Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 13

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 12.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.10.13.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A 2022. évi költségvetési rendelet módosítására második alkalommal kerül sor, amely az alábbi módosításokat tartalmazza:
1. Központi költségvetésből származó bevételek
1.1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
1.1.1. B11. Önkormányzatok működési támogatásai
1.1.1.1. B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. mellékletében foglaltak alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok részére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A §-a szerinti, 2022. január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. Önkormányzatunk részére 2022. május-augusztus hónapjaiban a fenti jogcímen folyósított támogatás összege 127.481 Ft.
Ennek alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetésében
K1. Személyi juttatások, ezen belül a
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata
2021. ágazati összevont pótlék címén 112.814 Ft-tal
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata
2021. ágazati összevont pótlék címén 14.667 Ft-tal
Összesen: 127.481 Ft-tal
megemelkedik a B113. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzat 127.481 Ft összegű növekedése mellett.
2. Átruházott hatáskörben hozott döntések
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) számú rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást esetenként és intézményenként vagy feladatonként 1.000.000 Ft összeg erejéig a polgármester hatáskörébe ruházta át.
Ennek alapján az önkormányzat költségvetésében:
1.
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 43.000 Ft-tal
K337. Egyéb szolgáltatások 55.680 Ft-tal
K351. Működési célú Áfa 26.634 Ft-tal
K84. Egyéb felhalm. célú tám. AH-n belülre ( fel nem használt tám.) 510 Ft-tal
Összesen: 125.824 Ft-tal
emelkedik, ezzel egyidejűleg a K513. Tartalék keret azonos összeggel csökken.
3. Egyéb költségvetést érintő módosítások, átcsoportosítások
3.1.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében alkalmazott dolgozók foglalkoztatását 100%-ban támogatja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap. A támogatásként kapott 426.000 Ft bevétellel szükségessé vált az előirányzatok módosítása.
Ennek megfelelően a
K1. Személyi juttatások előirányzata, ezen belül
K11011. Alapilletmények kiadási előirányzata 400.000 Ft-tal
K2. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó, ezen belül
K211. Szociális hozzájárulási adó kiadásai előirányzata 26.000 Ft-tal
Összesen: 426.000 Ft-tal
megemelkedik, ezzel egyidejűleg a B1. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata, B1615. Elkülönített állami pénzalapból működési célú támogatások előirányzata azonos összeggel nő.
3.2.
Porpác Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a „Helyi termékek és értékek bemutatására szolgáló helyi vagy térségi rendezvények támogatása” elnevezésű felhívásra a 13/2021. (IX.27.) számú határozattal. A pályázat sikeres, a támogatást elnyertük 5%-os önrész biztosítása mellett. A támogatásként kapott 1.863.452 Ft bevétellel szükségessé vált az előirányzatok módosítása.
Ennek megfelelően:
K312. Üzemeltetési anyagok beszerzése 8.566 Ft-tal
K337. Egyéb szolgáltatások 908.803 Ft-tal
K351. Működési célú ÁFA 42.429 Ft-tal
K64. Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése 795.949 Ft-tal
K67. Beruházási célú ÁFA 214.905 Ft-tal
Összesen: 1.970.652 Ft-tal
megemelkedik, ezzel egyidejűleg a B16. Egyéb működési támogatások bevételei államháztartáson belülről megemelkedik 1.863.452 Ft-tal, ezzel egyidejűleg a K513. a Tartalékok összege 107.200 Ft-tal csökken az 5 %-os önrész biztosítása miatt.
3.3.
A Nemzeti Művelődési Intézet Szakmai Döntőbizottsága által meghozott döntés alapján Porpác Község Önkormányzatát megillető kulturális támogatás keretében templomi orgona felújítására 5.000.000 Ft-ot kapott az alábbiak szerint:
K73. Egyéb tárgyi eszközök felújítása 5.000.000 Ft-tal
Összesen: 5.000.000 Ft-tal
megemelkedik, az önkormányzat B25. Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzat azonos összegű növekedése mellett.
3.4.
A képviselő-testület a kormányzati funkciók között az alábbi módosítások átvezetését hagyja jóvá:
A 082044 Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkcióra 14.736 Ft a K321 rovaton, 10.000 Ft a K351 rovaton, 21.496 Ft K322 rovaton, 73 Ft K355 rovaton a 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkcióról.
A 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás kormányzati funkcióra a K322 rovaton 10.492 Ft a 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkcióról.
A 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás kormányzati funkcióra a K312 rovaton 7.866 Ft, a K351 rovaton 2.124 Ft a 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkcióról.
A 082092 Közművelődés és hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása kormányzati funkcióra a K312 rovaton 100.000 Ft, a K351 rovaton 27.000 Ft a 082044 Könyvtári szolgáltatások kormányzati funkcióról, a K312 rovaton 100.000 Ft, a K351 rovaton 27.000 Ft, a K331 rovaton 23.232 Ft a 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkcióról, 222.598 Ft a K312 rovaton, 60.000 Ft a K351 rovaton a 066020 Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások kormányzati funkcióról.
A 066020 Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások kormányzati funkcióra a K355 rovaton 80.000 Ft a 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkcióról.
A 066010 Zöldterület-kezelés kormányzati funkcióra a K337 rovaton 219.430 Ft, a K351 rovaton 59.247 Ft a 066020 Város-, községgazdálkodás, egyéb szolgáltatások kormányzati funkcióról.
4. Alaptevékenység során használt kormányzati funkciók felülvizsgálata
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 104. § (1) bekezdése szerint: „A kincstár törzskönyvi nyilvántartást vezet a költségvetési szervekről, a törvény által az államháztartás központi alrendszerébe sorolt köztestületekről, a helyi önkormányzatokról, a nemzetiségi önkormányzatokról, a társulásokról, a térségi fejlesztési tanácsokról, valamint jogszabály alapján a költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó szabályokat alkalmazó egyéb jogi személyekről (a továbbiakban együtt: törzskönyvi jogi személy).” Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 167/A. § (1) bekezdésének 4. pontja értelmében a törzskönyvi nyilvántartás tartalmazza a törzskönyvi jogi személy alaptevékenységeit a kormányzati funkciók rendje szerint. Az Ávr. 167/E. § (2) bekezdés b) pontja szerint a helyi önkormányzat esetében a szervezeti és működési szabályzat fogadható el létesítő okiratként. E rendelkezésekkel összhangban Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 6/2014. (XI. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban SZMSZ) 1. mellékletében kerültek meghatározásra az önkormányzat alaptevékenységei a kormányzati funkciók rendje szerint. A folyamatos beszámolási és adatszolgáltatási kötelezettségek teljesítése során felülvizsgálatra kerültek a SZMSZ-ben feltüntetett, a működés során használt kormányzati funkciók, emiatt szükségessé vált azok módosítása. A jogszabályszerkesztésre vonatkozó jogszabályi előírásokra tekintettel e módosításra a 2. számú melléklet újraszabályozásával kerül sor.
Részletes indokolás
A 6. §-hoz, az 1–7. §-hoz és az 1–11. melléklethez
Az 1. § az önkormányzat összes bevételének és kiadásának változását mutatja meg.
A 2. § az önkormányzati bevételek működési és felhalmozási bevétel szerinti alakulását határozza meg.
A 3. § az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását tükrözi.
A 4. § az önkormányzat felhalmozási kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását tükrözi.
Az 5. § e rendelet mellékleteinek változását mutatja be.
A 6. § az SZMSZ 2. mellékletének módosításáról rendelkezik.
A 7. § a rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.
Hatásvizsgálat
Porpác Község Önkormányzata
2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) rendelet módosításához
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adjuk:
1.Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:
A költségvetési rendelet módosítása indokolt a 2022. évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselő-testületi döntések, kapott állami támogatások miatt.
A költségvetési rendelet módosítása a költségvetési főösszeghez képest 21.088.491 Ft növekedést eredményez.
2. Környezeti, egészségi hatások:
A rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.
3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet-tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése teszi indokolttá, és az a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé.
A jogalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartási törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak megsértése.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet-tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.