Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 01

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.12.01.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A 2022. évi költségvetési rendelet módosítására harmadik alkalommal kerül sor, amely az alábbi módosításokat tartalmazza:
1. Központi költségvetésből származó bevételek
1.1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
1.1.1. B11. Önkormányzatok működési támogatásai
1.1.1.1. B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. mellékletében foglaltak alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok részére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A §-a szerinti, 2022. január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. Önkormányzatunk részére 2022. szeptember-október hónapjaiban a fenti jogcímen folyósított támogatás összege 89.064 Ft.
Ennek alapján az önkormányzat 2021. évi költségvetésében
K1. Személyi juttatások, ezen belül a
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata
2022. ágazati összevont pótlék címén 78.818 Ft-tal
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata
2022. ágazati összevont pótlék címén 10.246 Ft-tal
Összesen: 89.064 Ft-tal
megemelkedik a B113. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzat 89.064 Ft összegű növekedése mellett.
2. Átruházott hatáskörben hozott döntések
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) számú rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást esetenként és intézményenként vagy feladatonként 1.000.000 Ft összeg erejéig a polgármester hatáskörébe ruházta át.
Ennek alapján az önkormányzat költségvetésében:
K321. Informatikai szolgáltatások igénybevétele 60.000 Ft-tal
Összesen: 60.000 Ft-tal
emelkedik, ezzel egyidejűleg a K513. Tartalék keret azonos összeggel csökken.
3. Egyéb költségvetést érintő módosítások, átcsoportosítások
3.1.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 6 órában alkalmazott dolgozók foglalkoztatását 100%-ban támogatja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap. A támogatásként kapott 426.000 Ft bevétellel szükségessé vált az előirányzatok módosítása.
Ennek megfelelően a
K1. Személyi juttatások előirányzata, ezen belül
K11011. Alapilletmények kiadási előirányzata 175.000 Ft-tal
K2. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó, ezen belül
K211. Szociális hozzájárulási adó kiadásai előirányzata 11.375 Ft-tal
Összesen: 186.375 Ft-tal
megemelkedik, ezzel egyidejűleg a B1. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata, B1615. Elkülönített állami pénzalapból működési célú támogatások előirányzata azonos összeggel nő.
3.2.
Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testülete Süle Bence társadalmi megbízatású alpolgármesternek a 41/2022. (VIII.31.) számú határozatával tiszteletdíjat állapított meg, ezért szükségessé vált az előirányzatok módosítása.
Ennek megfelelően:
K121. Választott tisztségviselők juttatásai 1.280.000 Ft-tal
K2. Munkaadókat terhelő járulékok 167.000 Ft-tal
Összesen: 1.447.000 Ft-tal
megemelkedik, ezzel egyidejűleg a K513. Tartalékok előirányzata azonos összeggel csökken.
3.4.
Bögöt Község Önkormányzata Képviselő-testülete az önkormányzat 2022. évi költségvetésében a K6 Beruházási kiadások előirányzata A TOP-2.1.3-16-VS1-2021-00023 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések keretében belterületi csapadékvíz elvezetése Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó címén jóváhagyott előirányzat 13.238.100 Ft-os összegének a K3. Dologi kiadások előirányzatára, ezen belül K352. Fizetendő általános forgalmi adó előirányzatára történő átvezetését jóváhagyja. Tekintettel arra, hogy a beruházás építési engedély köteles, ezáltal a Áfa tv. 142. § (1) bekezdése értelmében fordított áfa hatálya alá tartozik, melynek a számviteli elszámolása a Dologi kiadások rovaton történik.
3.5.
Porpác Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a biztonságos gazdálkodás pénzügyi kereteinek megteremtéséhez - a jelentősen megemelkedett üzemanyag- és energiaárak, valamint szolgáltatások várható kiadásainak fedezetére az alábbi átcsoportosításokról dönt a rendelkezésre álló tartaléka terhére:
K1101. Törvény szerinti illetmények 49.875 Ft-tal
K2. Munkaadókat terhelő járulékok 300.000 Ft-tal
K312. Üzemeltetési anyagok 800.000 Ft-tal
K322. Egyéb kommunikációs szolgáltatások 80.000 Ft-tal
K331. Közüzemi díjak 6.516.125 Ft-tal
K332. Vásárolt élelmezés 100.000 Ft-tal
K334. Karbantartási szolgáltatások 500.000 Ft-tal
K337. Egyéb szolgáltatások 1.100.000 Ft-tal
K351. Működési célú Áfa 2.679.000 Ft-tal
Összesen: 12.125.000 Ft-tal
megemelkedik, ezzel egyidejűleg a K513. Tartalékok előirányzata azonos összeggel csökken.
Részletes indokolás
Az 1–6. §-hoz és az 1–9. melléklethez
Az 1. § az önkormányzat összes bevételének és kiadásának változását mutatja meg.
A 2. § az önkormányzati bevételek működési és felhalmozási bevétel szerinti alakulását határozza meg.
A 3. § az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását tükrözi.
A 4. § az önkormányzat felhalmozási kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását tükrözi.
Az 5. § e rendelet mellékleteinek változását mutatja be.
A 6. § a rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.