Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 16

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.16.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Általános indokolás
A 2022. évi költségvetési rendelet módosítására negyedik alkalommal kerül sor, amely az alábbi módosításokat tartalmazza:
1. Központi költségvetésből származó bevételek
1.1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
1.1.1. B11. Önkormányzatok működési támogatásai
1.1.1.1. B113. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 3. mellékletében foglaltak alapján a központi költségvetés támogatást biztosít a helyi önkormányzatok részére, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII.26.) Korm. rendelet 15/A §-a szerinti, 2022. január-december hónapokban kifizetendő szociális ágazati összevont pótlékhoz és annak szociális hozzájárulási adójához. Önkormányzatunk részére 2022. november-december hónapjaiban a fenti jogcímen folyósított támogatás összege 76.838 Ft.
Ennek alapján az önkormányzat 2022. évi költségvetésében
K1. Személyi juttatások, ezen belül a
K11. Foglalkoztatottak személyi juttatásai előirányzata
2022. ágazati összevont pótlék címén 67.998 Ft-tal
K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzata
2022. ágazati összevont pótlék címén 8.840 Ft-tal
Összesen: 76.838 Ft-tal
megemelkedik a B113. Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása előirányzat 76.838 Ft összegű növekedése mellett.
1.3. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
A Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény alapján az önkormányzatok által 2022. október 15-ig beküldött 2022. évi megalapozó adatok módosítására vonatkozó felmérés adatai - Eredmény melléklete – alapján Porpác Község Önkormányzata támogatása 10.260 Ft összeggel csökkent az alábbi normatíva jogcímeken:

B1132.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása címén

10.260

Ft-tal

csökken, mellyel egyidejűleg a K5131. Tartalékok előirányzata is 10.260 Ft-tal csökken.
2. Átruházott hatáskörben hozott döntések
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) számú rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást esetenként és intézményenként vagy feladatonként 1.000.000 Ft összeg erejéig a polgármester hatáskörébe ruházta át.
Ennek alapján az önkormányzat költségvetésében:
K332. Vásárolt élelmezés 40.000 Ft-tal
K5021. Előző évi normatív támogatás visszafizetése (2021. évi
iparűzési adó kompenzációja ) 116.842 Ft-tal
Összesen: 156.842 Ft-tal
emelkedik, ezzel egyidejűleg a K513. Tartalék keret azonos összeggel csökken.
3. Egyéb költségvetést érintő módosítások, átcsoportosítások
3.1.
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 6 órában alkalmazott dolgozók foglalkoztatását 100%-ban támogatja a Nemzeti Foglalkoztatási Alap. A támogatásként kapott 259.750 Ft bevétellel szükségessé vált az előirányzatok módosítása.
Ennek megfelelően a
K1. Személyi juttatások előirányzata, ezen belül
K11011. Alapilletmények kiadási előirányzata 150.000 Ft-tal
K2. Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó, ezen belül
K211. Szociális hozzájárulási adó kiadásai előirányzata 9.750 Ft-tal
K513. Tartalék 100.000 Ft-tal
Összesen: 259.750 Ft-tal
megemelkedik, ezzel egyidejűleg a B1. Működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata, B1615. Elkülönített állami pénzalapból működési célú támogatások előirányzata azonos összeggel nő.
3.2.
A képviselő-testület a kormányzati funkciók között az alábbi módosítások átvezetését hagyja jóvá:
A 107051 Szociális étkeztetés kormányfunkcióra a K332 rovatra 51.966 Ft a 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés kormányfunkcióról, a 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkcióról a K351 rovatról 24.834 Ft.
A 066020 Város-, községgazdálkodás egyéb szolgáltatások kormányzati funkcióról a K344 rovatról 177.165 Ft, K351 rovatról 39.286 Ft, a 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés kormányzati funkcióra, a K344 rovatra 32.773 Ft a 064010 Közvilágítás kormányzati funkcióra.
A 064010 Közvilágítás kormányzati funkcióról a K331 rovatról 1.842.000 Ft-ot a 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkcióra a K352 rovatra.
A 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción belül átvezetünk a K337 rovatról a K355 rovatra 60.000 Ft-ot, a K331 rovatról a K513 rovatra 116.842 Ft-ot
Részletes indokolás
Az 1–5. §-hoz és az 1–8. melléklethez
Az 1. § az önkormányzat összes bevételének és kiadásának változását mutatja meg.
A 2. § az önkormányzati bevételek működési és felhalmozási bevétel szerinti alakulását határozza meg.
A 3. § az önkormányzat működési kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását tükrözi.
Az 4. § e rendelet mellékleteinek változását mutatja be.
A 5. § a rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.
Hatásvizsgálat
Porpác Község Önkormányzata
2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) rendelet módosításához
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adjuk:
1.Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:
A költségvetési rendelet módosítása indokolt a 2022. évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselő-testületi döntések, kapott állami támogatások miatt.
A költségvetési rendelet módosítása a költségvetési főösszeghez képest 21.690.258 Ft növekedést eredményez.
2. Környezeti, egészségi hatások:
A rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.
3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet-tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése teszi indokolttá, és az a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé.
A jogalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartási törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak megsértése.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet-tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.