Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 9/2014. (VII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 16

Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2023. (II. 15.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.16.
a közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályainak megállapításáról szóló 9/2014. (VII.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A közterületek elnevezése Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 13. § (1) bekezdés 3. pontja alapján a helyi közügyek körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik.
A Mötv. 42. § 8. pontja értelmében a Képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a közterület elnevezése, továbbá az Mötv. 51. § (5) bekezdése szerint a közterület elnevezésének rendjét a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg.
A közterületek elnevezésének és a házszámozás szabályait Porpác Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 9/2014. (VII.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Közt. r.) szabályozza.
„A jogszabályok megalkotásakor biztosítani kell, hogy a jogszabály
a) megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek,
b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe,
c) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek és
d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek.”
A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet (a továbbiakban: IRMr.) 52. § (2) bekezdése alapján a jogszabály bevezető része a jogszabály megalkotásához szükséges érvényességi kellékek felsorolását és a jogalkotás aktusára utaló kifejezést foglalja magában.
Az IRMr. 55. § (1) bekezdése szerint a bevezető részben a rendeletalkotásra felhatalmazást adó rendelkezés vagy az eredeti jogalkotói hatáskört megállapító rendelkezés után meg kell jelölni azt a feladatkört megállapító jogszabályi rendelkezést, amely alapján a jogszabályt kiadják, továbbá az (5) bekezdés alapján önkormányzati rendelet bevezető részének a megszövegezésekor az önkormányzat feladatköreként az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés megfelelő pontját és a helyi önkormányzatokról szóló törvénynek a feladatkört megállapító rendelkezését vagy más törvénynek a feladatkört megállapító rendelkezését kell feltüntetni.
Tekintettel arra, hogy az önkormányzati rendelet tervezetének a bevezető részében a jogalkotás aktusára az „a következőket rendeli el” fordulat a megfelelő kifejezés, továbbá arra, hogy a Közt. r. bevezető részében nem került feltüntetésre a feladatkört megállapító jogszabályi rendelkezések között az Mötv. fent hivatkozott, feladatkört megállapító rendelkezése (Mötv. 13. § (1) bekezdés 3. pontja), a Közt. r. bevezető részének a Vas Vármegyei Kormányhivatal által javasolt kiegészítésével a Közt. r. módosítása indokolt.
A Jat. 8. § (1) bekezdése alapján a hatályos jogszabályi rendelkezést a jogalkotói hatáskörrel rendelkező szerv vagy személy jogszabály megalkotásával, a módosítani kívánt jogszabályi rendelkezést tételesen megjelölő, a módosítást kimondó jogszabályi rendelkezéssel módosíthatja, míg az önkormányzati rendelet bevezető részének a módosítására a Jat. 8. §-ának 2019. március 15-től hatályos (2) bekezdése ad lehetőséget.
A Közt. r. módosítására az Mötv. 143. § (3) bekezdése ad lehetőséget, eszerint felhatalmazást kap a települési önkormányzat, hogy rendeletben állapítsa meg a közterületek elnevezésének, valamint az elnevezésük megváltoztatására irányuló kezdeményezés és a házszám-megállapítás szabályait. A feladatkört egyrészt az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja határozza meg, mely szerint a helyi önkormányzat a helyi közügyek intézése körében törvény keretei között önkormányzati rendeletet alkot, továbbá az Mötv. 13. § (1) bekezdés 3. pontja alapján a közterületek elnevezése a helyi közügyek körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz és a 2. §-hoz
az 1. §-hoz
Jogszabályszerkesztési követelményeknek való megfelelés miatt a Közt. r. bevezető részét módosító rendelkezést tartalmaz. Az újraszabályozott bevezető rész tartalmazza az Mötv. 13. § (1) bekezdés 3. pontját mint feladatkört megállapító azon rendelkezését, amely szerint a közterületek elnevezése a helyi közügyek körében ellátandó helyi önkormányzati feladatok közé tartozik. A jogszabály megszövegezése a jogalkotás aktusára vonatkozó kifejezésként az „a következőket rendeli el” fordulatot tartalmazza.
a 2. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
Várható hatások
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a tervezett jogszabálynak jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs, és a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.