Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 30

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendeletének indokolása

2022.11.30.
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Általános indokolás
A 2022. évi költségvetési rendelet módosítására harmadik alkalommal kerül sor, amely az alábbi módosítást tartalmazza:
1. Központi költségvetésből származó bevételek
1.1. B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről
1.1.1. B11. Önkormányzatok működési támogatásai
A 2021. évi XC. törvény 3. melléklet II. 2.2.1. pontjában szabályozott, a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatása jogcímen benyújtott pályázatunk alapján 670.560 Ft összegű vissza nem térítendő támogatás került az önkormányzat részére kiutalásra.
Ennek megfelelően:
K3. Dologi kiadások
K31. Készletbeszerzés
- Szociális célú tűzifa beszerzés címén 528.000 Ft-tal,
K351. Működés célú előzetesen felszámított ÁFA
- Szociális célú tűzifa beszerzés ÁFÁ-ja címén 142.560 Ft-tal,
Összesen: 670.560 Ft-tal
megemelkedik, a B1151. Működési célú költségvetési és kiegészítő támogatás teljesítése előirányzat azonos összegű növekedése mellett.
2. A képviselő-testület feladat- és hatáskörének gyakorlása keretében hozott döntések
2.1.
47/2022. (VI.27.) számú képviselő-testületi határozat
A képviselő-testület ebben a határozatában a szociális célú tűzifa vásárláshoz szükséges önrész biztosításáról döntött, ennek összege 40.640 Ft.
Ennek alapján az alábbi módosítás szükséges:
K3. Dologi kiadások
K31. Készletbeszerzés
- 2022. évi szociális célú tűzifa beszerzéshez önrész címén 32.000 Ft-tal
K351. Működés célú előzetesen felszámított ÁFA
- 2022. évi szociális célú tűzifa önrész ÁFÁ-ja címén 8.640 Ft-tal
Összesen: 40.640 Ft-tal
megemelkedik, ezzel egyidejűleg a K5131 Tartalékok előirányzata azonos összeggel csökken.
2.2.
61/2022. (IX.26.) számú képviselő-testületi határozat
Sitke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2022. évi költségvetésében a biztonságos gazdálkodás pénzügyi kereteinek megteremtéséhez - a jelentősen megemelkedett üzemanyag- és energiaárak, valamint szolgáltatások várható kiadásainak fedezetére az alábbi átcsoportosításokról döntött a rendelkezésre álló tartaléka terhére:
K3. Dologi kiadások
K3121. Üzemeltetési anyagok beszerzésének előirányzata 2.300.000 Ft-tal,
K3311. Közüzemi díjak előirányzata 3.900.000 Ft-tal,
K3341. Karbantartási kiadások előirányzata 3.406.000 Ft-tal,
K3351. Működés célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzata 2.593.700 Ft-tal,
Összesen: 12.200.000 Ft-tal
megemelkedik, ezzel egyidejűleg a K5131. Tartalékok előirányzata azonos összeggel csökken.
3. Átruházott hatáskörben hozott döntések
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) számú rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást esetenként és intézményenként vagy feladatonként 2.000.000 Ft összeg erejéig a polgármester hatáskörébe ruházta át.
Ennek alapján:
3.1.
Az Önkormányzat költségvetésben a „2021. évi Önkormányzati fejlesztési támogatás” (Hercseghegy-alja utca felújítás) pályázati összegéből visszafizetendő 370 Ft, ezért a K841. rovat kiadási előirányzatára 370 Ft átcsoportosítása történt a K5131. Tartalékok előirányzatának terhére.
3.2.
Sitkei Önkormányzati Konyha intézménynél:
A személyi juttatások előirányzatán belül a megbízási díj kiadásaira csoportosít át
az alábbiak szerint:
K1. Személyi juttatások előirányzatán belül
K12. Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony (megbízási díj) előirányzata 73.200 Ft-tal nő,
K11.Törvény szerinti illetmények előirányzata azonos összeggel csökken.
4. Egyéb költségvetést érintő módosítások, átcsoportosítások
A képviselő-testület Sitke Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a kormányzati funkciók között az alábbiak szerint csoportosít át:
A K1.Személyi juttatások előirányzata a 082093 Közművelődés- egész életre kiterjedő tanulás, amatőr művészetek kormányzati funkción 70.000 Ft-tal nő, a 082092 Közművelődés-hagyományos közösségi értékek gondozása kormányzati funkción 70.000 Ft-tal csökken.
A K3. Dologi kiadások előirányzata a 013350 Önkormányzat vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok kormányzati funkción a (K3351. rovaton) 170.000 Ft-tal nő, ugyanakkor a 011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége kormányzati funkción a ( K3311. rovaton) 170.000 Ft-tal csökken.
Részletes indokolás
Az 1–6. §-hoz és az 1–7. melléklethez
Az 1. § az önkormányzat összes bevételének és kiadásának változását mutatja meg.
A 2. § az önkormányzati bevételek működési és felhalmozási bevétel szerinti alakulását határozza meg.
A 3. § az önkormányzati kiadások működési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását és a tartalék összegét határozza meg.
A 4. § a felhalmozási kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását tükrözi.
Az 5. § a rendelet mellékleteinek változását mutatja be.
A 6. § a rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.