Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 15

Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.02.15.

Sitke Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege, költségvetési egyenleg

1. §1 (1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetése

a) költségvetési működési bevételeit 62.816.068 Ft-ban,

b) költségvetési működési kiadásait 93.239.114 Ft-ban,

c) működési egyenlegét – 30.423.046 Ft-ban,

d) költségvetési felhalmozási bevételeit 44.426.111 Ft-ban,

e) költségvetési felhalmozási kiadásait 103.096.203 Ft-ban,

f) felhalmozási egyenlegét -58.670.092 Ft-ban,

g) finanszírozási bevételeit 90.559.303 Ft-ban,

h) finanszírozási kiadásait 1.466.165 Ft-ban,

i) finanszírozási egyenlegét 89.093.138 Ft-ban,

j) költségvetési bevételeit 197.801.482 Ft-ban,

k) költségvetési kiadásait 197.801.482 Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület az (1) bekezdés c) pontja szerinti működési egyenlegét, hiányát - 30.423.046 Ft-ban állapítja meg, melyet az előző évben képződött költségvetési maradványa igénybevételével finanszíroz.

(3) A képviselő-testület az (1) bekezdés f) pontja szerinti felhalmozási egyenlegét, hiányát - 58.670.092 Ft-ban állapítja meg, az előző évben képződött költségvetési maradványa igénybevételével finanszíroz.

(4) A képviselő-testület az (1) bekezdés h) pontja szerinti finanszírozási kiadások összegét 1.466.165 Ft-ban állapítja meg.

2. § Az 1. § (1) bekezdés szerinti bevételi és kiadási főösszeg előirányzat-csoportonkénti összegeit a 2022. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklet szerint határozza meg.

2. Költségvetési bevételek

3. §2 A működési bevételek összegét 62.816.068 Ft-ban, a felhalmozási bevételek összegét 44.426.111 Ft-ban, a finanszírozási bevételek összegét 90.559.303 Ft-ban állapítja meg.

4. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételeinek

a) forrásonkénti összetételét a 2. melléklet,

b) a bevételek kötelező, önként vállalt és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását a 3. melléklet szerint határozza meg.

c) költségvetési szervenkénti alakulását a 16. melléklet,

d) költségvetési szerv 2022. évi állami és önkormányzati támogatását az 17. melléklet szerint határozza meg.

3. Költségvetési kiadások

5. § (1)3 Az önkormányzat 2022. évi 93.239.114 Ft működési költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) személyi juttatások 33.058.450 Ft

b) munkáltatót terhelő járulékok 4.572.093 Ft

c) dologi kiadások 50.120.279 Ft

d) ellátottak juttatásai 2.410.000 Ft

e) egyéb működési kiadások 2.154.600 Ft

f) tartalékok 923.692 Ft.

(2) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetés kiemelt kiadási előirányzatait

a) kormányzati funkciók szerinti 4. melléklet,

b) kötelező, önként vállalt, valamint állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 5. melléklet alapján állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi egyéb működési és felhalmozási kiadásait a 6., az ellátottak juttatásait a 7. melléklet szerint határozza meg.

6. § (1)4 Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási költségvetési kiadási előirányzatait a képviselő-testület a következők szerint határozza meg: Felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 103.096.203 Ft, ebből:

a) beruházások előirányzata: 54.639.454 Ft,

b) felújítások előirányzata: 46.496.680 Ft,

c) egyéb felhalmozási kiadások: 1.960.069 Ft.

(2) A képviselő-testület a beruházásokat feladatonként, címenként a 8. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat a 9. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

7. § A képviselő-testület a finanszírozási kiadások 2022. évi előirányzatából, a megelőlegezett állami támogatás visszafizetésének összegét 1.466.165 Ft-ban határozza meg.

8. § Az önkormányzat a költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban a képviselő-testület a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

9. § A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi várható bevételi és kiadási előirányzatainak teljesüléséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 11. melléklet szerint állapítja meg.

10. § (1) Az önkormányzat részesedéseinek állományát a képviselő-testület a 12. melléklet alapján határozza meg.

(2) A kezességvállalásból fennálló kötelezettsége az önkormányzatnak nincs.

(3) Az Európai Uniós támogatásokból finanszírozott projektek forrásösszetételét a 13. melléklet alapján határozza meg.

(4) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs. Fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal nem rendelkezik. (15. melléklet).

4. Költségvetési létszámkeret

11. § (1) Az önkormányzat összesített létszámkeretét 4,0 főben, a 2021.december 31-i záró létszámát 4,0 főben határozza meg-

(2) A létszámkeretet a képviselő-testület kormányzati funkciók szerinti bontásban a 4. melléklet szerint állapítja meg.

5. Közvetett támogatások

12. § A képviselő-testület a 2022. évi közvetett támogatásokat, azok jellege, mértéke, illetve összege szerinti részletezettséggel - a vonatkozó jogszabályok szerint- a 14. melléklet alapján hagyja jóvá.

6. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

13. § Az éves költségvetés végrehajtását a vonatkozó jogszabályokban, valamint a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott követelmények és feltételek érvényesítésével, a gazdaságosságra, a hatékonyságra és az eredményességre vonatkozó előírások, a gazdálkodási, számviteli szabályok maradéktalan betartása, és az ellenőrizhetőség szempontjainak biztosítása mellett kell megvalósítani.

14. § (1) A helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról e rendelet 15. § (1) bekezdésében foglalt kivétellel a képviselő-testület dönt.

(2) Ehhez kapcsolódóan a képviselő-testület szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal – a II. negyedévben, a III. negyedévben, a IV. negyedévben, valamint tárgyévet követő évben legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig – december 31-i hatállyal - módosítja a Rendeletét.

15. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra esetenként és intézményenként vagy feladatonként 2.000.000 Ft összeg erejéig.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt előirányzat-módosításról és átcsoportosításról a Rendelet módosításával egyidejűleg a képviselő-testületnek be kell számolni, melyekkel a képviselő-testület a Rendeletet a 14. § (2) bekezdésében meghatározott időpontokban módosítja.

7. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok

16. § (1) A 6. mellékletben felsorolt társadalmi szervezetek részére a jóváhagyott támogatások folyósítására azt követően kerülhet sor, hogy a támogatott szervezetekkel /magányszemélyekkel az Önkormányzat nevében a polgármester „Támogatási szerződés”-t köt a támogatás céljáról, a támogatott tevékenységről, a támogatás összegéről, a felhasználás határidejéről, a rendelkezésre bocsátásnak (folyósításnak) módjáról, feltételeiről, ütemezéséről, az elszámolási kötelezettség szabályairól, valamint a jogosulatlanul igénybevett támogatás visszafizetési rendjéről.

(2) A megállapodás megkötésének feltétele, hogy a támogatott szervezet/magánszemély írásban nyilatkozik arról, hogy köztartozás nem terheli, illetve gazdálkodó és egyéb szervezetek felé fennálló tartozása nincs, eleget tett az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában előírt kötelezettségének, valamint, hogy megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

(3) A támogatott jogosult részben, vagy egészben lemondani a támogatásról, amennyiben az általa vállalt feladat objektív okból nem vagy csak részben valósítható meg.

(4) Amennyiben a támogatott az átvett támogatást vagy annak egy részét jogtalanul vette igénybe, azt nem a pályázatban megjelölt programra, feladatra használta fel, vagy a támogatások igényléséhez valótlan adatokat szolgáltatott, a támogatást az önkormányzat költségvetési számlájára köteles egyösszegben visszafizetni.

(5) A tevékenységükhöz támogatásban részesülő szervezetek a támogatás felhasználásáról a költségvetési évet követő március 31-éig kötelesek a Képviselő-testület részére írásbeli beszámolót készíteni, csatolva a felhasználást igazoló bizonylatok hitelesített másolatát.

(6) Amennyiben a támogatott az elszámolási kötelezettségnek nem tesz eleget, illetve nem tudja hitelt érdemlően igazolni az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 30. §-ában előírt kötelezettség teljesítését, a továbbiakban önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

(7) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor, melyről a képviselő-testületet utólagosan tájékoztatja.

(8) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület határozattal dönt.

8. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok

17. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az önkormányzat számláin lévő- átmenetileg szabad pénzeszközök

a) elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére,

b) államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a gazdálkodásról készített beszámolók keretében a képviselő-testületet tájékoztatni kell.

9. Kiadások készpénzben történő kifizetésének esetei

18. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (6) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a kiadások készpénzben történő teljesítésének eseteit a következők szerint állapítja meg:

a) elszámolásra kiadott előlegek

b) készlet- és tárgyi eszköz beszerzések

c) szolgáltatások ellenértéke

d) kiküldetési kiadások

e) reprezentációs kiadások

f) magánszemélytől kisösszegű vásárlás kifizetése

g) szociális juttatások, segélyek

h) állományba tartozók személyi kifizetései

i) állományba nem tartozók személyi kifizetése

10. Záró rendelkezések

19. § Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

20. § A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától kell alkalmazni.

21. §5

18. melléklet18

1

Az 1. § a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 5. § (1) bekezdése a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. Az 5. § (1) bekezdése a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 6. § (1) bekezdése a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdése a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

5

A 21. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 4. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 5. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdés - 5. mellékletével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 7. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 8. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 9. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdés - 6. mellékletével megállapított szöveg.

14

A 10. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdés - 7. mellékletével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 10. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 11. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdés - 8. mellékletével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 11. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 16. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 5. § (11) bekezdésével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdés - 9. mellékletével megállapított szöveg. A 16. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 17. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 27.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdés - 10. mellékletével megállapított szöveg. A 17. melléklet a Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 14.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 18. melléklet a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.