Sitke Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (V. 31.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Hatályos: 2022. 06. 01
az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) önkormányzati rendeletének módosításáról
Általános indokolás
A 2022. évi költségvetési rendelet módosítására első alkalommal kerül sor, amely az alábbi módosítást tartalmazza:
1. Központi költségvetésből származó bevételek
1.1. B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
1.1.1. B25. Egyéb fejezeti kezelésű felhalmozási támogatásai
A Magyar Falu Program az Önkormányzati tulajdonban lévő út-, híd, kerékpárforgalmi építés/felújítás - 2022. című pályázaton elnyert 44.100.911 Ft összegű támogatás kiutalásra került, melyet a Petőfi utca páros oldal burkolat felújítására fordítunk.
Ennek alapján az önkormányzat költségvetésében
K7. Felújítások
K71. Egyéb építmény felújítása
Petőfi utca páros oldal felújítása címén 35.260.009 Fttal,
K74. Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA előirányzata 8.820.903 Ft-tal,
Összesen: 44.080.912 Ft-tal,
K3. Dologi kiadások
K33. Szolgáltatások
- projekt nyilvánosság költsége címén 15.746 Ft-tal,
K.35. Működés célú ÁFA kiadások előirányzata 4.252 Ft-tal,
Összesen: 19.999 Ft-tal
megemelkedik, B251. Egyéb fejezeti kezelésű felhalmozási támogatások előirányzatának 44.100.911 Ft összegű növekedése mellett.
A pályázat benyújtásához szükséges tervezési feladatok elvégzéséhez bruttó 990.000 Ft előirányzatot az önkormányzat biztosított a 2021. évi szabad maradvány terhére, mely a megnyert pályázatban elszámolható.
Ennek alapján az alábbi módosítás szükséges:
K71. Felújítási kiadások
- Petőfi utca páros oldal burkolat felújítási tervek címén 990.000 Ft-tal,
csökken, mellyel egyidejűleg a K5131. Tartalékok előirányzata azonos összeggel nő.
2. Átruházott hatáskörben hozott döntések
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2021. (II. 15.) számú rendelet 15. § (1) bekezdése értelmében a képviselő-testület az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást esetenként és intézményenként vagy feladatonként 2.000.000 Ft összeg erejéig a polgármester hatáskörébe ruházta át.
Ennek alapján az önkormányzat költségvetésében a
2.1
K3. Dologi kiadások, ezen belül a
K341. Reklám- és propaganda kiadások előirányzata
Hirdetési díj kiadása címén 110.000 Fttal,
K8 .Egyéb felhalmozási célú támogatások előirányzata
első lakáshoz jutók tervezett támogatásának kiegészítése címén 500.000 Fttal,
K7. Felújítási kiadások előirányzata
MFP Petőfi utca páros oldal felújítás tervezése címén 990.000 Fttal,
Összesen: 1.600.000 Ft-tal
megemelkedik, ezzel egyidejűleg a B81311. előző év költségvetési maradvány igénybevétele előirányzata azonos összeggel nő.
2.2
Az Önkormányzat költségvetésben belső átcsoportosítással
1. a TOP-2.1.3-16-VS1-2020-00009 azonosító számú pályázati támogatásból visszafizetendő összeget 958.963 Ft-ot a K841. rovat kiadási előirányzatára csoportosítok át az alábbiak szerint:
K6. Beruházási kiadások előirányzatáról 791.356 Ft-ot,
K3.Dologi kiadások előirányzatáról 167.607 Ft-ot,
Összesen: 958.963 Ft-ot.
1. a Beruházási kiadások (K6 rovat) előirányzatára, a szennyvíztisztító telepre légkondicionáló berendezés és ÁFA kiadására 323.850 Ft-ot csoportosítok át a K3. Dologi kiadások előirányzatáról.
4. Előző évi maradvány felhasználása
Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját határidőre benyújtotta a Magyar Államkincstárhoz és jóváhagyásra került, melyben a 2021. évi költségvetési maradvány a 07/A űrlapon került elszámolásra 90.559.303 Ft összegben. Ebből a feladattal terhelt maradvány 75.866.398 Ft, a szabad maradvány 14.692.905 Ft, ebből az intézménynél keletkezett 1.281.654 Ft.
A szabad maradványból eddig igénybe vett összeg 1.600.000 Ft, a fennmaradó összeg: 13.092.905 Ft.
Ennek alapján:
Az Önkormányzat 2022. évi költségvetésben a
K5. Egyéb működési kiadások előirányzata
K513. Tartalékok előirányzata
tartalék előirányzata 11.811.251 Ft-tal
megemelkedik, az önkormányzat B81311. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele előirányzat azonos összegű növekedése mellett.
Sitkei Önkormányzati Konyha intézménynél:
A szabad maradvány 1.281.654 Ft.
Ennek alapján az alábbi módosítás szükséges:
K3. Dologi kiadások előirányzata
- üzemeltetési anyagok és ÁFA-ja kiadási előirányzata 1.281.654 Ft-tal
megemelkedik az alábbi kormányzati funkciókénti bontásban:
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben 628.010 Ft-tal,
096025 Munkahelyi étkeztetés (alkalmazott) 140.982 Ft-tal,
096025 Munkahelyi étkeztetés (vendég) 140.982 Ft-tal,
107051 Szociális étkeztetés 371.680 Ft-tal,
Összesen: 1.281.654 Ft-tal.
Ezzel egyidejűleg a B81311 Előző évi maradvány igénybevétel előirányzata azonos összeggel nő.
Részletes indokolás
Az 1–6. §-hoz és az 1–11. melléklethez
Az 1. § az önkormányzat összes bevételének és kiadásának változását mutatja meg.
A 2. § az önkormányzati bevételek működési és felhalmozási bevétel szerinti alakulását határozza meg.
A 3. § az önkormányzati kiadások működési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását és a tartalék összegét határozza meg.
A 4. § a felhalmozási kiadásainak kiemelt előirányzatok szerinti megoszlását tükrözi.
Az 5. § a rendelet mellékleteinek változását mutatja be.
A 6. § a rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.
Hatásvizsgálat
Sitke község Önkormányzata
2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (II. 15.) rendelet módosításához
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján
A jogszabály előkészítésének hatásvizsgálatával kapcsolatban - a rendelet várható következményeiről - az alábbi tájékoztatást adjuk:
1. Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatások:
A költségvetési rendelet módosítása indokolt a 2022. évi gazdálkodási folyamatok, meghozott képviselő-testületi döntések, kapott állami támogatások miatt.
A költségvetési rendelet módosítása az eredeti költségvetési főösszegéhez képest 54.793.816 Ft növekedést eredményez.
2. Környezeti, egészségi hatások:
A rendelet-tervezetben foglaltaknak a jelenlegi helyzethez viszonyított számottevő környezeti és egészségi következményei, eltérései nincsenek.
3. A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet-tervezet a jelenlegihez képest jelentős adminisztratív terheket nem keletkeztet.
4. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet megalkotását az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1) bekezdése teszi indokolttá, és az a korábbi szabályozást érintő módosítási igény okán vált szükségessé.
A jogalkotás elmaradásának várható következménye az államháztartási törvény, valamint a végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak megsértése.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A rendelet-tervezet elfogadása esetén az új rendelet alkalmazása a jelenlegi szabályozáshoz képest többlet személyi feltételt nem igényel.
Sitke, 2022. május 26.
(: Morgós István :)
polgármester