Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2000 (XII.27.) önkormányzati rendelete

Kétvölgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

Hatályos: 2021. 05. 07

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2000 (XII.27.) önkormányzati rendelete

Kétvölgy Község helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről

2021.05.07.

Kétvölgy Község Képviselő testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVII. törvény 6. §. (3), (4) továbbá a 13. §. (1) bekezdésében, valamint a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított 1990. évi LXV. tv. 8. §. (1) bekezdésében és a 16. §. (1) bekezdésében biztosított feladat- és jogkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. §

2. §

3. §

4. §

5. §

6. § (1) [6]Az építési övezetek lehatárolása a beépítésre szánt területeken közterületi határvonallal (szabályozási vonallal) belterületi határvonallal, építési övezeteket elválasztó vonallal történt (Sz1, Sz2).

(2) [7][8] Az építési övezetek mindegyikére érvényes általános előírások:

a)

b) Ha az egyedi telek területe a belterületen az övezetre előírt legkisebb telekterületet 25% -nál nagyobb mértékben meghaladja, a beépítettség számításánál a 25% feletti telektöbbletet figyelmen kívül kell hagyni. A lakó és üdülőtelek terepszint alatti építményeinek alapterülete a telekre vonatkozó legnagyobb beépítettség szerint számított értéket nem haladhatja meg.

c) Az egyedi telken belül építési hely került megállapításra. Ez határolja le az épület elhelyezésére szolgáló területet. Az építési hely azon része, amely védőtávolságon belül helyezkedik el, csak a II. rendű korlátozás megszűnését követően építési hely.

d) Az építési hely utcához (megközelítésre szolgáló közterülethez vagy közforgalom előtt megnyitott magánúthoz) közelebb eső 1/3-nyi területén, de az építési övezeti előírásban min. 15 méteren belül egyébként megengedett különálló árnyékszék, állattartó épület, állatkifutó, trágyatároló, komposztáló, siló, valamint ömlesztett anyag-, folyadék- és gáztároló melléképítmény – a terepszint alatti fedett kialakítású kivételével – nem helyezhető el.

e)

f)

g) [9]

h) [10]

i) [11]

j)

k) [12]

l) Egyházi építmény, kultikus építmény liturgikus szervezőpontja az építési telek „szakrális hely”-ének függőleges tengelyébe kell, hogy essen. Szakrális hely értelmezése e rendelet alkalmazása során a következő: Két vagy több földi idegáram, minimum két földalatti vízér egy függőleges mentén való találkozása.

m) [13]

(3) Beépítésre szánt területfelhasználási egységek egyedi szabályait a 4. melléklet tartalmazza.

7. § (1) [14]A beépítésre szánt területek általános előírásai:

a) Beépítésre nem szánt terület a községben belterületen és a külterületeken is kijelölésre került.

b) A szabályozási terv a beépítésre nem szánt területen belül a következő terület felhasználási egységeket határolja le:

ba) közlekedési és a közműterület,

bb) zöldterület,

bc) erdőterület,

bd) mezőgazdasági terület,

be) egyéb terület.

(2) [15][16] Általános közlekedési és közműterület (K) a vasúti és légi közlekedést kivéve a közlekedés céljára kijelölt terület.

a) A közutak osztályba sorolása előírásait a Rendelet 1. melléklete tartalmazza.

b) A belterületi önkormányzati lakó utak és gyalog utak szabályozását a Rendelet 2. melléklete tartalmazza.

c) [17]

d) Az elhelyezhető építmények

da) által elfoglalt terület a telekterület 2 %-át, és

db) magassága a 4,5 m-t nem haladhatja meg.

e) [18]

(3) A zöld terület a közparkok céljára kijelölt terület. (KP) Az övezetben építmény nem helyezhető el.

(4) [19]Az erdőterület rendeltetése szerint:

a) védelmi rendeltetésű erdőterület (E),

b) fokozottan védet erdőterület, magterület (Ev).

c) Gazdasági rendeltetésű erdőterület (E)

ca) A 100000 m2-t meghaladó területnagyságú telken legfeljebb 0,5 %-os beépítettséggel az erdő rendeltetésének megfelelő építmények helyezhetők el.

cb) Az építmények magassága nem haladhatja meg a 4,5 m-t.

d) Védelmi erdő (Ev) A védelmi rendeltetésű erdőterületen épületet elhelyezni nem szabad.

(5) [20] Mezőgazdasági terület

a) Általános mezőgazdasági terület (M)

aa) Növénytermeszét és állattenyésztés céljára szolgáló terület.

ab) Az övezeten belül építményt elhelyezni csak 9000 m2-t meghaladó területnagyságú telken szabad.

b) Védett mezőgazdasági terület (Mv) kizárólag növénytermesztés céljára szolgáló terület. Az övezeten belül őshonos lágyszárú és fásszárú kultúrák termeszthetők környezetkímélő technológiák igénybevételével. Az övezeten belül építményt elhelyezni nem szabad.

c) Mezőgazdasági gyepterület (GY)

ca) A szántóföldi művelésre nem alkalmas terület takarmányozási, legeltetési célt szolgál.

cb) Az övezetben építményt elhelyezni nem szabad.

(6) [21] Egyéb rendeltetésű terület Vízgazdálkodással összefüggő terület (VT)

8. § (1) Az építési övezeti, övezeti előírásoktól eltérően kialakult telekméreteket, telekhasználatot, vagy megvalósult épületet illetőleg bármely más, a követelményeknek meg nem felelő övezeti tényezőt, ha az jogszerűen vagy jóhiszeműen valósult meg a HÉSZ hatálybalépése előtt, továbbá, ha annak megvalósítása érvényes építési engedély alapján folyamatban van, kialakultnak kell tekinteni. A kialakult, az előírásoknak meg nem felelő állapot fenntartható és folytatható a „Beépítésre szánt terület felhasználási egységek egyedi szabályai” táblázat (4.melléklet), valamint a következő kikötésekkel:

(2) Ha a beépítettség mértéke magasabb a megengedettnél, és ha az eltérés a korábbi előírások szerint alakult ki, akkor a telken a meglévő épület felújítható, de sem a beépítettség, sem az épület(ek) szintterülete, homlokzatmagassága nem növelhető A tetőtér beépíthető, ezáltal a homlokzatmagasság és a beépítettség megtartása mellett a szintterület növelése megengedhető). Ha az épület lebontásra kerül, a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni és a HÉSZ előírásait kell alkalmazni.

(3) [22]

(4) Ha a jelenlegi homlokzatmagassága nem felel meg az építési övezeti előírásoknak, a meglévő épület csak úgy bővíthető, ha annak homlokzatmagassága nem növekszik, és a telekre vonatkozó építési övezet egyéb előírásai betarthatók. Ha a meglévő épület lebontásra kerül, a telket beépítetlen teleknek kell tekinteni és a rá vonatkozó övezet homlokzati előírásait érvényesíteni kell.

(5)

(6) Az előírásoknak meg nem felelő használatot meg kell szüntetni, ha az környezetzavaró. A használatot meg kell szüntetni akkor is, ha a használat a tulajdonos (bérlő, használó) hibájából vagy nemtörödömsége folytán egy évig szünetelt. A meg nem felelő használat joga tulajdonosváltás esetén megszűnik.

(7)

9. § (1)

(2) [24]

(3) [25]

10. §

11. §

12. § (1) A helyi tűzvédelemről az állami tűzoltósággal koordinált működésű községi önkéntes tűzoltó egyesület gondoskodik.

(2) Az éjjel-nappali tűzjelzés lehetősége a nyilvános telefonállomásokról biztosított.

(3) Az újonnan parcelázott területeken a tűzivíznyerésről az önkormányzat gondoskodik.

(4) [28]

(5) Az új építési területeken biztosítani kell a tűzoltó gépjárművek számára, az akadálytalan közlekedést.

13. § (1) Új útépítésnél, útrekonstrukciónál a tervezett közművek egyidejű kiépítéséről, a csapadékvizek elvezetéséről és a meglévő közművek szükséges egyidejű rekonstrukciójáról gondoskodni kell.

(2) A közművezetékek telepítésénél (átépítéskor és új vezeték létesítésekor) a gazdaságos területhasználatra figyelmet kell fordítani. Utak alatt bármely közmű építését a távlati összes közmű elhelyezési lehetőségét biztosítva kell megvalósítani. A közművek elrendezésénél az utcák fásítási igényét is figyelembe kell venni.

(3) Közművezetékek, járulékos közműlétesítmények elhelyezésénél a településképi megjelenítésre, a környezetvédelmi (zaj, rezgés, szag) és az esztétikai követelmények betartására is figyelemmel kell lenni.

(4) Mindennemű építési tevékenységnél a meglévő és megmaradó közművezetékek vagy közműlétesítmények védelméről gondoskodni kell.

14. § (1) [29] Vízellátás

a)

b) A védőtávolságon belül építmény elhelyezése nem engedélyezhető.

(2) Szennyvízkezelés, elhelyezés

a)

b)

c)

d) A VÍZIG kezelésében lévő vízfolyások árvédelmi töltéseinek lábától 10-10 m, a társulati kezelésű vízfolyások partélétől 6-6 m és az önkormányzati kezelésben lévő vízfolyások, árkok partélétől 3-3 m szélessegű sávkarbantartás számára szabadon hagyandó. A nyílt árkok karbantartására az egyik oldalon legalább 3 m, a másik oldalon legalább 1 m sáv biztosítandó.

e) [30]

(3) [31] Árvíz-. és belvízvédelem

(4) Villamosenergia-ellátás

a)

b)

c)

d) [32]

e) [33][34]

(5) Hírközlés

a) [35]

b) A mikrohullámú összeköttetés biztosítása érdekében összekötő sávokban az előírt magassági korlátozás betartandó.

(6) [36]Zöldfelületek

15. § (1) [37]

(2) [38]

(3) [39]

(4) [40]

(5) [41]

(6) Vízfolyások, csatornák, vízelvezető árkok, vádgátak folyamatos karbantartásáról, tisztításáról a kezelő, üzemeltető a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően köteles újrahasznosításra előkészíteni.

(7) A talaj és a felszíni, ill. felszín alatti vizek védelme érdekében veszélyes hulladékot, növényvédő szert, műtrágyát, útsózási anyagot csak fedett, szivárgásmentes, vízzáró szigetelésű, zárt tárolóban szabad elhelyezni.

(8) Külterületen a telek tulajdonosa köteles gondoskodni a keletkező szennyvíz, tárgya, kommunális hulladék és egyéb hulladék ártalommentes átmeneti tárolásáról és a kijelölt telepekre szállításáról.

(9) Élővízfolyásokba, csapadékcsatornákba, felhagyott kutakba bármely hulladékot, szennyvizet vezetni tilos, a meglévő szennyvízbekötéseket a jelen rendelet hatályba lépését követő egy éven belül meg kell szüntetni.

(10)

(11)

(12) [42]

16. § (1) Kétvölgy község külterülete a 4/1978. (V.12.) OKTH határozat értelmében védett, egy kisebb hányada pedig fokozottan védett terület.

(2) A fokozottan védett területeken a terv nem jelöl ki beépítésre szánt övezetet, a védett területek természeti területein a 9000 m2 alatti területeken is kizár minden építési tevékenységet.

17. § (1) E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) Rendelkezéseit azonban az első fokú határozattal még el nem bírált, folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

1. melléklet a 13/2000. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

2.1.1. A közutak osztályba sorolása:


AZ ÚT
MEGNEVEZÉSE

Tervezett
min.
szélesség
(m)

Tervezési
osztály

Környezeti körülmény

Minta
keresztsz.,
tervlap
száma

K1 országos
mellékút

külterületi
szakasz

összekötő út

30

K.II.b.

B

-

belterületi
szakasz

gyűjtőutak

30

B.III.a.

B

-

lakóutak

30

B.III.b.

40

-


K1*országos
mellékút
OTÉK alól
felmentve

külterületi
szakasz

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

belterületi
szakasz

gyűjtőutak

12-22

B.III.a.

C

M1-M2; Sz-3

lakóutak

12-22

B.III.a.

30

M1-M2; Sz-3

2. melléklet a 13/2000. (XII.27.) önkormányzati rendelethez

2.1.2. A belterületi önkormányzati lakó utak és gyalog utak szabályozása:

AZ ÚT MEGNEVEZÉSE

Tervezett min. szélesség (m)

Tervezési osztály

Környezeti körülmény

Minta keresztsz., tervlap száma

K2önkormányzati kiszolgálóút

12

B.III.b.

40

-

K2 * önkorm. kiszolgálóutak OTÉK alól felmentve

8

B.III.b.

30

M1

K3 magánutak

12

B.III.b.

40

-

K3* magánutak OTÉK alól felmentve

8

B.III.b.

30

M1

K4 gyalogút

6

B.IV.b.

-

-

3. melléklet a 13/2000. (XII.27.) önkormányzati rendelethez