Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 31 18:00

Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.31.

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésben biztosított jogkörében Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Kétvölgy Község Polgármestere a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kétvölgy Községi Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat)

2. A költségvetés bevételei, kiadásai, a költségvetés egyenlege és finanszírozási rendje

2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét

a) 95.867.812 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) működési bevételek összege: 21.797.469 Ft,

ab) felhalmozási bevételek összege: 14.726.706 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 59.343.637 Ft.

b) 95.867.812 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

ba) működési kiadások összege: 31.346.287 Ft,

bb) felhalmozási kiadások összege: 63.784.156 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 737.369 Ft.

(2)2 A költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete – 58.606.268 forint hiány, melyből

a) működési cél szerint 9.548.818 forint hiány,

b) felhalmozási cél szerint 49.057.450 forint hiány.

(3)3 Az önkormányzat (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással az alábbiak szerint történik: az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 58.606.268 Ft, ebből:

a) működési célú 9.548.818 Ft,

b) felhalmozási célú 49.057.450 Ft.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban - a 2021. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásokat a Rendelet 2. melléklete mutatja be.

(6) Az önkormányzat a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a Rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat beruházási, felújítási kiadási előirányzatait a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése előirányzatát államháztartáson belülre és kívülre bontás szerint, működési és felhalmozási kiadás szerinti bontásban a Rendelet 6. melléklete szerint mutatja be.

3. §4 Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalék összege 2.040.197 Ft.

4. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

3. Költségvetési létszámkeret

5. § Az önkormányzat 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát a Rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg.

4. Adósságot keletkeztető ügylet

6. § (1) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a Rendelet 9. melléklete tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

8. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

9. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

10. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2)-(3) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtása során az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át azzal, hogy az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzatok módosítása vagy átcsoportosítása körében tett intézkedések alapján összeállított rendeletmódosítást terjessze a képviselő-testület elé.

11. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

12. § E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

3. melléklet

Az önkormányzat helyi adó és egyéb közhatalmi bevételei
Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2

Épület után fizetett idegenforgalmi adó

0

3

Magánszemélyek kommunális adója

150 000

4

Vagyoni típusú adók (2+3)

150 000

5

Értékesítési és forgalmi adók (Iparűzési adó)

500 000

6

Gépjárműadók

0

7

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó)

250 000

8

Termékek és szolgáltatások adói (5+…7)

750 000

9

Igazgatási és szolgáltatási díjak

0

10

Egyéb bírság

0

11

Egyéb közhatalmi bevétel (talajterhelési díj)

0

12

Egyéb közhatalmi bevételek (9+….11)

0

13

Helyi adók és közhatalmi bevételek mindösszesen (4+8+12)

900 000

7. melléklet

Az Európai Uniós forrásból finanszírozott programok, projektek költségvetése
Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

2021. évi előirányzat

2

Bevételi

Kiadási

3

-

0

0

8. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi létszám előirányzata

Megnevezés

Kétvölgy Községi Önkormányzat

1

Köztisztviselők létszáma

0

2

Közalkalmazottak létszáma

0

3

Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma

1

4

Közfoglalkoztatottak létszáma

1

5

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen (1+…4)

2

6

Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma

1

7

Részmunkaidőben foglalkoztatottak összesen (6)

1

8

Polgármester (fő állású)

0

9

Polgármester (tiszteletdíjas)

1

10

Alpolgármester

1

11

Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja

3

12

Választott tisztségviselők összesen (6+…9)

5

13

Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma

1

14

Külső munkavállalók összesen (11)

1

9. melléklet

Adósságot keletkeztető ügyletekkel kapcsolatos kötelezettségvállalásés figyelembe veendő bevételek
Az önkormányzat a Gst. tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, illetve a kezesség érvényesíthetőségéig:
Ft-ban

A

B

C

1

Kötelezettség megnevezése, azonosító adatai

Futamidő/kezesség
érvényesíthetőségi
határideje

Kötelezettség
összesen

2

hitel, kölcsön felvétele, átvállalása a folyósítás, átvállalás napjától a végtörlesztés napjáig, és annak aktuális tőketartozása

-

0

3

Összesen

-

0

A figyelembe vehető saját bevételek:
Ft-ban

A

B

C

1

Saját bevétel megnevezése, azonosító adatai

Rendszeressége,
esedékessége

Bevétel összege

2

Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel

2021.03.15
2021.09.15

900 000

3

Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel

0

4

Az osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel

0

5

A tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel

0

6

Bírság-, pótlék- és díjbevétel

0

7

A kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés

0

8

Összesen

900 000

10. melléklet

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának 2021. évi tervezett bevételei és kiadásai
Ft-ban

A

B

1

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei

2

A környezetvédelmi alap tervezett bevételi
jogcímek

Jogcím szerinti összeg

3

-

0

4

Bevételek összesen

0

5

A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai

6

A környezetvédelmi alap tervezett kiadások
jogcímek

Jogcím szerinti összeg

7

-

0

8

Kiadások összesen

0

1

A 2. § (1) bekezdése a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdése a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdése a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. melléklet a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 4. melléklet a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. melléklet a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2021. (XI. 3.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. melléklet a Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (V. 31.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.