Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

Hatályos: 2021. 12. 14

Kétvölgy Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (XII. 13.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

2021.12.14.

Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Kétvölgy Községi Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a lakosság művelődési és kulturális igényeinek figyelembevételével, a helyi lehetőségek és sajátosságok alapján határozza meg közművelődési feladatait.

2. § (1) Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásként a művelődő közösségek létrejöttének elősegítését, működésük támogatását, fejlődésük segítését, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösségek számára helyszín biztosítását nyújtja.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdés szerinti közművelődési alapszolgáltatás megszervezése keretében

a) a művelődő közösségeknek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja,

b) a művelődő közösségek számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,

c) fórumot szervez a művelődő közösségek vezetőinek részvételével, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat,

d) a nemzetiségi önkormányzat működésének, közösségi tevékenységének helyszínét biztosítja.

(3) Az Önkormányzat elősegíti a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok közművelődési alapszolgáltatáshoz való hozzáférését.

3. § (1) A közművelődési alapszolgáltatás biztosításának módja különösen:

a) civil közösségek számára bemutatkozási lehetőség biztosítása a települési rendezvényeken, kiállítások, bemutatók szervezésével,

b) helyszín biztosítása a civil közösségek számára foglalkozásaik, összejöveteleik, rendezvényeik megtartásához,

c) valamennyi korosztály művelődését segítő, a generációk közötti kapcsolattartást erősítő programok szervezése,

d) színházi előadások, irodalmi estek, valamint könnyű- és komolyzenei koncertek szervezése,

e) ismeretterjesztő előadások, vetélkedők szervezése,

f) helytörténeti, képzőművészeti és fotókiállítások rendezése,

g) óvodás- és általános iskoláskorú gyermekek számára nemzeti ünnepekhez és emléknapokhoz kapcsolódó programok szervezése,

h) helyi értékeket feltáró, védő, összefogások ösztönzése, kiadványok támogatása,

i) nemzeti és helyi identitást erősítő, hagyományokat őrző, átörökítő programok szervezése, támogatása,

j) ünnepek kultúrájának gondozása, helyi hagyományok felelevenítése,

k) helyi kulturális épített és természeti örökségre építő programok szervezése, támogatása.

(2) Az Önkormányzat a közművelődési lehetőségekről

a) plakátok, szórólapok kiküldésével,

b) a település honlapján való közzététellel és

c) a közösségi médiafelületen

tájékoztatja a lakosságot.

4. § (1) Az Önkormányzat a közművelődési feladatait saját fenntartású, egyéb tevékenységeknek, szolgáltatások megszervezésének is helyszínt nyújtó közösségi színtér működtetésével látja el a 9982 Kétvölgy, Fő u. 28. szám alatt található ingatlanban.

(2) A közösségi színtér – illeszkedve a közösségi kezdeményezésekhez – legalább a hét három napján, legalább napi 4 órában nyitva tart, melyből legalább egy napnak szabadnapra vagy munkaszüneti napra kell esnie, továbbá legalább a hét egy napján magába kell foglalnia a 16.00–19.00 óra közötti időszakot.

5. § Az Önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik különösen

a) nemzetiségi önkormányzattal,

b) a lakossággal,

c) a térségi köznevelési intézményekkel,

d) a helyi, területi és térségi civil szervezetekkel,

e) a helyi, területi és térségi gazdasági és egyéb szervezetekkel, kulturális intézményekkel, más szakterülethez tartozó intézményekkel és

f) az egyházakkal.

6. § (1) Az Önkormányzat

a) éves költségvetési rendeletében tervezi a közösségi színtér fenntartásához és a közművelődési alapszolgáltatás ellátásához szükséges forrásokat,

b) saját forrást biztosít a közösségi színtér működéséhez, fejlesztéséhez kapcsolódó pályázatokhoz,

c) a központi költségvetés alapján a közművelődési feladatainak ellátásához nyújtott támogatást a közművelődési feladatainak ellátására fordítja.

(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározottak mellett éves költségvetési rendeletében tervezi

a) a települési rendezvények megszervezésének és

b) a közművelődési tevékenységben résztvevők támogatásának

fedezetét.

(3) A közösségi színtéren nyújtott, közművelődési feladatokon kívüli tevékenységekért, szolgáltatásokért fizetendő díjakat a Képviselő-testület határozza meg.

7. § Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg Kétvölgy Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődésről szóló 3/2018. (IV.24.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.