Orfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 05. 30 18:00

Orfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2021. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

2022.05.30.

Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§ (4) bekezdésben biztosított jogkörében Orfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testülete feladat- és hatáskörében eljárva Orfalu Község Polgármestere a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Orfalu Községi Önkormányzatra (továbbiakban: önkormányzat).

2. A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetés egyenlege és finanszírozási rendje

2. § (1)1 A képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi költségvetési főösszegét

a) 40.127.884 Ft bevétellel állapítja meg, s ezen belül

aa) működési bevételek összege: 17.519.166 Ft,

ab) felhalmozási bevételek összege: 3.575.795 Ft,

ac) finanszírozási bevételek összege: 19.032.923 Ft.

b) 40.127.884 Ft kiadással állapítja meg, s ezen belül

ba) működési kiadások összege: 27.028.947 Ft,

bb) felhalmozási kiadások összege: 12.526.056 Ft,

bc) finanszírozási kiadások összege: 572.881 Ft.

(2)2 A költségvetés egyenlege – a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –18.460.042 forint hiány, melyből

a) működési cél szerint 9.509.781 forint hiány,

b) felhalmozási cél szerint 8.950.261 forint hiány.

(3)3 Az önkormányzat (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti 2021. évi hiányának finanszírozása belső finanszírozással az alábbiak szerint történik: az előző évek költségvetési maradványának igénybevétele 18.460.042 forint, ebből:

a) működési célú 9.509.781 forint,

b) felhalmozási célú 8.950.261 forint.

(4) Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait és költségvetési kiadási előirányzatait – működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban - a 2021. évi költségvetési rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. melléklete tartalmazza.

(5) Az önkormányzatot megillető működési, feladatalapú költségvetési és egyéb támogatásokat a Rendelet 2. melléklete mutatja be.

(6) Az önkormányzat a helyi adó és egyéb közhatalmi bevételeit a Rendelet 3. melléklete szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultság jellegű ellátásokat a Rendelet 4. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat beruházási, felújítási kiadási előirányzatait a Rendelet 5. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzat a támogatások, kölcsönök nyújtása és törlesztése előirányzatát államháztartáson belülre és kívülre bontás szerint, működési és felhalmozási kiadás szerinti bontásban a Rendelet 6. melléklete mutatja be.

3. §4 Az önkormányzat költségvetésében az egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a tartalék összege 4.071.022 forint.

4. § Az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a Rendelet 7. melléklete tartalmazza.

3. Költségvetési létszámkeret

5. § Az önkormányzat 2021. évre vonatkozó létszám-előirányzatát a Rendelet 8. melléklete szerint állapítja meg:

4. Adósságot keletkeztető ügylet

6. § (1) A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amely megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási törvény) 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válna szükségessé.

(2) Az önkormányzatnak a Stabilitási törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, illetve a garancia, kezesség érvényesíthetőségéig, és a Stabilitási törvény 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban meghatározottak szerinti saját bevételeit a Rendelet 9. számú melléklete tartalmazza.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

8. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

9. § (1) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az önkormányzat költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a képviselő-testület gyakorolja.

(2) A (1) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

10. § A képviselő-testület az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (2)-(3) bekezdése alapján a költségvetés végrehajtása során az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra vonatkozó hatáskörét a polgármesterre ruházza át azzal, hogy az Áht. 34. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettség teljesítése érdekében az előirányzatok módosítása vagy átcsoportosítása körében tett intézkedések alapján összeállított rendelet-módosítást terjessze a képviselő-testület elé.

11. § Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának tervezett bevételeit és kiadásait a Rendelet 10. melléklete tartalmazza.

6. Záró rendelkezések

12. § E Rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2021. január 1. napjától kell alkalmazni.

4. melléklet

Az önkormányzat lakosságnak juttatott támogatásai, szociális, rászorultság jellegű ellátásai
Ft-ban

A

B

1

Megnevezés

2021. évi Előirányzat

2

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (beiskolázási segély)

0

3

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

0

4

Családi támogatások (2+3)

0

5

Települési támogatás (lakásfenntartás)

0

6

Települési támogatás (gyógyszer)

180 000

7

Települési támogatás (átmeneti pénzbeni)

1 223 000

8

Települési támogatás (temetési támogatás)

0

9

Egyéb az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (születési támogatás)

50 000

10

Egyéb nem intézményi ellátások (5+….9)

1 453 000

11

Egyéb nem intézményi ellátások (4+10)

1 453 000

8. melléklet

Az önkormányzat 2021. évi létszám előirányzata

Megnevezés

SzakonyfaluKözségi Önkormányzat

1

Köztisztviselők létszáma

0

2

Közalkalmazottak létszáma

0

3

Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma

0

4

Közfoglalkoztatottak létszáma

0

5

Teljes munkaidőben foglalkoztatottak összesen (1+…4)

0

6

Munka törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszáma

0

7

Részmunkaidőben foglalkoztatottak összesen (6)

0

8

Polgármester (fő állású)

0

9

Polgármester (tiszteletdíjas)

1

10

Alpolgármester

1

11

Helyi önkormányzat képviselő-testület tagja

1

12

Választott tisztségviselők összesen (6+…9)

3

13

Megbízási díj keretében foglalkoztatottak létszáma

3

14

Külső munkavállalók összesen (11)

3

10. melléklet

Az önkormányzat környezetvédelmi alapjának 2021. évi tervezett bevételei és kiadásai
Ft-ban

A

B

1

A környezetvédelmi alap tervezett bevételei

2

A környezetvédelmi alap tervezett bevételi
jogcímek

Jogcím szerinti összeg

3

-

0

4

Bevételek összesen

0

5

A környezetvédelmi alap tervezett kiadásai

6

A környezetvédelmi alap tervezett kiadások
jogcímek

Jogcím szerinti összeg

7

-

0

8

Kiadások összesen

0

1

A 2. § (1) bekezdése az Orfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (1) bekezdése az Orfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése az Orfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (2) bekezdése az Orfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

3

A 2. § (3) bekezdése az Orfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. A 2. § (3) bekezdése az Orfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § az Orfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § az Orfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

5

Az 1. melléklet az Orfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet az Orfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 2. melléklet az Orfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet az Orfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. melléklet az Orfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet az Orfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. melléklet az Orfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet az Orfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 6. melléklet az Orfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet az Orfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

10

A 7. melléklet az Orfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg. A 7. melléklet az Orfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 9. melléklet az Orfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2021. (XI. 9.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg. A 9. melléklet az Orfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.