Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2022. (II.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Hatályos: 2022. 12. 02- 2022. 12. 02

Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelete

AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 1/2022. (II.10.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

2022.12.02.

Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét

75.181.729 Ft-ban,

- a működési célú bevételeket 75.181.729 Ft-ban,

ebből: működési célú támogatást 29.060.196 Ft-ban,

működési célú bevételt 5.323.495 Ft-ban,

közhatalmi bevételeket 6.830.000 Ft-ban,

véglegesen átvett pénzeszközöket 8.668.251 Ft-ban,

pénzforgalom nélküli bevételeket 25.299.787 Ft-ban,

- a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban,

ebből: TE-ök, immat. javak, ingatlanok értékesítését 0 Ft-ban,

támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 Ft-ban,

- a működési célú kiadásokat 74.206.371 Ft-ban,

ebből: a személyi jellegű kiadásokat 17.729.263 Ft-ban,

a munkaadót terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adót 2.191.653 Ft-ban,

a dologi kiadásokat 25.154.399 Ft-ban,

ellátottak pénzbeli juttatásait 770.000 Ft-ban,

egyéb működési célú kiadások 9.873.847 Ft-ban,

előző évi befizetési kötelezettség 6.463.223 Ft-ban,

egyéb pénzforgalom nélküli kiadásokat 12.023.986 Ft-ban,

- a felhalmozási kiadásokat 975.358 Ft-ban,

ebből: intézményi beruházásokat 241.633 Ft-ban,

felújítási kiadásokat 733.725 Ft-ban,

egyéb felhalmozási kiadásokat 0 Ft-ban,

a költségvetési létszámkeretet átlagosan 10 főben állapítja meg.”

2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

(2) Az 1. §, a 2. § és az 1–3. melléklet 2022. december 2-án lép hatályba.

1. melléklet a 6/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

12 153 495

10 620 260

1 533 235

1.

Intézményi működési bevételek

5 323 495

3 790 260

1 533 235

2.

Közhatalmi bevételek

6 830 000

6 830 000

0

3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

3.1.

Illetékek

3.2.

Helyi adók

6 800 000

6 800 000

0

Magánszemélyek kommunális adója

400 000

400 000

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

1 300 000

1 300 000

0

Talajterhelési díj

0

0

0

Iparűzési adó

5 100 000

5 100 000

0

3.3.

Átengedett központi adók

0

0

0

Gépjárműadó

0

0

0

Önkormányzatok SZJA bevétele

0

0

0

3.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

30 000

30 000

0

Kapott támogatások

29 060 196

29 060 196

0

4.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

29 060 196

29 060 196

0

4.1.

Települési önkormányzatok támogatása

13 582 150

13 582 150

0

4.2.

Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása

8 230 179

8 230 179

0

4.3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

0

4.4.

Működési célú kv-i támogatások és kieg. támogatások

4 977 867

4 977 867

0

4.5

Címzett-, cél- és vis major támogatás

0

0

0

4.6

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

5.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

6.

Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

0

0

0

7.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

8 668 251

8 668 251

0

8.

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

Működési cálú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

5 869 376

5 869 376

0

9.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

2 798 875

2 798 875

0

10.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

11.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

0

0

0

Bevételek összesen

49 881 942

48 348 707

1 533 235

Finanszírozási bevételek

0

0

0

12.

Likvid hitel felvétel

13.

Rövid lejáratú hitel felvétel

14.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

15.

Értékpapír értékesítés bevétele

16.

ÁHT-on belüli megelőlegezések

0

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

25 299 787

25 299 787

0

17.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

25 299 787

25 299 787

0

18.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

Bevételek mindösszesen

75 181 729

73 648 494

1 533 235

Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek)

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

KIADÁSOK

Működési kiadások

62 182 385

36 380 972

719 765

19.

Személyi jellegű kiadások

17 729 263

17 108 395

620 868

20.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó

2 191 653

2 140 353

51 300

21.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

25 154 399

25 154

47 597

22.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

770 000

770 000

0

23.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

9 873 847

9 873 847

0

Támogatásértékű működési kiadások

9 140 982

9 140 982

0

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

732 865

732 865

Előző évi befizetési kötelezsttség

6 463 223

6 463 223

Felhalmozási kiadások összesen

975 358

937 378

37 980

24

Intézményi beruházások

241 633

203 653

37 980

25.

Felújítási kiadások

733 725

733 725

0

26.

Kormányzati beruházások

0

27.

Lakástámogatás, lakásépítés

0

28.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre

0

Kiadások összesen

63 157 743

37 318 350

757 745

Finanszírozási kiadások

0

0

0

29.

Likvid hitel törlesztés

30.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

31.

Felhalmozási célú hitel törlesztés

32.

Értékpapír vásárlás

33.

Egyéb finanszírozás kiadásai

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

12 023 986

12 023 986

0

34.

Általános tartalék

11 142 713

11 142 713

0

35.

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

881 273

881 273

0

Kiadások mindösszesen

75 181 729

49 342 336

757 745

Költségvetési létszámkeret

10

9

1

2. melléklet a 6/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet
MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

Kötelező feladatellátás

Önként vállalt

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

12 153 495

10 620 260

1 533 235

1.

Intézményi működési bevételek

5 323 495

3 790 260

1 533 235

2.

Közhatalmi bevételek

6 830 000

6 830 000

0

3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

3.1.

Illetékek

0

0

0

3.2.

Helyi adók

6 800 000

6 800 000

0

Magánszemélyek kommunális adója

400 000

400 000

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

1 300 000

1 300 000

0

Talajterhelési díj

0

0

0

Iparűzési adó

5 100 000

5 100 000

0

3.3.

Átengedett központi adók

0

0

0

Gépjárműadó

0

0

0

Önkormányzatok SZJA bevétele

0

0

0

3.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

30 000

30 000

0

Kapott támogatások

29 060 196

29 060 196

0

4.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

29 060 196

29 060 196

0

4.1.

Települési önkormányzatok támogatása

13 582 150

13 582 150

0

4.2.

Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592

8 230 179

8 230 179

0

4.3.

Települési önkormányzatok kúlturális fela. támogatása

2 270 000

2 270 000

0

4.4.

Működési célú tám.és kieg. Támogatások

4 977 867

4 977 867

0

4.5

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

4.6

Egyéb központi támogatások

0

0

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

8 668 251

8 668 251

0

5.

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

5 869 376

5 869 376

0

6.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

2 798 875

2 798 875

0

Működési bevételek összesen

49 881 942

48 348 707

1 533 235

Finanszírozási bevételek

0

0

0

7.

Likvid hitel felvétel

0

0

0

8.

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

0

0

9.

Értékpapír értékesítés bevétele

0

0

0

10.

ÁHT-on belüli megelőlegezés

0

0

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

25 299 787

25 299 787

0

11.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

25 299 787

25 299 787

0

12.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

Működési bevételek mindösszesen

75 181 729

73 648 494

1 533 235

Működési hiány (Kiadások-Bevételek)

0

0

0

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

Kötelező feladat ellátás

Önként vállalt

KIADÁSOK

Működési kiadások

62 182 385

61 462 620

719 765

13.

Személyi jellegű kiadások

17 729 263

17 108 395

620 868

14.

Munkaadót terhelő járulékok és

2 191 653

2 140 353

51 300

szociális hozzájárulási adó

15.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

25 154 399

25 106 802

47 597

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

770 000

770 000

0

17.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

9 873 847

9 873 847

0

Támogatásértékű működési kiadások

9 140 982

9 140 982

0

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

732 865

732 865

0

Előző évi befizetési kötelezettség

6 463 223

6 463 223

0

Finanszírozási kiadások

0

0

0

18.

Likvid hitel törlesztés

0

0

0

19.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

0

0

20.

Értékpapír vásárlás

0

0

0

21

Egyéb finanszírozás kiadásai

0

0

0

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

12 023 986

12 023 986

0

22.

Általános tartalék

11 142 713

11 142 713

0

23.

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

881 273

881 273

0

Működési kiadások mindösszesen

74 206 371

73 486 606

719 765

3. melléklet a 6/2022. (XII. 1.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet
MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

Kötelező feladat ellátás

Önként vállalt

BEVÉTELEK

0

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés

0

0

0

Ingatlan értékesítés

0

0

0

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

Osztalék-és hozambevétel

0

0

0

Tartós részesedések értékesítése

0

0

0

Felhalmozási célú kamatbevétel

0

0

0

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

0

0

0

3.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése

0

0

0

Privatizációból származó bevétel

0

0

0

Vállalatértékesítésből származó bevétel

0

0

0

Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel

0

0

0

Egyéb felhalmozási bevétel

0

0

0

Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.

0

0

0

4.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

5.

Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről

0

0

0

6.

Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása

0

0

0

7.

Felhalmozási célú hitel felvétel

0

0

0

8.

Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

KIADÁSOK

9.

Intézményi beruházások

241 633

203 653

37 980

Szeszfőzde eszköz beszerzés

Település rendezési terv elkészítése

10.

Felújítási kiadások

733 725

733 725

0

11.

Kormányzati beruházások

12.

Lakástámogatás, lakásépítés

13.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on belűlre

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

975 358

937 378

37 980