Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 04. 26- 2023. 04. 26

Magyarszombatfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.04.26.

Magyarszombatfa Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 1/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. § Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 82.525.030 Ft-ban,

- a működési célú bevételeket 82.525.030-ban,

ebből: működési célú támogatást 30.875.218 Ft-ban,

működési célú bevételt 5.323.495 Ft-ban,

közhatalmi bevételeket 6.830.000 Ft-ban,

véglegesen átvett pénzeszközöket 14.196.530 Ft-ban,

pénzforgalom nélküli bevételeket 25.299.787 Ft-ban,

- a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban,

ebből: TE-ök, immat. javak, ingatlanok értékesítését 0 Ft-ban,

támogatásértékű felhalmozási bevételek 0 Ft-ban,

- a működési célú kiadásokat 79.738.691 Ft-ban,

ebből: a személyi jellegű kiadásokat 18.318.318 Ft-ban,

a munkaadót terhelő járulékot és szociális hozzájárulási adót 2.409.623 Ft-ban,

a dologi kiadásokat 24.175.907 Ft-ban,

ellátottak pénzbeli juttatásait 1.553.838 Ft-ban,

egyéb működési célú kiadások 10.406.524 Ft-ban,

előző évi befizetési kötelezettség 6.463.223 Ft-ban,

egyéb pénzforgalom nélküli kiadásokat 1.409.305 Ft-ban,

finanszírozási kiadásokat (ért.papír vásárlás) 15.001.953 Ft-ban

- a felhalmozási kiadásokat 2.786.339 Ft-ban,

ebből: intézményi beruházásokat 670.809 Ft-ban,

felújítási kiadásokat 2.115.530 Ft-ban,

egyéb felhalmozási kiadásokat 0 Ft-ban,

a költségvetési létszámkeretet átlagosan 4 főben állapítja meg.”

2. § (1) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az AZ ÖNKORMÁNYZAT 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL című 1/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

1. melléklet a 2/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet
MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT ELLÁTANDÓ FELADATOK SZERINTI BONTÁSBAN

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

12 153 495

10 050 305

2 103 190

1.

Intézményi működési bevételek

5 323 495

3 220 305

2 103 190

2.

Közhatalmi bevételek

6 830 000

6 830 000

0

3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

3.1.

Illetékek

3.2.

Helyi adók

6 800 000

6 800 000

0

Magánszemélyek kommunális adója

400 000

400 000

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

1 300 000

1 300 000

0

Talajterhelési díj

0

0

0

Iparűzési adó

5 100 000

5 100 000

0

3.3.

Átengedett központi adók

0

0

0

Gépjárműadó

0

0

0

Önkormányzatok SZJA bevétele

0

0

0

3.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

30 000

30 000

0

Kapott támogatások

30 875 218

30 875 218

0

4.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

30 875 218

30 875 218

0

4.1.

Települési önkormányzatok támogatása

13 582 150

13 582 150

0

4.2.

Települési önkormányzatok szoc.és gyeremkj. támogatása

8 447 138

8 447 138

0

4.3.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 270 000

0

4.4.

Működési célú kv-i támogatások és kieg. támogatások

5 925 839

5 925 839

0

4.5

Címzett-, cél- és vis major támogatás

0

0

0

4.6

Elszámolásból származó bevételek

650 091

650 091

0

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek

0

0

0

5.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

0

0

0

6.

Önkormányzatok felhalmozási célú támogatása

0

0

0

7.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

14 196 530

14 196 530

0

8.

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

Működési cálú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

5 869 376

5 869 376

0

9.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

8 327 154

8 327 154

0

10.

Támogatásértékű felhalmozási bevétel

0

0

0

11.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

0

0

0

Bevételek összesen

57 225 243

55 122 053

2 103 190

Finanszírozási bevételek

0

0

0

12.

Likvid hitel felvétel

13.

Rövid lejáratú hitel felvétel

14.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

15.

Értékpapír értékesítés bevétele

16.

ÁHT-on belüli megelőlegezések

0

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

25 299 787

25 299 787

0

17.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

25 299 787

25 299 787

0

18.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

Bevételek mindösszesen

82 525 030

80 421 840

2 103 190

Költségvetési hiány (Kiadások-Bevételek)

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat összesen

módosított előirányzatból

kötelező feladatellátás

önként vállalt feladatellátás

KIADÁSOK

Működési kiadások

63 327 433

37 841 171

1 385 095

19.

Személyi jellegű kiadások

18 318 318

17 108 395

1 209 923

20.

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárlási adó

2 409 623

2 284 037

125 586

21.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

24 175 907

25 154

49 586

22.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 553 838

1 553 838

0

23.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

10 406 524

10 406 524

0

Támogatásértékű működési kiadások

9 673 659

9 673 659

0

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

732 865

732 865

Előző évi befizetési kötelezsttség

6 463 223

6 463 223

Felhalmozási kiadások összesen

2 786 339

2 748 359

37 980

24

Intézményi beruházások

670 809

632 829

37 980

25.

Felújítási kiadások

2 115 530

2 115 530

0

26.

Kormányzati beruházások

0

27.

Lakástámogatás, lakásépítés

0

28.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-nkívülre

0

Kiadások összesen

66 113 772

40 589 530

1 423 075

Finanszírozási kiadások

15 001 953

15 001 953

0

29.

Likvid hitel törlesztés

0

0

0

30.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

0

0

31.

Felhalmozási célú hitel törlesztés

0

0

0

32.

Értékpapír vásárlás

15 001 953

15 001 953

0

33.

Egyéb finanszírozás kiadásai

0

0

0

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

1 409 305

1 409 305

0

34.

Általános tartalék

528 032

528 032

0

35.

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

881 273

881 273

0

Kiadások mindösszesen

82 525 030

57 000 788

1 423 075

Költségvetési létszámkeret

4

4

0

2. melléklet a 2/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet
MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2022. ÉVI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

Kötelező feladatellátás

Önként vállalt

BEVÉTELEK

Működési és közhatalmi bevételek

12 153 495

10 050 305

2 103 190

1.

Intézményi működési bevételek

5 323 495

3 220 305

2 103 190

2.

Közhatalmi bevételek

6 830 000

6 830 000

0

3.

Önkormányzatok sajátos működési bevételei

0

0

0

3.1.

Illetékek

0

0

0

3.2.

Helyi adók

6 800 000

6 800 000

0

Magánszemélyek kommunális adója

400 000

400 000

0

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

1 300 000

1 300 000

0

Talajterhelési díj

0

0

0

Iparűzési adó

5 100 000

5 100 000

0

3.3.

Átengedett központi adók

0

0

0

Gépjárműadó

0

0

0

Önkormányzatok SZJA bevétele

0

0

0

3.4.

Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek

30 000

30 000

0

Kapott támogatások

30 875 218

30 875 218

0

4.

Önkormányzatok költségvetési támogatása

30 875 218

30 875 218

0

4.1.

Települési önkormányzatok támogatása

13 582 150

13 582 150

0

4.2.

Települési önkormányzatok szoc. és gyermekj.támogatása3592

8 447 138

8 447 138

0

4.3.

Települési önkormányzatok kúlturális fela. támogatása

2 270 000

2 270 000

0

4.4.

Működési célú tám.és kieg. Támogatások

5 925 839

5 925 839

0

4.5

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

4.6

Egyéb központi támogatások

650 091

650 091

0

Véglegesen átvett pénzeszközök

14 196 530

14 196 530

0

5.

Támogatásértékű működési bevétel

0

0

0

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n kívülről

5 869 376

5 869 376

0

6.

Működési célú pénzeszköz átvétel ÁHT-n belülről

8 327 154

8 327 154

0

Működési bevételek összesen

57 225 243

55 122 053

2 103 190

Finanszírozási bevételek

0

0

0

7.

Likvid hitel felvétel

0

0

0

8.

Rövid lejáratú hitel felvétel

0

0

0

9.

Értékpapír értékesítés bevétele

0

0

0

10.

ÁHT-on belüli megelőlegezés

0

0

0

Pénzforgalom nélküli bevételek

25 299 787

25 299 787

0

11.

Előző évi pénzmaradvány (tartalék) igénybevétele

25 299 787

25 299 787

0

12.

Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele

0

0

0

Működési bevételek mindösszesen

82 525 030

80 421 840

2 103 190

Működési hiány (Kiadások-Bevételek)

0

0

0

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

Kötelező feladat ellátás

Önként vállalt

KIADÁSOK

Működési kiadások

63 327 433

61 942 338

1 385 095

13.

Személyi jellegű kiadások

18 318 318

17 108 395

1 209 923

14.

Munkaadót terhelő járulékok és

2 409 623

2 284 037

125 586

szociális hozzájárulási adó

15.

Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások

24 175 907

24 126 321

49 586

16.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

1 553 838

1 553 838

0

17.

Egyéb működési célú kiadások, ebből

10 406 524

10 406 524

0

Támogatásértékű működési kiadások

9 673 659

9 673 659

0

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre

732 865

732 865

0

Előző évi befizetési kötelezettség

6 463 223

6 463 223

0

Finanszírozási kiadások

15 001 953

15 001 953

0

18.

Likvid hitel törlesztés

0

0

0

19.

Rövid lejáratú hitel törlesztés

0

0

0

20.

Értékpapír vásárlás

15 001 953

15 001 953

0

21

Egyéb finanszírozás kiadásai

0

0

0

Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások

1 409 305

1 409 305

0

22.

Általános tartalék

528 032

528 032

0

23.

ÁH-on belüli megelőlegezések visszafizetése

881 273

881 273

0

Működési kiadások mindösszesen

79 738 691

78 353 596

1 385 095

3. melléklet a 2/2023. (IV. 25.) önkormányzati rendelethez

3. melléklet
MAGYARSZOMBATFA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2020. ÉVI FELHALMOZÁSI BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI KIEMELT ELŐIRÁNYZATONKÉNT

adatok Ft-ban

Sor-sz.

Megnevezés

Módosított előirányzat

Kötelező feladat ellátás

Önként vállalt

BEVÉTELEK

0

1.

Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítés

0

0

0

Ingatlan értékesítés

0

0

0

2.

Pénzügyi befektetések bevételei

0

0

0

Osztalék-és hozambevétel

0

0

0

Tartós részesedések értékesítése

0

0

0

Felhalmozási célú kamatbevétel

0

0

0

Felhalmozási célú árfolyamnyereség

0

0

0

3.

Önkorm. sajátos felhalmozási és tőke bevételei

0

0

0

Önkormányzati lakások,lakótelkek értékesítése

0

0

0

Privatizációból származó bevétel

0

0

0

Vállalatértékesítésből származó bevétel

0

0

0

Vadászati jog érétkesítéséből származó bevétel

0

0

0

Egyéb felhalmozási bevétel

0

0

0

Önk. vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból sz.bev.

0

0

0

4.

Támogatásértékű felhalmozási bevételek

0

0

0

5.

Felhalmozási c. pénzeszköz átvét ÁHT-n kívülről

0

0

0

6.

Címzett-,cél-és vis major feladatok támogatása

0

0

0

7.

Felhalmozási célú hitel felvétel

0

0

0

8.

Előző évi felhalmozási célú maradvány igénybev

0

0

0

Felhalmozási bevételek összesen

0

0

0

KIADÁSOK

9.

Intézményi beruházások

670 809

632 829

37 980

Szeszfőzde eszköz beszerzés

Település rendezési terv elkészítése

10.

Felújítási kiadások

2 115 530

2 115 530

0

11.

Kormányzati beruházások

12.

Lakástámogatás, lakásépítés

13.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

Támogatásértékű felhalmozási kiadások Hulladégg.t.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁH-on belűlre

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

2 786 339

2 748 359

37 980