Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 12. 03- 2022. 12. 03

Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.12.03.

Magyarlak Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 18/2022. (XII. 2.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet
Magyarlak Község Önkormányzatának kormányzati funkciói

A

B

1

funkciószám

megnevezés

2

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

3

013320

Köztemető-fenntartás és -működtetés

4

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

5

041233

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

6

045120

Út, autópálya építése

7

045160

Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

8

047320

Turizmusfejlesztési támogatások és tevékenységek

9

047410

Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek

10

051030

Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása

11

062020

Településfejlesztési projektek és támogatásuk

12

064010

Közvilágítás

13

066010

Zöldterület-kezelés

14

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

15

072112

Háziorvosi ügyeleti ellátás

16

074031

Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

17

074054

Komplex egészségfejlesztő, prevenciós programok

18

081030

Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése

19

081045

Szabadidősport- (rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

20

081071

Üdülői szálláshely-szolgáltatás és étkeztetés

21

082044

Könyvtári szolgáltatások

22

082091

Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

23

082092

Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

24

082094

Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés

25

096015

Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben

26

096025

Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben

27

104037

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

28

107051

Szociális étkeztetés szociális konyhán

29

107055

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás