Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 9/2015. (X. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 01

Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2022. (XI. 30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló 9/2015. (X. 7.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A helyi adókról szóló 9/2015. (X. 7.) önkormányzati rendelet a következő 3. §-sal egészül ki:

„3. § (1) Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 400 forint.

(3) Mentes az idegenforgalmi adó alól a nem szálláshelynek minősülő ingatlanon eltöltött vendégéjszaka.”

2. § A helyi adókról szóló 9/2015. (X. 7.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdésében a „12.000” szövegrész helyébe a „16.000” szöveg lép.

3. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.