Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 02

Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2022. (XII. 22.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Kondorfa Község Önkormányzata Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 90. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szociális ellátásokról szóló 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 11. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

(A képviselő-testület a szociális alapszolgáltatások körében)

„e) jelzőrendszeres házi segítségnyújtást”

(biztosít.)

(2) A szociális ellátásokról szóló 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése a következő d) ponttal egészül ki:

(Az önkormányzat)

„d) az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott szolgáltatást a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet által fenntartott Kolping Gondozási Központ - Lenti és kistérsége intézmény útján”

(biztosítja.)

(3) A szociális ellátásokról szóló 9/2021. (VII. 30.) önkormányzati rendelet 11. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Az (1) bekezdés e) pontja szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátást, annak igénybevételét, valamint a fizetendő térítési díjakat a fenntartó állapítja meg.

(5) Az önkormányzat (1) bekezdés d)-e) pontja szerinti ellátásokat csak kondorfai lakosok részére biztosítja.”

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.