Chernelházadamonya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (IX.4.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2024. 01. 01

Chernelházadamonya Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015. (IX.4.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2024.01.01.

Chernelházadamonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az egyes helyi adók vonatkozásában a következőket rendeli el:

A bevezetett helyi adók

1. § Chernelházadamonya Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a) építményadót,

b) telekadót,

c) helyi iparűzési adót

vezet be.

Az építményadó alapja1

2. § Az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

Az építményadó mértéke2

3. § (1) Az adó mértéke 400 Ft/m2/év.

(2)3

Az építményadóra vonatkozó adómentesség4

4. § (1) Mentes az építményadó alól a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényben (a továbbiakban: Htv.) meghatározott adómentességeken túl minden lakás melyben ténylegesen életvitelszerűen laknak, és az ahhoz kapcsolódó valamennyi nem lakás céljára szolgáló épület.

(2) Az adómentesség nem terjed ki az adótárgyra, ha az adóalany vállalkozó és ez az adótárgy üzleti célt szolgál.

Az építményadóra vonatkozó egyéb mentességek5

4/A. § Mentes az építményadó adatbejelentés-benyújtási kötelezettség alól az a vállalkozónak nem minősülő adóalany, akit adófizetési kötelezettség nem terhel.

A telekadó alapja6

5. § A telek m2-ben számított területe.

A telekadó mértéke7

6. § Az adó mértéke 10 Ft/m2/év.

A telekadóra vonatkozó adómentesség8

7. § (1) Mentes a telekadó alól a Htv-ben meghatározott adómentességeken túl

a) az épülettel, épületrésszel azonos helyrajzi számon lévő telek teljes területe,

b) a beépítés alatt álló telek az építés megkezdésétől számított 2 évig,

c) az árvízi védekezés miatt nem beépíthető telek,

d) az a telek, amelynek tulajdonosa a községben ténylegesen életvitelszerűen lakik.

(2) Az adómentesség nem terjed ki az adótárgyra, ha az adóalany vállalkozó és ez az adótárgy üzleti célt szolgál.

A telekadóra vonatkozó egyéb mentességek9

7/A. § Mentes a telekadó adatbejelentés-benyújtási kötelezettség alól az a vállalkozónak nem minősülő adóalany, akit adófizetési kötelezettség nem terhel.

A helyi iparűzési adó mértéke10

8. § (1)11 A helyi iparűzési adó évi mértéke az adóalap 2 %-a.

(2)12

(3)13 Mentes a helyi iparűzési adó fizetése alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg

Záró rendelkezések

9. § Ez a rendelet 2016. január 1-én lép hatályba. Egyidejűleg hatályát veszti Chernelházadamonya Község Önkormányzata képviselő-testületének az építményadóról szóló 12/1995.(XII.11.), a telekadóról szóló 15/1997. (XII.16.) önkormányzati rendelete és a helyi iparűzési adóról szóló 10/1994.(XII.17.) önkormányzati rendelete.

1

Az „Az építményadó alapja” alcím (2. §) a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az „Az építményadóra vonatkozó rendelkezések” alcím címét a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 10. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az „Az építményadó mértéke” alcím címe a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Hatályon kívül helyezte a1 3/2020.(XI.26.)ÖR. Hatálytalan: 2020.11.27-től

4

Az „Az építményadóra vonatkozó adómentesség” alcím címe a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

5

Az „Az építményadóra vonatkozó egyéb mentességek” alcímet (4/A. §-t) a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 4. §-a iktatta be.

6

Az „A telekadó alapja” alcím címe a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 5. §-ával megállapított szöveg. Az „A telekadóra vonatkozó rendelkezések ” alcím címét a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 10. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

Az „A telekadó mértéke” alcím címe a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 6. §-ával megállapított szöveg.

8

Az „A telekadóra vonatkozó adómentesség” alcím címe a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 7. §-ával megállapított szöveg.

9

Az „A telekadóra vonatkozó egyéb mentességek” alcímet (7/A. §-t) a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 8. §-a iktatta be.

10

Az „A helyi iparűzési adó mértéke” alcím címe a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 9. §-ával megállapított szöveg. Az „A helyi iparűzési adóra vonatkozó rendelkezések” alcím címét a Chernelházadamonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (XII. 11.) önkormányzati rendelete 10. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

11

Módosította a 15/2020.(XII.15.) Ör. Hatályos: 2021.01.01-től

12

Hatályon kívül helyzete a 15/2020.(XII.15.)Ör. Hatályos: 2021.01.01-től

13

Beiktatta a 21/2017.(XII.15.) Ör. Hatályos: 2018.01.01.