Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019. (II.14.) önkormányzati rendelete

Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Hatályos: 2020. 07. 11

Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alapörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 111.§ - ban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:


1. Az Önkormányzat 2018. évi költségvetése


1.§.(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszegét 47.843.688.-Ft-ban állapítja meg.

(2) A bevételi főösszeg megoszlása a következő:


költségvetési bevétel

39.953.838.- Ft
ebből:

működési bevétel:

34.253.493.-Ftfelhalmozási bevétel:

5.700.345.-Ft

finanszírozási bevétel

7.889.850.-Ft
ebből:

előző évi maradvány:

7.889.850.-Ft

Bevétel összesen:47.843.688.-Ft


(3) A kiadási főösszeg megoszlása a következő:


költségvetési kiadás

47.042.408.-Ftebből:

működési kiadás:


41.476.140.-Ft


ebből:

személyi juttatások:

12.757.956.-Ftmunkaadókat terhelő járulékok:


2.427.284.-Ftdologi kiadások:

16.452.961.-Ftellátottak pénzbeli juttatásai:


672.400.-Ftegyéb működési célú kiadások:


9.165.529.-Ft


felhalmozási kiadás:


5.566.268.-Ft


ebből:

beruházás

2.819.635.-Ftfelújítás

2.146.633.-Ftlakástámogatás

600.000.-Ft

finanszírozási kiadás

801.280.-Ft
ebből

államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése801.280.-Ft

kiadások összesen47.843.688.-Ft2. §


Az egységes rovatrend szerint a kiemelt kiadási és bevételi jogcímeket az 1. melléklet tartalmazza.3. §


(1) Az 1. §- ban megállapított bevételeket forrásonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(2) A helyi adókat és az egyéb közhatalmi bevételeket a 3. melléklet tartalma.

(3) Az 1. §-ban megállapított kiadásokat kiemelt előirányzatonként és főbb jogcímcsoportonként kötelező, önként vállalt és állami feladatok szerinti bontásban a    4. melléklet tartalmazza.

(4) A beruházásokat és felújításokat az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a  6. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket a 7. melléklet tartalmazza.


4.§.


(1)Az önkormányzat 2019. évi költségvetésében az

a.) működési bevételek és működési kiadások egyenlege 7.222.647.-Ft hiány

b.) Felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 134.077.- Ft többlet.

 (2) Az (1) bekezdés a.) pontja szerinti hiány finanszírozása az alábbiak szerint történik:

- előző évi pénzmaradvány igénybevétele 7.222.647.- Ft. összegben,5.§.


A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3.§.(1) bekezdése szerinti  adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé.


6. §.


Az önkormányzat 2019. évi létszám előirányzatát a 8. melléklet tartalmazza.


2. A költségvetés végrehajtásának szabályai


7. §


A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.8. §


A képviselő-testület a költségvetési rendelet módosításáról időközönként, de legalább a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló megküldésének külön jogszabályban meghozott határidejéig 2019. december 31-i hatállyal dönt.9. §


(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az Önkormányzat számlájára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester köteles a képviselő-testületet tájékoztatni. A képviselő-testület legalább félévenként - adott év június 30-i illetve december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.

(2) Az önkormányzat képviselő-testülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.


10. §


Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többlet hasznosításának módja értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés.


11. §


(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 30 napon túl szabad pénzeszközből értékpapírt vásároljon és a Képviselő-testületet erről a következő testületi ülésen tájékoztassa. 


(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségi bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.


(3)       A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (2) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.


(4) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.


(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzek tekintetében a megállapodások megkötésével.3. Záró rendelkezések


12. §


A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1. napjától alkalmazni kell.    Vámoscsalád, 2019. február 13.

                                                   Németh Imre                                            dr. Husz Norina

                                                   polgármester                                                   jegyző