Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 04. 06

Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 18.) önkormányzati rendelete

Vámoscsalád Községi Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.04.06.

Vámoscsalád Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése

1. § (1)1 A Képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzatainak főösszegét 66.771.918.-Ft.-ban állapítja meg.

(2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételi előirányzatokat működési bevételek és felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az (1) bekezdésben megállapított kiadási előirányzatokat működési kiadások és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A helyi adó bevételeket és az egyéb közhatalmi bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.

(5) A lakosságnak juttatott támogatásokat, szociális, rászorultsági jellegű ellátásokat a 4. melléklet tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat által nyújtott támogatásokat, kölcsönöket az 5. melléklet tartalmazza.

(7) A beruházásokat és felújításokat a 6. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2022. évi létszám előirányzatát a 7. melléklet tartalmazza.

2. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében az évközi - előre nem tervezett - kiadásokra, valamint az esetlegesen elmaradó bevételek kompenzálására általános tartalékot képez. A költségvetés általános és céltartalékát a 8. melléklet tartalmazza.

(2) A képviselő-testület az általános tartalék felhasználásáról történő döntést éves szinten összesen 1.000.000.- Ft összegig a polgármester hatáskörébe ruházza át. A vállalás értékhatára esetenként 200.000.-Ft-ot nem haladhatja meg. A polgármester a tartalék terhére vállalt feladatokról a képviselő-testületet a következő ülésen tájékoztatja.

3. §2 (1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetésében az működési bevételek és működési kiadások egyenlege 14.641.247.-Ft hiány, a felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlege 5.774.363.- Ft hiány.

(2) A működési bevételek és működési kiadások egyenlegéből keletkező hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 14.6641.247.-Ft összegű igénybevételével történik.

(3) A felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegéből keletkező hiány hiány finanszírozása az előző évi pénzmaradvány 5.774.363.-Ft összegű igénybevételével történik.

4. § A költségvetési évben az önkormányzatnak nincs olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. törvény 3. §.(1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet válhat szükségessé.

2. A költségvetés végrehajtásának szabályai

5. § (1) Az Önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a B11. Önkormányzatok működési támogatásai rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat és a B21. Felhalmozási célú önkormányzati támogatás rovaton megtervezett költségvetési bevételi előirányzat módosítására a K512. Tartalékok rovaton megtervezett költségvetési kiadási előirányzattal szemben.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a (3) bekezdésben megjelölt kivétellel a B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről, a B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről, a B6. Működési célú átvett pénzeszközök és a B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök rovatain megtervezett költségvetési bevételi előirányzatok módosítására a bevételhez kapcsolódó célnak megfelelő költségvetési kiadási előirányzatok egyidejű módosításával.

(5) Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetés kiadásai kiemelt előirányzatai közötti átcsoportosításra.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazása alapján történt előirányzat módosításokról és előirányzat átcsoportosításokról a polgármester a Képviselő-testületet a következő költségvetési rendeletmódosításkor tájékoztatja.

6. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza polgármestert az önkormányzat számláin lévő átmenetileg szabad pénzeszközök elkülönített (lekötött) betétként történő elhelyezésére vagy a pénzeszközökből államilag garantált forgatási célú értékpapírok vásárlására.

(2) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek az (1) bekezdés szerinti hasznosításáról a polgármester a következő ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

7. § A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az átadott és átvett pénzeszközök tekintetében a megállapodások megkötésével.

8. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

9. § (1) A rendelet rendelkezéseit 2022. január 1. napjától alkalmazni kell.

(2) A rendelet hatályát veszti az önkormányzat 2022. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján.

1. melléklet3

BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

13 212 249

13 212 249

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

B112

0

Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása, ebből

B113

8 273 704

8 273 704

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

B1131

8 273 704

8 273 704

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatinak támogatása

B1132

0

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

2 270 000

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

4 059 553

4 059 553

Elszámolásból származó bevételek

B116

0

Önkormányzatok működési támogatásai

B11

27 815 506

0

0

27 815 506

Elvonások és befizetések bevételei

B12

0

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

0

0

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

5 153 530

5 153 530

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

B1

32 969 036

0

0

32 969 036

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

0

Társaságok jövedelemadói

B312

0

Jövedelemadók

B31

0

0

0

0

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

0

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

0

Vagyoni tipusú adók

B34

0

Értékesítési és forgalmi adók

B351

6 966 366

6 966 366

Fogyasztási adók

B352

0

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

0

Gépjárműadók

B354

0

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

Termékek és szolgáltatások adói

B35

6 966 366

0

0

6 966 366

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

7 798

7 798

Közhatalmi bevételek

B3

6 974 164

0

0

6 974 164

Készletértékesítés ellenértéke

B401

0

Szolgáltatások ellenértéke

B402

0

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

202 908

202 908

Tulajdonosi bevételek

B404

1 790 051

1 790 051

Ellátási díjak

B405

880 000

880 000

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

0

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

0

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

0

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

15

15

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

B408

15

0

0

15

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

0

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

0

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B409

0

0

0

0

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

159 333

159 333

Egyéb működési bevételek

B411

291 400

291 400

Működési bevételek

B4

3 323 707

0

0

3 323 707

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

0

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

0

Működési célú átvett pénzeszközök

B6

0

0

0

0

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

43 266 907

0

0

43 266 907

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

2 225 839

2 225 839

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

B2

2 225 839

0

0

2 225 839

Immateriális javak értékesítése

B51

0

Ingatlanok értékesítése

B52

0

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

0

Részesedések értékesítése

B54

0

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

0

Felhalmozási bevételek

B5

0

0

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

0

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B7

0

0

0

0

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

2 225 839

0

0

2 225 839

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

45 492 746

0

0

45 492 746

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

0

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól

B811

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

0

Belföldi értékpapírok bevételei

B812

0

0

0

0

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

21 279 172

21 279 172

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

0

Maradvány igénybevétele

B813

21 279 172

0

0

21 279 172

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

0

Központi, irányító szervi támogatás

B816

0

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

0

Tulajdonosi kölcsönök bevételei

B819

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás bevételei

B81

21 279 172

0

0

21 279 172

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

0

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

0

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

0

Külföldi finanszírozás bevételei

B82

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

0

Váltóbevételek

B84

0

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN

B8

21 279 172

0

0

21 279 172

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

66 771 918

0

0

66 771 918

2. melléklet4

KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Kötelező feladatok

Önként vállalt feladatok

Államigazgatási feladatok

Összesen

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

8 187 686

8 187 686

Normatív jutalmak

K1102

0

Céljuttatás, projektprémium

K1103

0

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

0

Végkielégítés

K1105

0

Jubileumi jutalom

K1106

0

Béren kívüli juttatások

K1107

312 500

312 500

Ruházati költségtérítés

K1108

0

Közlekedési költségtérítés

K1109

0

Egyéb költségtérítések

K1110

0

Lakhatási támogatások

K1111

0

Szociális támogatások

K1112

0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

90 000

90 000

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

K11

8 590 186

0

0

8 590 186

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

9 210 207

9 210 207

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

240 000

240 000

Egyéb külső személyi juttatások

K123

0

Külső személyi juttatások

K12

9 450 207

0

0

9 450 207

Személyi juttatások

K1

18 040 393

0

0

18 040 393

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 437 608

2 437 608

Szakmai anyagok beszerzése

K311

4 189

4 189

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

3 076 036

3 076 036

Árubeszerzés

K313

0

Készletbeszerzés

K31

3 080 225

0

0

3 080 225

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

155 942

155 942

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

206 144

206 144

Kommunikációs szolgáltatások

K32

362 086

0

0

362 086

Közüzemi díjak

K331

2 016 200

2 016 200

Vásárolt élelmezés

K332

1 611 587

1 611 587

Bérleti és lízing díjak

K333

0

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

1 218 920

1 218 920

Közvetített szolgáltatások

K335

0

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

463 200

463 200

Egyéb szolgáltatások

K337

5 653 087

5 653 087

Szolgáltatási kiadások

K33

10 962 994

0

0

10 962 994

Kiküldetések kiadásai

K341

8 195

8 195

Reklám- és propagandakiadások

K342

0

0

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások

K34

8 195

0

0

8 195

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

2 705 820

2 705 820

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

0

Kamatkiadások

K353

0

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

0

Egyéb dologi kiadások

K355

7 668 830

7 668 830

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások

K35

10 374 650

0

0

10 374 650

Dologi kiadások

K3

24 788 150

0

0

24 788 150

Társadalombiztosítási ellátások

K41

0

Családi támogatások

K42

0

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

0

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

0

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

0

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

0

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

780 000

780 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

780 000

0

0

780 000

Nemzetközi kötelezettségek

K501

0

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

48 248

48 248

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

0

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

0

Elvonások és befizetések

K502

48 248

0

0

48 248

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 868 500

3 868 500

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

0

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

0

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

0

Kamattámogatások

K510

0

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

206 000

206 000

Tartalékok

K513

7 739 255

7 739 255

Egyéb működési célú kiadások

K5

11 862 003

0

0

11 862 003

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

57 908 154

0

0

57 908 154

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

0

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

0

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

412 204

412 204

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

308 764

308 764

Részesedések beszerzése

K65

0

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

0

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

118 521

118 521

Beruházások

K6

839 489

0

0

839 489

Ingatlanok felújítása

K71

4 837 789

4 837 789

Informatikai eszközök felújítása

K72

13 166

13 166

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

0

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

1 309 758

1 309 758

Felújítások

K7

6 160 713

0

0

6 160 713

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

0

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

0

Lakástámogatás

K87

1 000 000

1 000 000

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

0

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

Egyéb felhalmozási célú kiadások

K8

1 000 000

0

0

1 000 000

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

8 000 202

0

0

8 000 202

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

K1-K8

65 908 356

0

0

65 908 356

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

0

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

0

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre

K911

0

0

0

0

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

0

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

0

Kincstárjegyek beváltása

K9123

0

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

0

Belföldi kötvények beváltása

K9125

0

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

0

Belföldi értékpapírok kiadásai

K912

0

0

0

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

0

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

863 562

863 562

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

0

0

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

0

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

0

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

0

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

0

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

0

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K919

0

0

0

0

Belföldi finanszírozás kiadásai

K91

863 562

0

0

863 562

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

0

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

0

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

0

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

0

Külföldi finanszírozás kiadásai

K92

0

0

0

0

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

0

Váltókiadások

K94

0

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN

K9

863 562

0

0

863 562

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN

66 771 918

0

0

66 771 918

3. melléklet5

Helyi adó bevételek és egyéb közhatalmi bevételek

Értékesítési és forgalmi adók

B351

6 966 366

ebből: állandó jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

6 966 366

ebből: ideiglenes jeleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó

B351

Gépjárműadók

B354

0

ebből: belföldi gépjárművek adójának a központi költségvetést megillető része

B354

ebből: belföldi gépjárművek adójának az önkormányzatot megillető része

B354

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

0

ebből: talajterhelési díj

B355

ebből: környezetterhelési díj

B355

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

7 798

ebből: eljárási illetékek

B36

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak

B36

7 798

ebből: környezetvédelmi bírság

B36

ebből: természetvédelmi bírság

B36

ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része

B36

ebből: egyéb bírság

B36

ebből: vagyoni típusú települési adók

B36

ebből: jövedelmi típusú települési adók

B36

ebből: egyéb települési adók

B36

Közhatalmi bevételek összesen

B3

6 974 164

4. melléklet

Lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

0

ebből: hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez

K46

ebből: lakbértámogatás

K46

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok]

K46

ebből: adósságcsökkentési támogatás [Szoctv. 55/A. § 1. bek. b) pont]

K46

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

780 000

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás

K48

ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §]

K48

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],

K48

780 000

ebből: egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás [Szoctv. 37. § (1) bekezdés a) és b) pontja]

K48

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás

K48

Ellátottak pénzbeli juttatásai

K4

780 000

5. melléklet6

Az Önkormányzat által nyújtott támogatások, kölcsönök

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

3 868 500

ebből: központi költségvetési szervek

K506

ebből: központi kezelésű előirányzatok

K506

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

K506

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

K506

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

K506

ebből: elkülönített állami pénzalapok

K506

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K506

3 597 000

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K506

271 500

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K506

ebből: térségi fejlesztési tanácsok és költségvetési szerveik

K506

Működési célú támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K512

206 000

ebből: egyházi jogi személyek

K512

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

K512

ebből: egyéb civil szervezetek

K512

206 000

ebből: háztartások

K512

ebből: pénzügyi vállalkozások

K512

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K512

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K512

ebből: egyéb vállalkozások

K512

ebből: Európai Unió

K512

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

K512

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

0

ebből: központi költségvetési szervek

K84

ebből: központi kezelésű előirányzatok

K84

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása

K84

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok

K84

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai

K84

ebből: elkülönített állami pénzalapok

K84

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K84

ebből: társulások és költségvetési szerveik

K84

ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik

K84

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

0

ebből: egyházi jogi személyek

K89

ebből: nonprofit gazdasági társaságok

K89

ebből: egyéb civil szervezetek

K89

ebből: háztartások

K89

ebből: pénzügyi vállalkozások

K89

ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K89

ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások

K89

ebből: egyéb vállalkozások

K89

ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek

K89

ebből: egyéb külföldiek

K89

TÁMOGATÁSOK NYÚJTÁSA ÖSSZESEN

4 074 500

6. melléklet7

Beruházások és felújítások

Rovat megnevezése

ELŐIRÁNYZATOK, ÖNKORMÁNYZAT

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése, ebből

412 204

meghajtó, gembird USB HDD ház

18 504

Apple iPad 9, Dell Vostro notebook

393 700

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése, ebből

308 764

rózsafuttató állvány

192 000

2 db kerti pad

90 000

szénmonoxid érzékelő

26 764

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, ebből

118 521

meghajtó, gembird USB HDD ház

4 996

Apple iPad 9, Dell Vostro notebook

106 299

szénmonoxid érzékelő

7 226

Beruházások összesen

839 489

Ingatlanok felújítása, ebből

4 837 789

Vasivíz beruházás

4 015 482

Tompaládony nyomásfokozó gépház gépészeti rekonstrukciója

79 000

Ady Endre utca buszforduló jókarba helyezése

743 307

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó, ebből

1 306 203

Vasivíz beruházás

1 084 180

Tompaládony nyomásfokozó gépház gépészeti rekonstrukciója

21 330

Ady Endre utca buszforduló jókarba helyezése

200 693

Felújítások összesen

6 143 992

BERUHÁZÁSOK ÉS FELÚJÍTÁSOK MINDÖSSZESEN

6 983 481

7. melléklet

Létszám előirányzat

MEGNEVEZÉS

Költségvetési engedélyezett létszámkeret (álláshely) (fő) Önkormányzat

főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző

I. besorolási osztály összesen

II. besorolási osztály összesen

III. besorolási osztály összesen

KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN

igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)

főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető

főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs

"A", "B" fizetési osztály összesen

1

"C", "D" fizetési osztály összesen

1

"E"-"J" fizetési osztály összesen

kutató, felsőoktatásban oktató

Pedagógus I

Pedagógus II.

KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN

2

fizikai alkalmazott,
a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)

ösztöndíjas foglalkoztatott

megbízásos jogviszonyban foglalkoztatottak

1

EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN

1

polgármester, főpolgármester

1

helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja

3

alpolgármester, főpolgármester-helyettes,
megyei közgyűlés elnöke, alelnöke

1

VÁLASZTOTT TISZTSÉGVISELŐK ÖSSZESEN

5

8. melléklet8

Általános- és céltartalék

Rovat megnevezése

Rovat-szám

Általános tartalékok

K513

8 583 525

Céltartalékok

K513

Tartalék összesen

8 583 525

1

Az 1. § (1) bekezdése a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg. Az 1. § (1) bekezdése a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

A 3. § a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 3. § a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

3

Az 1. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdés - 1. mellékletével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg. Az 1. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdés - 2. mellékletével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

6

Az 5. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg. Az 5. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 6. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdés - 3. mellékletével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 6. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 8. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (IV. 21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (IX. 2.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdés - 4. mellékletével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XII. 19.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg. A 8. melléklet a Vámoscsalád Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (IV. 5.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.