Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti ellátásokról szóló 15/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 17- 2023. 05. 17

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 16.) önkormányzati rendelete

a gyermekjóléti ellátásokról szóló 15/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2023.05.17.

Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18.§ (2) bekezdésben, 29. § (1)-(2) bekezdésben, 131. § (1) bekezdésben, 148.§ (5) bekezdésben, 151. § (2f) bekezdésben és a 151. § (4a) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A gyermekjóléti ellátásokról szóló 15/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelet 5. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Amennyiben a bölcsődei ellátást igénybe vevő gyermek gondozása után díjfizetésre kötelezett háztartásában az egy főre eső jövedelem nem éri el a 28.500 Ft-ot, akkor az önkormányzat a bölcsődei gondozásért fizetendő térítési díj 50%-át elengedi.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.