Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

a gyermekjóléti ellátásokról szóló 15/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 05. 17

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (V. 16.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.05.17.
a gyermekjóléti ellátásokról szóló 15/2021. (X. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Végső előterjesztői indokolás
INDOKOLÁS
Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének
/2023. (…..) önkormányzati rendelete
a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló
Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti ellátásokról szóló 15/2021. (X. 5.) önkormányzati rendeletében szabályozza a gyermekjóléti ellátásokat és a gyermekétkeztetési térítési díjat is. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény – a továbbiakban: Gyvt. – 29. § (1) és (2) bekezdése rendelkezik a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról az alábbiak szerint:
29. § (1) A fenntartó önkormányzat a személyes gondoskodást nyújtó ellátások (a továbbiakban: személyes gondoskodás) formáiról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról rendeletet alkot.
(2) Ha törvény másként nem rendelkezik, a fenntartó önkormányzat rendeletben szabályozza
a) az önkormányzat által biztosított személyes gondoskodás formáit,
b) az önkormányzat által biztosított ellátás igénybevételére irányuló kérelem benyújtásának módját és a kérelem elbírálásának szempontjait,
c) az intézményvezető hatáskörében - külön eljárás nélkül - biztosítható ellátásokat,
d) az ellátás megszűnésének eseteit és módjait,
e) a fizetendő térítési díjak mértékét, csökkentésének és elengedésének eseteit, módjait.
Az önkormányzati rendelet felülvizsgálata során megállapítást nyert, hogy nem szabályozza a bölcsődei gondozás személyi térítési díjának mérséklésére vagy elengedésére vonatkozó rendelkezéseket, amennyiben a gyermek szülői vagy törvényes képviselői szociális alapon rászorultak lennének, azaz háztartásukban élők egy főre eső jövedelme nem érné el a 28.500 Ft-ot. Javaslom, hogy az önkormányzat ebben az esetben a szociálisan rászorult szülők, törvényes képviselők részére a bölcsődei gondozási térítési díj 50%-át engedje el, annak költségét vállalja át a rászorult szülőktől, törvényes képviselőktől.
A fenitek alapján az önkormányzati rendelet 5. §-a kiegészülne a gondozási térítési díj mérséklésére vonatkozó szabályozással. Az előadottak alapján előkészített önkormányzati rendelet módosítás jelen előterjesztés mellékletét képezi.
Sorokpolány, 2023. május 8.

Mező Gáborné
polgármester sk.

Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.