Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete

A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2021.(VII.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 10. 26- 2022. 10. 26

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete

A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2021.(VII.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.10.26.

Olaszfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésben, 29. § (1)-(2) bekezdésben, 131. § (1) bekezdésben, 148. § (5) bekezdésben, 151. § (2f) bekezdésben és a 151. § (4a) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 8. és 8a pontjában szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelet 5. § (14) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(14) A (2) bekezdés f) pontja szerinti újszülöttek támogatásának mértéke újszülöttenként 75.000,- Ft. ”

2. § A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelet 6. § (1) bekezdés d) és e) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Települési támogatásban részesíthető továbbá)

„d) december hónapban az év végi rendkívüli kiadások mérséklése céljából a községben lakóhellyel rendelkező nyugdíj illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy, amennyiben háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700%-át.
e) december hónapban az év végi rendkívüli kiadások mérséklése céljából az a községben élő gyermekes család, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600%-át.”

3. § Ez a rendelet 2022. október 26-án lép hatályba.