Olaszfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII.7.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

Hatályos: 2023. 05. 11

Olaszfa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról

2023.05.11.

Olaszfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésben, 29. § (1)-(2) bekezdésben, 131. § (1) bekezdésben, 148. § (5) bekezdésben, 151. § (2f) bekezdésben és a 151. § (4a) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 8. és 8a pontjában szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet személyi hatálya a rendelet 11. § (3) bekezdése vonatkozásában az Olaszfai Óvodával jogviszonyban állókra terjed ki.

I. CÍM

A szociális ellátásokról

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. Az ellátások igénylésének, kifizetésének, folyósításának, valamint ellenőrzésének általános szabályai

2. § (1) A kérelmező köteles a jogosultság megállapítása érdekében a jövedelemnyilatkozatában feltüntetett jövedelmekről, azok tartalmának megfelelő igazolást benyújtani. A kérelmekhez minden esetben mellékelni kell a háztartásban élők jövedelemigazolását, az alábbiak szerint:

a) a keresőtevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről munkáltatói igazolást;

b) rendszeres pénzellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan a folyósító szerv igazolását, pénzintézeti számlakivonatot, postai kézbesítési szelvényt;

c)1 Vas Vármegyei Kormányhivatal Vasvári Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltsége igazolását a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján folyósított pénzbeli ellátásról, a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmére vonatkozóan;

d) a nyugdíjakról és egyéb járadékokról a folyósító szerv igazolását a havi teljes összegről, a tárgyhavi vagy előző havi igazolószelvényt és a nyugdíjas igazolvány fénymásolatát, illetve átutalási folyószámlára utalás esetén a pénzintézeti számlakivonatot;,

e) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelői tevékenységből származó jövedelemről a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (a továbbiakban: Szt.) 10. § (2) bekezdés b) pontja és a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot;

f) az alkalmi munkából származó jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap jövedelmére vonatkozó nyilatkozatot és az egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem esetében az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény mellékletét képező munkaszerződés másolatát;

g) a tartásdíjról a kérelem benyújtását megelőző havi összeg átvételéről szóló iratot vagy elismervényt, postai feladóvevényt, pénzintézeti számlakivonatot vagy a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokiratot vagy a teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítéletet;

h) az állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan a postai kézbesítési szelvényt, átutalási folyószámlára utalás esetén a pénzintézeti számlakivonatot;

i) a családi pótlékról a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan a folyósító szerv igazolását vagy postai kézbesítési szelvényt vagy átutalási folyószámlára utalás esetén pénzintézeti számlakivonatot.

(2) A rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a kérelemhez csatolni kell a kérelem alapját szolgáló tények igazolására:

a) hat hónapnál nem régebben történt elemi kárról a tűzoltóság által kiadott „Műszaki/mentési jelentés” másolatát;

b) betegségről vagy fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményi ellátásról hat hónapnál nem régebbi háziorvosi vagy szakorvosi igazolást;

c) a temetéshez kapcsolódó rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a temetési költségről a kérelmező vagy vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozó nevére – a temetési szolgáltatást végző szerv által – kiállított számla eredeti példányának hitelesített másolatát.

(3) A jegyző a döntés-előkészítés során a kérelmező szociális helyzetéről, életkörülményeiről környezettanulmányt készíthet, az ellátás jogosultsági feltételeinek fennállását pedig jogosult ellenőrizni. Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy a jogosultsági feltételek már nem állnak fent, az ellátás megszűntetése iránt intézkedik.

(4) A megállapított ellátás összegének kifizetéséről, utalásáról a jegyző gondoskodik a határozatban megjelölt személy részére. A kifizetés történhet bankszámlára utalással vagy postai úton.

(5) Az ellátás felhasználását a jegyző ellenőrzi, ennek keretében kötelezi a kérelmezőt, hogy a rendkívüli települési támogatás kérelemben megjelölt célra történő felhasználását 30 napon belül igazolja.

(6) A támogatásban részesülő személy köteles a támogatás felhasználásának ellenőrzésében együttműködni.

3. § (1) Olaszfa Község Polgármestere (a továbbiakban: Polgármester) külön eljárás nélkül, haladéktalanul köteles étkeztetést biztosítani annak a rászorulónak, akinek életét, testi épségét, egészségi állapotát az ellátás elmaradása veszélyezteti.

(2) A Polgármester az étkeztetés szolgáltatásra vonatkozó igényt a hatályos jogszabályok szerint nyilvántartásba veszi.

(3) Az Szt. 115/A §-a és a fenntartó döntése alapján térítésmentesen biztosítandó valamennyi e rendelet alapján nyújtandó személyes gondoskodási forma esetén be kell nyújtani a 9/1999. (XI. 24.) SzCsM. r. 1. sz. melléklete II. része szerinti jövedelemnyilatkozatot.

(4) A Polgármester a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatások igénybe vevőjével megállapodást köt, mely tartalmazza az igénybevevő személyi adatait, a nyújtott szolgáltatást, annak térítési díját, díjkedvezményét vagy díjmentességét, a díjfizetés elmulasztása esetén az eljárás menetét, a jogviszony létrejöttének idejét, a megszüntetés módjait, a szolgáltatás elleni panasz beterjesztésének módját, és annak kivizsgálását, az ellátott jogai biztosításának módozatait, a díjfizetés kötelezettségének módozatait, és esetleges egyéb kötelezettségeit, az adatkezeléssel, tájékoztatással, titoktartással kapcsolatos szabályokat.

(5) A személyes gondoskodást nyújtó ellátások megszűnésének általános esetei:

a) határozott idejű igénybevétel esetén a határozott idő lejártával,

b) az ellátott halálával,

c) a jogosult illetve törvényes képviselője kérelmére,

d) ha az ellátott súlyos kirívó magatartásával az ellátás nyújtását lehetetlenné teszi (különösen, ha az ellátott a közegészségügyi-járványügyi szabályokat nem tartja be)

e) ellátást az igénybevevő 30 napot meghaladóan nem veszi igénybe, s ezt követően az intézményvezető 15 napos írásbeli felhívására sem igényli az ellátást.

f) ha a szolgáltatásban részesülő a közösségi együttélés alapvető szabályait nem tartja be, magatartásával az ellátást lehetetlenné teszi, vagy akadályozza, ha agresszív, fenyegető magatartást tanúsít.

II. Fejezet

Pénzbeli ellátások

2. Települési támogatás

4. § (1)2 A Képviselő-testület a gyógyszer kiadások viseléséhez való hozzájárulás céljából települési támogatást nyújthat annak a közgyógyellátásra nem jogosult személynek, akinek a családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 200 %-át, egyedül élő esetében 250 %-át és a havi rendszeres gyógyszer kiadása meghaladja a szociális vetítési alap összegének 30 %-át.

(2)3 A (1) bekezdés szerinti támogatást a kérelem benyújtásától számított maximum egy éves időtartamra állapítja meg oly módon, hogy a támogatás éves összege nem haladhatja meg a szociális vetítési alap összegének 120 %-át.

(3) A települési támogatás iránti kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon a Győrvári Közös Önkormányzati Hivatalban (a továbbiakban: Hivatal ) kell benyújtani.

(4) A gyógyszerkiadások viseléséhez való hozzájárulás céljából nyújtott települési támogatás iránti kérelem kötelező melléklete a háziorvos vagy szakorvos által felírt rendszeresen szedett gyógyszerek költségének összegéről szóló igazolás.

3. Rendkívüli települési támogatás

5. § (1) A Képviselő-testület rendkívüli települési támogatásban részesíti azt a családot, aki időszakosan vagy tartósan létfenntartási gondokkal küzd, létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került. Elsősorban azokat a személyeket részesíti az önkormányzat ilyen jellegű támogatásban, akik önmaguk, illetve családjuk létfenntartásáról más módon nem tudnak gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező többletkiadások miatt anyagi segítségre szorulnak.

(2) A Képviselő-testület rendkívüli települési támogatást különösen az alábbi indokokra való tekintettel állapít meg:

a) tartós betegség vagy rokkantság miatt jelentős jövedelem-kiesés következett be;

b) elemi kár elhárítása, rendkívüli ok bekövetkezése;

c) gyermek nevelésével, gondozásával, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartáshoz, a gyermek családba történő visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásai keletkeznek;

d) nyugdíj vagy a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 3. § (1) bekezdése szerint folyósított ellátás kifizetése a jogosultság megállapításának elhúzódása miatt késik;

e) elhunyt személy eltemettetési költségeihez való hozzájárulás céljából;

f) újszülöttek támogatása céljából.

(3)4 A (2) bekezdés a-d) pontja szerinti rendkívüli települési támogatásban elsősorban azt részesíti, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelme a szociális vetítési alap összegének 150 %-át, egyedül élőnél pedig annak 200 %-át nem haladja meg.

(4)5 A (2) bekezdés a-d) pontja szerinti rendkívüli települési támogatás esetén a havi rendszerességgel nyújtott rendkívüli települési támogatás legmagasabb összege a szociális vetítési alap összegénél nem lehet magasabb.

(5)6 A (2) bekezdés a-d) pontja szerinti rendkívüli települési támogatás esetén a támogatás összege egy naptári évben nem haladhatja meg a szociális vetítési alap összegének 150%-át.

(6) A (2) bekezdés a-d) pontja szerinti rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a Hivatalba kell benyújtani a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon.

(7)7 A (2) bekezdés e) pontja szerinti az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulást annak a személynek állapít meg, aki az elhunyt eltemettetéséről gondoskodott, és családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 600 %-át.

(8) A (2) bekezdés e) pontja szerinti rendkívüli települési támogatást a temetés napját követő 30 napon belül lehet igényelni a Hivatalban a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon. A kérelemhez csatolni kell a halott anyakönyvi kivonatot, valamint a temetés költségeiről a számlákat.

(9)8 A (2) bekezdés e) pontjában meghatározott esetben a települési támogatás összege: 75.000.- Ft.

(10)9 A (2) bekezdés f) pontja szerinti újszülöttek támogatása állapítható meg annak az Olaszfa község közigazgatási területén lakcimmel rendelkező szülőnek, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 500 %-át.

(11) A (2) bekezdés f) pontja szerinti újszülöttek támogatását gyermekenként csak az egyik szülő jogosult igénybe venni.

(12) A (2) bekezdés f) pontja szerinti rendkívüli települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 2. melléklete szerinti formanyomtatványon, a gyermek születését követő 180 napos, jogvesztő határidőn belül a Hivatalban kell benyújtani.

(13) A kérelemhez csatolni kell az újszülött születési anyakönyvi kivonatának másolatát.

(14)10 A (2) bekezdés f) pontja szerinti újszülöttek támogatásának mértéke újszülöttenként 75.000,- Ft.

(15) A rendkívüli települési támogatás kifizetéséről a megállapítást követő 15 napon belül a Hivatal gondoskodik, elsősorban bankszámlára történő utalással vagy postai úton.

6. § (1) Települési támogatásban részesíthető továbbá

a)11 az a községben lakóhellyel rendelkező nyugdíj illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy, amennyiben háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 400%-át.

b)12 az a községben élő gyermekes család, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 500%-át.

c)13 beiskolázáskor az a községben lakóhellyel rendelkező óvodáskorú, alsó-, közép-,felsőfokú oktatási intézményben tanuló gyermek szülője vagy törvényes képviselője , illetve az a jogosult nagykorú személy , akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 600%-át.

d)14 december hónapban az év végi rendkívüli kiadások mérséklése céljából a községben lakóhellyel rendelkező nyugdíj illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy, amennyiben háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 700%-át.

e)15 december hónapban az év végi rendkívüli kiadások mérséklése céljából az a községben élő gyermekes család, amelyben az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 600%-át.

(2) Az (1) bekezdés b) pontja alapján támogatásban részesíthető különösen az a szülő, aki olyan rendkívüli élethelyzetbe kerül, hogy gyermeke után a gyermekintézmények étkezési díjának, kollégiumi térítési díjának , egészségügyi szolgáltatásért fizetendő díjának tandíjfizetési kötelezettségének megfizetésére nem képes.

(3) Az (1) bekezdés b) pontjában meghatározott támogatás a fizetendő költség részben vagy egészben történő átvállalásával is biztosítható.

(4) Az (1) bekezdés a)–b) pontjában meghatározott települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 1. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(5) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 3. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(6) Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 4. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(7) Az (1) bekezdés e) pontjában meghatározott települési támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 5. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani.

(8)16 az (1) bekezdés a)-b-) pontja szerinti rendkívüli települési támogatás esetén a támogatás egyszeri összege nem haladhatja meg a szociális vetítési alap összegének 200 %-át.

III. Fejezet

Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások

4. Ellátási formák

7. § (1) A személyes gondoskodás ellátási formáin belül, ugyanazon jogosultat - az összes szociális körülmények ismeretében- többféle ellátási forma is megillethet.

(2) A Képviselő-testület az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) szociális étkeztetés

b) házi segítségnyújtás

c) falugondnoki szolgáltatás

5. Szociális étkeztetés

8. § (1) A Képviselő-testület az Szt. 62. §-ában foglaltak szerint napi egyszeri meleg étkezést biztosít a szociálisan rászorultaknak.

(2) Szociálisan rászorultnak tekintendő , az

a) aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. LXXXI. törvény alapján a reá irányadó nyugdíj korhatárt betöltötte,

b) akinek az egészségi állapota háziorvosi vagy szakorvosi igazolás alapján indokolja,

c) az, aki érzékszervi – így különösen látás, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi képességeit jelentős mértékben nem, vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív részvétel során – és fogyatékosságát hitelt érdemlő módon igazolja, így különösen ellátást megállapító határozattal, orvosi szakvéleménnyel, stb.

d) az a pszichiátriai vagy szenvedélybeteg, akinek az állapota háziorvosi vagy szakorvosi igazolás alapján indokolja.

e) aki az Szt. alapján hajléktalannak minősül, és hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni.

(3) A (2)bekezdés b)-d) pontjában foglalt feltétel fennállását a háziorvos, vagy szakorvos által kiadott 6. melléklet szerinti szakvéleménnyel kell igazolni.

(4) A szociális étkeztetés intézményi térítési díját és az önkormányzat által nyújtott kedvezményeket a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

6. Házi segítségnyújtás

9. § A házi segítségnyújtást a Képviselő-testület a Vasi Hegyhát Önkormányzati Társulás intézménye , a Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ (Vasvár, Árpád tér 8.) útján biztosítja.

7. Családsegítés

10. § Az Szt. 64. §-a szerinti családsegítési szolgáltatás igény esetén a Vasi Hegyhát Önkormányzati Társulás intézményénél a Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központnál (Vasvár, Árpád tér 8.) vehető igénybe.

II. CÍM

A gyermekvédelmi ellátások

IV. Fejezet

Általános rendelkezések

8. Az ellátási formák

11. § A gyermekek védelmét az önkormányzat természetbeni, illetve személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokkal biztosítja az alábbiak szerint:

a) természetbeni ellátások:

aa) gyermekétkeztetés

ab) szünidei étkeztetés

b) személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások

ba) - gyermekek napközbeni ellátása

bb) - gyermekjóléti szolgálat

V. Fejezet

Természetbeni ellátások

9. Gyermekétkeztetés

12. § (1) ) A Képviselő-testület gyermek étkeztetést biztosít a gyermekek részére a Olaszfai óvodában.

(2) A gyermek étkeztetése iránti igényt a gyermekintézmény vezetőjénél szóban vagy írásban lehet igényelni.

(3) A gyermekek étkeztetésért fizetendő térítési díjat a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(4) Ha a gyermek a gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt nem veszi igénybe, a gyermek törvényes képviselőjének kötelezettnek az intézmény vezetőjénél, kell bejelenteni a távolmaradást, és annak várható időtartamát, valamint a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a gyermekétkeztetést.

10. Szünidei étkeztetés

13. § (1) A szünidei gyermekétkeztetés iránti igényeket a szülő vagy más törvényes képviselő a 9 melléklet szerinti nyomtatványon írásban, vagy szóban nyújthatja be a Hivatalban.

(2) Ha a szünidei gyermekétkeztetést betegség vagy más ok miatt a gyermek nem veszi igénybe, a kötelezettnek a Hivatalban kell bejelenteni a távolmaradást, és annak várható időtartamát, valamint a távolmaradásra okot adó körülmény megszűnését és azt, hogy a gyermek mikor veszi igénybe újból a szünidei gyermekétkeztetést.

VI. Fejezet

A személyes gondoskodást nyújtó ellátások

11. A gyermekek napközbeni ellátása

14. § Igény esetén a Képviselő-testület a Gyvt. 41-43. §-ában foglaltak szerint szervezi és biztosítja a gyermekek napközbeni ellátását .

12. A Gyermekjóléti Szolgálat

15. § A Képviselő-testület a gyermekjóléti szolgáltatás alapellátást a Vasi Hegyhát Önkormányzati Társulás intézménye a Vasvári Szociális és Gyermekjóléti Központ ( Vasvár, Árpád tér 8. ) útján vehető igénybe.

16. §17

17. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) A 16. § 2021. július 10-én lép hatályba.

1. melléklet

KÉRELEM
Települési támogatás igényléséhez
1.) A kérelmező személyes adatai:
Név: ……………………………………………………………………………………………………………………………………
Születési név: …………………………………………………………………………………………………………………….
Születési hely, idő: ………………………………………………………………………………………………………………
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Állandó lakóhelye:………………………………………………………………………………………………………………
Tartózkodási helye: …………………………………………………………………………………………………………….
Családi állapota:………………………………………………………………………………………………………………….
Állampolgársága: ……………………………………………………………………………………………………………….
TAJ száma: …………………………………………………………………………………………………….…………………..
2.) A kért támogatás: ( a megfelelő aláhúzandó )

a) Települési támogatás (gyógyszerkiadások viseléséhez való hozzájárulás)

b) Rendkívüli települési támogatás

c) Egyéb települési támogatás:………………………………………………………….

3.) A kérelem indokai és célja:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.) ( Csak temetési támogatás estén töltendő ki)
Az eltemettetett személy neve: …………………………………………………………………………………………..
A haláleset ideje: ………………………………………………………………………………………………………………..
A temetés költségeinek összege: ………………………………………………………………………………………..
5.) A kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai (név, születési hely, idő, anyja neve, TAJ száma, családi kapcsolat, jövedelem):

1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

4. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

6. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Az ügyintéző tölti ki:

Kérelmező családjában a havi összes jövedelem: ………………………………………………………………Ft

Kérelmező családjában az egy főre jutó havi jövedelem: ……………………………………………………Ft

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek és tudomásul veszem, hogy azok valódisága a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (7) bekezdése alapján a Nemzeti Adó-és Vámhivatal hatáskörrel és illetékességgel rendelkező igazgatósága útján ellenőrizhető. Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

………………………., ……………………………………………..

……………………………………….

kérelmező

Hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárás során történő felhasználásához.

………………………., ……………………………………………..

……………………………………….

kérelmező

A kérelemhez mellékelni kell a család jövedelmeiről szóló összes igazolást, valamint amennyiben releváns az eredeti temetési számlát, kórházi kezelésről szóló igazolást, tartós táppénz esetén orvosi igazolást.

2. melléklet

KÉRELEM
Újszülöttek támogatása iránti kérelem
A kérelmező (szülő/törvényes képviselő) neve: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Születési név: …………………………………………………………………………………………………………………….
Születési hely, idő: ………………………………………………………………………………………………………………
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Állandó lakóhelye: ………………………………………………………………………………………………………………
Tartózkodási helye: …………………………………………………………………………………………………………….
TAJ száma: ………………………………………………………………………………………………………………………….
Fizetési számlaszám (ha a folyósítást fizetés számlaszámra kéri.) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………
A fizetési számlát vezető pénzintézet neve: ………………………………………………………………………..
A gyermek adatai, akire tekintettel a támogatás megállapítását kérik:
Gyermek neve: ……………………………………………………………………………………………………………………
Születési helye, ideje: ………………………………….……………………………………………………………………...
Anyja neve: …………………………………………………………………………………………………………………………
Bejelentett lakóhelye: ………………………………………………………………………………………………………..
A kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai (név, születési hely; idő, anyja neve, TAJ száma, családi kapcsolat. jövedelem):
1.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nyilatkozat
Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtása időpontjában
- családomban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum …………….%-át, azaz …………………. Ft-ot.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban foglalt adatok a valóságnak nem felelnek meg, úgy a támogatást vissza kell fizetnem.
Nyilatkozom, hogy a gyermekemet saját háztartásomban nevelem.
Alulírott hozzájárulok, hogy személyes adataimat a jogosultság megállapítása és teljesítése céljából kezeljék.
Hozzájárulok személyi okmányaim fénymásolásához.
Olaszfa, 20…………………………….
…………………………………………………
kérelmező aláírása
A kérelemhez csatolni kell: - a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát
- az igénylő szülő lakcímkártyájának másolatát

3. melléklet

1. a 6/2021. (VII.7.) önkormányzati rendelethez

KÉRELEM

Egyéb Települési támogatás (beiskolázási támogatás) igényléséhez

A kérelmező (szülő/törvényes képviselő) neve: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Születési név: …………………………………………………………………………………………………………………….

Születési hely, idő: ………………………………………………………………………………………………………………

Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………………………..

Állandó lakóhelye: ………………………………………………………………………………………………………………

Tartózkodási helye: …………………………………………………………………………………………………………….

Családi állapota :………………………………………………………………………………………………………………….

Állampolgársága: ……………………………………………………………………………………………………………….

TAJ száma: …………………………………………………………………………………………………….…………………..

A kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai (név, születési hely; idő, anyja neve, TAJ száma, családi kapcsolat, jövedelem. Oktatási intézmény neve, évfolyam):

1.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2.)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………

3.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………

4.)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………

5.)

……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

6.)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………

Gyermeke(i)m után igénylem a támogatást (név): ………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Bankszámlaszám (amennyiben a támogatás kifizetését folyószámlára történő utalással kéri):

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

Nyilatkozat

Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtása időpontjában

- családomban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum ……..%-át, azaz ……………… Ft-ot.

Tudomásul veszem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban foglalt adatok a valóságnak nem felelnek meg, úgy a beiskolázási támogatást vissza kell fizetnem.

Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.

…………………………..., ……………..…

………………..…………………………………

kérelmező aláírása

Kijelentem, hogy a beiskolázási támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntése elleni fellebbezési jogomról lemondok.

……………………..……., ………….………

………………………………………………….

4. melléklet

KÉRELEM
Egyéb Települési támogatás igénylése nyugdíj illetve nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy részére
A kérelmező (törvényes képviselő) neve: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Születési név: …………………………………………………………………………………………………………………….
Születési hely, idő: ………………………………………………………………………………………………………………
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Állandó lakóhelye: ………………………………………………………………………………………………………………
Tartózkodási helye: …………………………………………………………………………………………………………….
Családi állapota: ………………………………………………………………………………………………………………….
Állampolgársága: ……………………………………………………………………………………………………………….
TAJ száma: …………………………………………………………………………………………………….…………………..
A kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai (név, születési hely; idő, anyja neve, TAJ száma, családi kapcsolat, jövedelem):
1.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nyugdíj folyósítási törzsszám: ………………………………………………………………………………………………
Bankszámlaszám (amennyiben a támogatás kifizetését folyószámlára történő utalással kéri):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nyilatkozat
Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtása időpontjában
- háztartásomban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum ………….%-át, azaz …………… Ft-ot.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban foglalt adatok a valóságnak nem felelnek meg, úgy a támogatást vissza kell fizetnem.
Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
………………..………….., ………..………..
………………..…………………………………
kérelmező aláírása
Kijelentem, hogy a települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntése elleni fellebbezési jogomról lemondok.
……………..…….……., ………………………
………………………………………………….

5. melléklet

KÉRELEM
Egyéb Települési támogatás igénylése községben élő gyermekes családok részére
A kérelmező (szülő/törvényes képviselő) neve: ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Születési név: …………………………………………………………………………………………………………………….
Születési hely, idő: ………………………………………………………………………………………………………………
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………………………..
Állandó lakóhelye: ………………………………………………………………………………………………………………
Tartózkodási helye: …………………………………………………………………………………………………………….
Családi állapota: ………………………………………………………………………………………………………………….
Állampolgársága: ……………………………………………………………………………………………………………….
TAJ száma: …………………………………………………………………………………………………….…………………..
A kérelmezővel közös háztartásban élő közeli hozzátartozók adatai (név, születési hely; idő, anyja neve, TAJ száma, családi kapcsolat. jövedelem):
1.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
3.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………
4.)
…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.)
……………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
6.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Bankszámlaszám (amennyiben a támogatás kifizetését folyószámlára történő utalással kéri):
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Nyilatkozat
Anyagi és büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelem benyújtása időpontjában
- családomban az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum ....................... %-át, azaz, …………….. Ft-ot.
Tudomásul veszem, hogy amennyiben jelen nyilatkozatban foglalt adatok a valóságnak nem felelnek meg, úgy a támogatást vissza kell fizetnem.
Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
…………………....……., ………….………..
………………..…………………………………
kérelmező aláírása
Kijelentem, hogy a települési támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntése elleni fellebbezési jogomról lemondok.
…….……………..……., ………………………
………………………………………………….

6. melléklet

Javaslat szociális étkezés biztosításához
Név: ………………………………………………………………………………………………………………………………….
Születési név: …………………………………………………………………………………………………………………….
Születési hely, idő: ……………………………………………………………………………………………………………..
Anyja neve: ………………………………………………………………………………………………………………………
Állandó lakóhelye: ……………………………………………………………………………………………………………..
Tartózkodási helye: …………………………………………………………………………………………………………....
TAJ száma: …………………………………………………………………………………………………………………………
Nevezett személy kérésére Olaszfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletében foglaltak szerint igazolom, hogy
önellátási képessége hiányzik/vagy csökkent
(megfelelő aláhúzandó)
javaslom részére
határozatlan időre
……………………..ig terjedő időszakra
a szociális étkeztetés biztosítását.
……………….., ……………………………….
……………………….

7. melléklet18

1. Az intézményi térítési díj

1.1. A szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 704.- Ft.

1.2. Étkezési térítési díjkedvezmény: Amennyiben az étkeztetést igénylő családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét a téritési díjra 100%-os mértékű kedvezmény illeti meg a kérelmezőt.

8. melléklet19

1. A gyermekétkeztetés intézményi térítési díja

az Olaszfai Óvodában :Az intézményi térítési díj összesen: 800,- Ft, melyből 20

a)21 a tízórai 165,- Ft

b)22 az ebéd 470 .-Ft

c)23 az uzsonna 165,- Ft

9. melléklet

N Y I L A T K O Z A T
a Gyvt. 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételéhez

1. Alulírott ………..……………………………..(születési név: …………..…………., születési hely, idő: ……………………….., anyja neve: …………………………….) ……………………………. szám alatti lakos, mint a …………………………………. nevű gyermek (születési, hely, idő: ……………………………, anyja neve: ……………………….…………..)1szülője / más törvényes képviselője (a megfelelő aláhúzandó) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 21/C. §-a szerinti szünidei gyermekétkeztetés igénybevételét az alábbi időtartamban kérem:

A

B

C

1

Iskolai szünet, bölcsődei, óvodai zárva tartás2

A szünidei gyermekétkeztetést a szünet / zárva tartás időtartamára eső
a) őszi, téli, tavaszi szünet esetén valamennyi munkanapon kérem,
b) nyári szünet esetén az önkormányzat által meghatározott számú valamennyi munkanapon kérem3

A szünidei gyermekétkeztetést a szünet / zárva tartás időtartamára eső, alábbi munkanapokon kérem4

2

őszi

Igen / Nem

3

téli

Igen / Nem

4

tavaszi

Igen / Nem

5

nyári

Igen / Nem

2. Kérem diétás étrend biztosítását: igen/nem (a választott lehetőség aláhúzandó) a következő egészségi állapotra tekintettel:………………………………………….

………………., 20……………………………

…………………………………..

az ellátást igénylő

(szülő, más törvényes képviselő) aláírása

1 Gyermekenként külön nyilatkozatot kell kitölteni.

2Kérjük, húzza alá, hogy melyik szünetben kéri a szünidei gyermekétkeztetés biztosítását. (Ha az évközi szüneteknél több szünetben vagy az összes évközi szünetben, azaz az őszi, téli, tavaszi szünetben is kéri, akkor kérjük, mindegyiket húzza alá.)

3 A megfelelő válasz (Igen vagy Nem) aláhúzandó.

1

A 2. § (1) bekezdés c) pontja az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 4. § (1) bekezdése az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 4. § (2) bekezdése az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § c) pontja szerint módosított szöveg.

4

Az 5. § (3) bekezdése az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § d) pontja szerint módosított szöveg.

5

Az 5. § (4) bekezdése az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § e) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 5. § (5) bekezdése az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § f) pontja szerint módosított szöveg.

7

Az 5. § (7) bekezdése az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § g) pontja szerint módosított szöveg.

8

Az 5. § (9) bekezdése az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

9

Az 5. § (10) bekezdése az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § h) pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 5. § (14) bekezdése az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

11

A 6. § (1) bekezdés a) pontja az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § i) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 6. § (1) bekezdés b) pontja az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § j) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 6. § (1) bekezdés c) pontja az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § k) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 6. § (1) bekezdés d) pontja az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdés d) pontja az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § l) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 6. § (1) bekezdés e) pontja az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2022. (X. 25.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § (1) bekezdés e) pontja az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § m) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 6. § (8) bekezdése az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2023. (V. 10.) önkormányzati rendelete 2. § n) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 7. melléklet az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

19

A 8. melléklet az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (VII. 29.) önkormányzati rendelete 1. § - 1. mellékletével megállapított szöveg.

20

A 8. melléklet 1. pontja az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

21

A 8. melléklet 1. pont a) alpontja az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

22

A 8. melléklet 1. pont b) alpontja az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

23

A 8. melléklet 1. pont c) alpontja az Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.