Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 02

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló önkormányzati rendelet módosításáról

2023.01.01.

Olaszfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 92. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésben, 29. § (1)-(2) bekezdésben, 131. § (1) bekezdésben, 148. § (5) bekezdésben, 151. § (2f) bekezdésben és a 151. § (4a) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13 § (1) bekezdés 8. és 8a pontjában szabályozott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

2. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 7/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

7. melléklet

1. Az intézményi térítési díj

1.1. A szociális étkeztetés intézményi térítési díja: 704.- Ft.

1.2. Étkezési térítési díjkedvezmény: Amennyiben az étkeztetést igénylő családjában az egy főre eső jövedelem nem éri el a mindenkori öregségi nyugdíjminimum összegét a téritési díjra 100%-os mértékű kedvezmény illeti meg a kérelmezőt.”

2. melléklet a 7/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelethez

1. A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

az Olaszfai Óvodában :Az intézményi térítési díj összesen: 800,- Ft, melyből ”

2. A szociális és gyermekvédelmi ellátásokról szóló 6/2021. (VII. 7.) önkormányzati rendelet 8. melléklet 1. pont a)–c) alpontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„a) a tízórai 165,- Ft

b) az ebéd 470 .-Ft

c) az uzsonna 165,- Ft ”