Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2022. (XI. 22.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.01.01.

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 1990. Évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) 1. §. (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h. pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § Olaszfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete magánszemélyek kommunális adóját és helyi iparűzési adót vezet be.

II. Fejezet

Magánszemélyek kommunális adója

1. Az adó mértéke

2. § Az adó évi mértéke adótárgyanként és lakásbérleti jogonként 15.000,- Ft

2. Kedvezmények, mentességek

3. § Az Olaszfa községben ténylegesen életvitelszherűen lakó adózókat

a) a lakás céljára szolgáló adóköteles első építmény után 50%

b) a nem lakás céljára szolgáló építmény és telek után adótárgyanként 80% ,mértékű adókedvezményilleti meg.

III. Fejezet

Helyi iparűzési adó

4. § A helyi iparűzési adó évi mértéke állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetében az adóalap 1,6 %-a.

5. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló 10/2015. (XII. 22.) önkormányzati rendelet.

6. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.