Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

A közterületek elnevezéséről és a házszám megálapítás szabályairól szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 02. 17- 2023. 02. 18

Olaszfa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete

A közterületek elnevezéséről és a házszám megálapítás szabályairól szóló rendelet módosításáról

2023.02.17.

Olaszfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában és az 51 §. (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 9/2014. (VIII.27.) önkormányzati rendelet bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép:

„Olaszfa Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 3. pontjában és az 51 §. (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:”

2. § A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 9/2014. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Olaszfa község közigazgatási területén új közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.”

3. § A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 9/2014. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A külterületi egyéb közterületeket elnevezéssel lehet ellátni.

(2) A közterület elnevezése előtagként a közterület nevéből, és utótagként a közterület jellegére utaló meghatározásból (út, utca, tér, köz, sor ) áll.”

4. § (1) A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 9/2014. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közterületek elnevezésére, illetve annak megváltoztatására irányuló eljárás írásbeli kezdeményezés alapján indulhat.”

(2) A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 9/2014. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (1a)–(1d) bekezdéssel egészül ki:

„(1a) A kezdeményezés benyújtására jogosult:

a) a polgármester,

b) a képviselő-testület tagja,

c) a jegyző,

d) a településen bejegyzett civil szervezet,

e) az érintett

(1b) ) A közterületek elnevezésével kapcsolatos előkészítő feladatokat a polgármester látja el.

(1c) A polgármester a megállapítandó új közterületnévről hirdetmény közzétételével kikéri a kezdeményezés benyújtására jogosultak véleményét. A közterület elnevezéséről szóló véleménynyújtásra írásban, a kezdeményezés hirdetményi megjelenésétől számított 8 nap áll rendelkezésére a jogosultnak.

(1d) A közterület elnevezéséről szóló képviselő-testületi határozat meghozatala előtt a beérkezett véleményeket, javaslatokat a Képviselő-testülettel ismertetni kell.”

(3) A közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 9/2014. (VIII.27.) önkormányzati rendelet 4. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) E § alkalmazásában érintettnek minősül az adott

a) közterületen lévő épületben lakóhelyet vagy tartózkodási helyet létesített természetes személy,

b) közterületen lévő ingatlanon székhellyel vagy telephellyel rendelkező jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet,

c) közterületen található építési telek tulajdonosa.”

5. § Hatályát veszti a közterületek elnevezéséről és a házszám-megállapítás szabályairól szóló 9/2014. (VIII.27.) önkormányzati rendelet

a) 2. §-a,

6. § Ez a rendelet 2023. február 17-én lép hatályba.