Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 9/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 11. 30- 2022. 12. 01 23:59

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2022. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 9/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2022.11.30.

Gyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 25. § (3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ban, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 45. § (1) bekezdésében, 48. § (4) bekezdésében, 60. § (4) bekezdésében, 90. § (3) bekezdésében, 92.§ (1) bekezdés a) pontjában, 92. § (2) bekezdésében, 115. § (3) bekezdésében és a 132. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátásokról szóló 9/2021. (VI.14.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Karácsonyi támogatásként legfeljebb 20.000 Ft összegű települési támogatásra jogosult évente egy alkalommal:

a) aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján öregségi nyugdíjban vagy özvegyi nyugdíjban részesül, vagy

b) aki a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény alapján rokkantsági ellátásban részesül, vagy

c) aki mozgásában korlátozott, vagy

d) fogyatékos, aki a fogyatékos személyek jogairól és az esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül,

és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 530%-át.”

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.