Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2017. (XI.29.) önkormányzati rendelete

a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának következményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról

Hatályos: 2017. 11. 30- 2018. 12. 30

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

20/2017. (XI. 29.) önkormányzati rendelete

a reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésének, alkalmazásának következményeiről, feltételeiről és tilalmáról és a településképi bejelentési eljárásról


Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény

12. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény

6/A. § (1) bekezdés aa) alpontjában és a (2) bekezdés b) pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:Reklámok, reklámhordozók és cégérek elhelyezésére és alkalmazására, illetve

tilalmára vonatkozó településképi követelmények


1. § (1) A településen kizárólag településképi bejelentési eljárás lefolytatásával van lehetőség elhelyezni:

a) közművelődési célú hirdetőoszlopot, útbaigazító táblarendszert vagy utasvárót közterületen vagy közterületről látható módon,

b) saját tevékenységet hirdető ideiglenes reklámot építési hálón az építkezés időtartama alatt.

(2) A településen cégérek településképi bejelentési eljárás nélkül helyezhetők el.


2. § Sorkikápolna Község Önkormányzata az önkormányzat saját rendezvényeiről, valamint intézményei által szervezett vagy támogatott rendezvényekről tájékoztató ideiglenes reklám elhelyezése transzparensen és molinón lehetséges.


Településképi bejelentési eljárás


3. § (1) Az 1. §-ban meghatározott településképi bejelentési eljárás iránti kérelmet a Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatal Sorokpolányi Kirendeltségén (9773 Sorokpolány, Fő u. 104.) kell benyújtani e rendelet 1. mellékletét képező, a nyomtatványban megadott kötelező mellékletek csatolásával.

(2) A kérelmezőnek a dokumentációra rá kell vezetni a kérelemmel érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, a kérelem tárgyát, a kérelmező nevét és aláírását minden adattartalmú oldalon vagy bonthatatlan fűzésben a kezdőlapon.


Záró rendelkezések


4.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Nárai László

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. november 29. napján kihirdetésre került.


Dr. Varga Krisztina

                                    jegyző