Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2019. (V.7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2019. 05. 08- 2019. 05. 08

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

5/2019. (V. 7.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetésről szóló

1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában

meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:1. § Az Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (I. 22.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Kr.) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


"2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2019. évi költségvetés

                              a) költségvetési bevételei előirányzatát 42.548.298,- Ft-ban,

                                  aa) működési bevételi előirányzatát 23.025.578,- Ft-ban,

                                  ab) felhalmozási bevételi előirányzatát 0,- Ft-ban,

                              b) költségvetési kiadásai előirányzatát 42.548.298,- Ft-ban,

                                  ba) működési kiadási előirányzatát 37.562.350,- Ft-ban,

                                  bb) felhalmozási kiadási előirányzatát 4.267.000,- Ft-ban,

                              c) a bevételek és kiadások főösszegét 42.548.298,- Ft-ban

                                 ca) működési bevételek és működési kiadások egyenlegét -14.536.772,- Ft ban,

                                 cb) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások egyenlegét -4.267.000,- Ft

                                      ban,                          

állapítja meg.”


2. §     A Kr. 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


3. §     A Kr. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


4. §     A Kr. 9. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.


5. §     Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

   


Fodor Béla

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2019. május 7. napján kihirdetésre került.

                                                                                                                                                                                    Dr. Varga Krisztina

                                                                                 jegyző