Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 17/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 03. 04- 2022. 03. 04

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 17/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2022.03.04.

Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 6. és 11. pontjában, az 5. § (1) és (2) bekezdés a), b) és c) pontjában, 11. § (16) bekezdésében, 13.§ (1) bekezdésében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 143.§ (4) bekezdés j) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és e) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§ szerinti feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat vagyonáról és vagyongazdálkodásának szabályairól szóló 17/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Korlátozottan forgalomképes vagyon

Település

Helyajzi szám

Megnevezés

Utca, házszám

Terület(m2)

Tulajdoni hányad%

1

Sorkikápolna

41/ / /

Orvosi rendelő

Alkotmány utca 1.

1627

100

2

Sorkifalud

253/ 1/ /

Általános iskola

KOSSUTH 75.

13077

19

3

Sorkikápolna

/ / /

Vízhálózat bővítés Petőfi utca

Petőfi

100

4

Sorkikápolna

/ / /

Szennyvizcsatorna

NINCS UTCA NEVE

100

5

Sorkikápolna

45/4.

beépítetlen terület

KESZŐCE U. 2.

1.690

100

1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2022. március 5. napjával.