Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2021. (XII. 8.) önkormányzati rendeletének indokolása

a helyi adókról szóló 21/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 18/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről

Hatályos: 2022. 01. 01
a helyi adókról szóló 21/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 18/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről
Végső előterjesztői indokolás
Indokolás
Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének
./2021. (XII. …..) önkormányzati rendelete
egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló
hatályba nem lépéséről
A helyi önkormányzat adóztatási tevékenységét a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Hatv.) alapján és keretei között megalkotott helyi rendelet alapján végezheti. Az adózás eljárási kérdéseit az adózás rendjéről szóló törvény (továbbiakban: Art.) szabályozza. Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2015. november 11-i ülésén elfogadta a helyi adókról szóló 21/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendeletét. A Képviselő-testület a 2015. december 3-i ülésén elhatározta a 2016. január 1. napjától hatályos helyi adókról szóló 21/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosítását a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C. § (4) és (5) bekezdésében, illetve az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) és (2) bekezdéseiben foglaltak alapján, hogy 2016. évben biztosítani tudja a háziorvos részére a helyi iparűzési adó alóli mentességet. A Képviselő-testület 2016. február 3-i ülésén elfogadta a helyi adókról szóló önkormányzati rendelet módosítását a helyi iparűzési adó alóli mentesség módosítása tekintetében. A Képviselő-testület a 2021. november 15-i ülésén arról döntött, hogy a helyi adókról szóló 21/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendeletet egyes rendelkezéseit hatályon kívül helyezi. Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelete a helyi adókról szóló 21/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szól, melyben 2022. január 1-jei hatállyal hatályon kívül helyezésre kerülne az önkormányzati rendelet 4/A. §-a, 4/B. §-a, 5. §-a, 6. §-a, 6/A. §-a, 8/A. §-a, 8/B. §-a, 8/C. §-a, 1. és 2. melléklete. A Magyar Közlöny 214. számában megjelent a koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet módosításáról szóló 641/2021. (XI. 25.) Korm. rendelet, amely az alábbiakat szabályozza:
1. § A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatásának enyhítése érdekében szükséges helyi adó intézkedésről szóló 535/2020. (XII. 1.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
1. § (1) A 2021. évben végződő adóévben, valamint a 2022. évben végződő adóévben a helyi adó és a települési adó mértéke nem lehet magasabb, mint az ugyanazon helyi adónak, települési adónak a 2020. december 2. napján hatályos és alkalmazandó önkormányzati adórendeletben megállapított adómértéke.
(2) Az önkormányzatnak a 2020. december 2. napján hatályos adórendelete szerinti adómentességet, adókedvezményt a 2021. évben végződő adóévben, valamint a 2022. évben végződő adóévben is biztosítania kell.
(3) A települési önkormányzat a 2021. évre és a 2022. évre új helyi adót, új települési adót nem jogosult bevezetni.
2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.”
A hivatkozott Kormányrendeletben foglaltak miatt a mentesség megszűntetésére az önkormányzatnak nincs lehetősége. A hivatkozott jogszabályban foglaltak végrehajtása érdekében a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletet módosító önkormányzati rendelettől elkülönülten, egy külön önkormányzati rendeletben dönteni szükséges a helyi adót említett ok miatt módosító önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 9. §-a az alábbiakat szabályozza:
9. § (1) Nem hatályos jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés nem módosítható vagy helyezhető hatályon kívül.
(2) Ha a szabályozás célja másként nem érhető el, a jogalkotói hatáskörrel rendelkező szerv vagy személy jogszabályban rendelkezhet úgy, hogy a kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabályi rendelkezés a kihirdetett szövegtől eltérő szöveggel lép hatályba, vagy a kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés nem lép hatályba.
(3) A kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés tartalmának a (2) bekezdés szerinti megváltoztatását vagy hatályba nem lépését kimondó jogszabályi rendelkezés hatálybalépésének időpontját úgy kell meghatározni, hogy az megegyezzen azzal az időponttal, amikor a kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályba lépett volna.
A fenti jogszabályi rendelkezések alapján elkészített, a helyi adókról szóló 21/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelet egyes rendelkezéseinek hatályon kívül helyezéséről szóló 18/2021. (XI. 15.) önkormányzati rendelet hatályba nem léptetését szabályozó önkormányzati rendelet tervezete jelen előterjesztés mellékleteként csatolásra került.
Sorkikápolna, 2021. december 1.
Mező Gábor
polgármester sk.
Dr. Varga Krisztina
jegyző sk.