Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2015. (XI.12.) önkormányzati rendelete

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 21/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelete

Hatályos: 2021. 01. 01

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 21/2015. (XI.12.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2021.01.01.

Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

I. Fejezet

Magánszemély kommunális adója

1. Az adó mértéke

1. § Az adó éves mértéke

a) lakás és a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész esetén 3.000 Ft,

b) telek esetén 2.000 Ft,

c) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga esetén 3.000 Ft.

2. Adómentesség

2. § (1) Mentes az adó alól az a személy, aki az adóévben a 70. életévét betölti vagy már betöltötte és vele 70. életévnél fiatalabb, nagykorú, jövedelemmel rendelkező családtag nem él.

(2) Mentes az adó alól a nem lakás céljára szolgáló épület, épületrész, valamint a nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti joga.

II. Fejezet

Helyi iparűzési adó

3. Az adó mértéke

3. § Az iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%.1

4. §2

4/A. § A helyi adókról szóló törvény szabályai szerint mentes a helyi iparűzési adó alól a háziorvos és védőnő vállalkozó.3

4/B. § (1) A 4/A. §-ban meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

(2) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

(3) A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat jelen rendelet 1. mellékletét képezi.

(4) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.

(5) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

(6) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

(7) Az önkormányzat írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. mellékletét képezi.

(8) A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.4

III. Fejezet

Idegenforgalmi adó

4. Az adó alapja és mértéke

5. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

6. § Az adó személyenként és vendégéjszakánként 300,- Ft.

6/A. § Értelmező rendelkezések : Jelen rendelet alkalmazásában:

a) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

b) egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.5

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

7. § Nem lép hatályba a helyi adókról szóló 13/2015. (IX. 11.) önkormányzati rendelet.

8. § E rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba.

8/A. § A rendelet 4/B. §-a és 6/A. §-a az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.6

8/B. § A rendelet 4/A. §-a az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) hatálya alá tartozó támogatást tartalmaz.7

8/C. § E rendeletnek – a helyi adókról szóló 21/2015. (XI. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 3/2016. (II. 4.) önkormányzati rendelettel megállapított – 4/A-4/B. §-át, 6/A. §-át, 8/A-8/B. §-át és az 1-2. mellékleteit 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.8

9. § Hatályát veszti Sorkikápolna Község Önkormányzat Képviselő-testületének a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 8/2011. (XII.14.) önkormányzati rendelete, valamint Sorkikápolna Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 8/2009. (XII.9.) önkormányzati rendelete.

1

Módosította a 18/2020. (XII. 8.) Ör. 1.§-a Hatályos: 2021.01.01.

2

Hatályon kívül helyezte a 18/2020. (XII. 8.) Ör. 2.§-a Hatályos: 2021.01.01.

3

Kiegészítette a 3/2016.(II.4.) 1.§-a Hatályos 2016.02.05.

4

Kiegészítette a 3/2016.(II.4.) 2.§-a Hatályos 2016.02.05.

5

Kiegészítette a 3/2016.(II.4.) 3.§-a Hatályos 2016.02.05.

6

Kiegészítette a 3/2016.(II.4.) 4.§-a Hatályos 2016.02.05.

7

Kiegészítette a 3/2016.(II.4.) 5.§-a Hatályos 2016.02.05.

8

Kiegészítette a 3/2016.(II.4.) 6.§-a Hatályos 2016.02.05.