Bakonyszentiván Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (V. 26.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról

Hatályos: 2022. 05. 27
az önkormányzat 2021. évi költségvetési zárszámadásáról és pénzmaradvány jóváhagyásáról
Általános indokolás
Az önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának jogi feltételeit az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény és végrehajtási rendeletei határozták meg.
A gazdálkodás személyi feltételei: A gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős. E kötelezettség szem előtt tartásával folyt a 2021. évi gazdálkodás.
Az önkormányzat önálló költségvetési szerv. Részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerve, intézménye nincs.
Az Önkormányzati Képviselő-testület az 2/2021.(III.17.) önkormányzati rendeletével jóváhagyta a 2021. évi költségvetést. Módosításáról a 2/2022. (V.26.) önkormányzati rendeletében döntött. Gazdasági programját 2020-2024. évekre a 19/2020.(VII.14.) határozatával fogadta el.
Részletes indokolás
Az 1–4. §-hoz és a 7. §-hoz
Önkormányzatunk – a tavalyi évekhez hasonlóan – fő feladatának a már meglévő intézmények zavartalan működésének biztosítását tartotta. A faluban egy 25 férőhelyes óvoda működik, a beíratott gyerekek száma átlagosan 13 fő. 2006. szeptember 01. óta az intézmény a pápateszéri Esterházy Óvoda tagóvodájaként működik.
Saját orvosi rendelővel rendelkezünk, a háziorvosi feladatokat vállalkozó háziorvos látja el. Az önkormányzat a rendelő fenntartásához, a rezsiköltséghez nagymértékben hozzájárul.
A községben a pápai Jókai Mór Városi Könyvtár fenntartása alatt működik egy mozgókönyvtár.
B e v é t e l e k:
Bevételeink a következőképpen alakultak:
A feladatalapú támogatást az önkormányzat kizárólag a kötelezően ellátandó feladatainak kiadásaira fordíthatja. Az ettől eltérő felhasználás esetén az önkormányzat köteles a támogatás összegét kamatokkal terhelve a központi költségvetés részére visszafizetni.
Helyi önkormányzatok központi költségvetéstől kapott támogatásai:
működési általános támogatás címen 9.952.065 Ft
szociális, gyermekjóléti feladatok támogatás címen 6.889.408 Ft
gyermekétkeztetési feladatok támogatása címen 97.470 Ft
kulturális feladatok támogatása címén 2.270.000 Ft
működési célú költségvetési és kiegészítő támogatások címén 325.120 Ft
elszámolásból származó bevételek címén 66.360 Ft támogatás könyvelhettünk el.
Működési bevételünk 3.389.161 Ft. Itt számoljuk el a szociális étkeztetés térítési díjait, a faluban végzett fűnyírás és tereprendezések ellenértékét, a költségek visszatérítését (áramdíj, gázdíj visszatérítés). Itt számoltuk el az önkormányzat árkos területein végzett fakitermelés értékesítését is, melyből 966.000 Ft bevételünk származott. A járdaépítés során feleslegessé vált bontott járdalapokat értékesítettük, ebből 7.200 Ft bevételünk keletkezett. Biztosító által fizetett kártérítésként 280.700 Ft bevételt írtak jóvá számlánkon, mely a buszmegálló rongálásból keletkezett.
358.000 Ft bevételünk keletkezett a hivatal közüzemi díjainak tovább számlázásából a Pápateszéri Közös Önkormányzati Hivatal felé.
Önkormányzatunk magánszemélyek kommunális adójából 143.734 Ft bevételt könyvelhetett el. Ezt az adót a faluban ingatlannal rendelkező, de életvitelszerűen nem itt élő ingatlantulajdonosok fizetik azért, hogy az ingatlanjuk előtti területet az önkormányzat rendben tartja (fűnyírás.) Pótlékokból 7.481 Ft bevételünk származott.
Gépjárműadó bevétellel a 2021-es évben nem számolhattunk, mivel a NAV átvette az önkormányzatoktól a gépjárműadó ügyintézést, valamint az adóbevételeket is.
Iparűzési adót 2020-ban vezettük be, az ebből befolyt adóbevételünk 961.430 Ft volt.
Egyéb működési célú támogatásokra kapott bevételünk államháztartáson belülről 4.336.176 Ft volt. Itt számoltuk el a közfoglalkoztatottak bér- és járuléktérítményét. A 2021-as évben hosszabb-rövidebb ideig 6 főt tudtunk foglalkoztatni.
Pályázati támogatásként hang-fény és színpadtechnikai feladatok ellátására 250.000 Ft-ot kaptunk, melyet a nyáron megrendezett falunappal kapcsolatban felmerült költségekre használtunk fel.
Felhalmozási célú önkormányzat támogatásként 4.499.778 Ft támogatást könyvelhettünk el. Pályázatot nyújtottunk be a Belügyminisztérium felé, a Béke utca páros oldalának felújítására. Pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, a térkövezést az év első felében megvalósítottuk.
Felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről bevételeink között az alábbi támogatásokat írhattuk jóvá számlánkon:
Magyar Falu Program keretében pályázatot nyújtottunk be orvosi eszközök beszerzésére. Az elnyert támogatási összeg: 1.031.489 Ft. A pályázati összegből egy defibrillátort, egy vérnyomásmérőt, orvosi szekrényt és székeket vásároltunk az orvosi rendelőbe.
Magyar Falu Program keretében pályázatot nyújtottunk be a Zrínyi utcai járda felújítására. Az elnyert támogatási összeg: 4.042.015 Ft, melyből tavaly ősszel térköves burkolatot kapott a járdaszakasz.
Magyar Falu Program keretében pályázatot nyertünk kommunális eszközök beszerzésére 13.427.710 Ft értékben. A támogatásból traktort, pótkocsit, részűkaszát és hótolólapot vásároltunk.
Magyar Falu Program keretében támogatást kaptunk a közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzésre 975.185 Ft értékben. A támogatásból lap-top készüléket, projektort és vetítővásznat, hangfalat és sörpad garnitúrát vásároltunk.
Az Agrárminisztériumhoz benyújtott pályázatunk is pozitív elbírálásban részesült. Ennek megfelelően 18.738.787 Ft támogatást kaptunk a zártkerti utak felújítására, valamint vadkerítés építésére.
Tárgyi eszközök értékesítése során a bontott járdalapokat értékesítettünk 57.600 Ft értékben.
Működési célú átvett pénzeszközként jelentkezett 1.000.000 Ft bevétel, melyet rendezvények szervezésére benyújtott pályázaton nyertünk. A támogatási összeget a 2021. augusztus 7-én megtartott falunap költségeire fordítottuk.
Bevételeink a következőképpen alakultak:
önkormányzatok működési támogatása 19.600.423 Ft
működési célú támogatások ÁHT-n belülről 4.336.176 Ft
felhalmozási célú önkormányzati támogatások 4.499.778 Ft
felhalmozási célú támogatások ÁHT-n belülről 38.215.186 Ft
közhatalmi bevételek 1.112.645 Ft
működési bevételek 3.389.161 Ft
felhalmozási bevételek 50.400 Ft
működési célú átvett pénzeszköz 1.000.000 Ft
előző évi maradvány igénybevétele 17.249.684 Ft
államháztartáson belüli megelőlegezés 2.741.467 Ft
K i a d á s o k:
Önkormányzatunknál 1 fő teljes munkaidőben foglalkoztatott falugondnok létszám van. Közfoglalkoztatottként havonta átlagosan 5 főt alkalmaztunk a 2021-es évben.
Személyi juttatásra 10.802.133 Ft kiadásunk volt, az ehhez kapcsolódó szociális hozzájárulási adóra 1.342.051 Ft-ot fizettünk ki.
Dologi kiadásokra 12.061.105 Ft kiadásunk keletkezett, mely az üzemeltetési anyagok beszerzését, a kommunikációs szolgáltatásokat, a közüzemi díjakat, a vásárolt élelmezést, a karbantartási kiadásokat, az egyéb szolgáltatások költségeit, valamint az áfa kiadásokat tartalmazza.
Működési célú támogatások kiadása államháztartáson belülre 421.203 Ft volt, mely a Pápakörnyéki Feladatellátó Társulásnak átadott pénzeszközt tartalmazza. Itt számoltuk el az egyetemistáknak adott Bursa ösztöndíjat is.
Különböző alapítványoknak 40.000 Ft támogatást utaltunk át.
Ellátottak pénzbeli juttatására 1.759.025 Ft-ot fizettünk ki. Az óvodások, általános, közép és főiskolásoknak beiskolázási segélyt fizettünk ki, az érintett középiskolásoknak Arany János ösztöndíjat fizettünk. A nyugdíjasokat karácsonykor pénzbeli támogatásban részesítettük.
Települési létfenntartási támogatásban részesítettük a rászorultakat.
Beruházási kiadásra 14.948.061 Ft-ot fordítottunk.
immateriális javak beszerzéseként 641.350 Ft kiadásunk keletkezett, amely a Települési Szennyvízkezelési Program elkészítésének költsége
informatikai eszközök beszerzéseként a pályázati lap-top készülék beszerzése jelentketett 189.900 Ft értékben
tárgyi eszközök beszerzéseként egy lapvibrátort vásároltunk 240.000 Ft értékben, térfigyelő kamerarendszert telepítettünk 353.949 Ft értékben, az orvosi rendelőbe a pályázatban megjelölt eszközöket beszereztük 992.603 Ft értékben, a pályázatban meghatározott kommunális eszközöket beszereztük 12.319.000 Ft értékben, valamint projektort és vetítővásznat vásároltunk 211.260 Ft értékben.
Felújítási kiadásként jelentkezett:
a Magyar Falu Program keretében 2020. évben pályázatot nyertünk az óvodai tornaszoba felújítására, a felújítás áthúzódott a 2021-es évre, a végszámlát 4.078.065 Ft-ot kiegyenlítettük
BM-es pályázati támogatásból megvalósult a Béke utca páros oldali járda térkövezése 5.999.704 Ft értékben, melyből pályázati támogatásként 4.499.778 Ft-ot kaptunk, 1.499.926 Ft önerőt saját forrásból kellett biztosítanunk
a Zrínyi utca járdafelújítására 4.042.016 Ft-ot költöttünk pályázati támogatásból
a Béke utca páros oldalán saját erőből végeztük el a tárkövezést, erre 1.051.404 Ft kiadást fordítottunk.
Értékpapír és hitelműveletünk 2021. élvben nem volt.
Kiadásaink a következőképpen alakultak:
személyi juttatások 10.802.133 Ft
járulékok 1.342.051 Ft
dologi kiadások 12.061.105 Ft
ellátottak pénzbeli juttatása 1.759.025 Ft
működési célú támogatások ÁHT-n kívülre 40.000 Ft
működési célú támogatások ÁHT-n belülre 421.203 Ft
beruházások 14.948.061 Ft
felújítások 15.135.857 Ft
államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 2.428.007 Ft.
A falugondnoki szolgálat 2021. évben is segítette a település lakosságát.
2021. évben az alábbi pályázatokat nyújtottuk be:
szociális célú tüzelőanyag támogatás
hosszú távú közfoglalkoztatás
Magyar Falu orvosi rendelő felújítás
Magyar Falu orvosi eszközök beszerzése
Magyar Falu járdafelújítás Zrínyi utca
Magyar Falu útfelújítás Rákóczi utca
Magyar Falu művelődési ház fűtéskorszerűsítése
Magyar Falu kommunális eszközbeszerzés
Magyar Falu közterületi játszótér fejlesztés
Magyar Falu temető fejlesztése (térkövezés, urnafal kialakítása)
Magyar Falu közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés
Magyar Falu falugondnoki autó cseréje
Rendezvények támogatása pályázat
Hang-fény színpadtechnikai feladatok támogatása pályázat
Zártkerti utak felújítása pályázat
A 2021-es évben önkormányzatunk szem előtt tartotta a gazdasági programunkban kitűzött célok megvalósítását. Költségvetésünkre jellemző, hogy a saját bevételek összege sajnos jelentéktelen a bevételi főösszegen belül.
Ez is mutatja, hogy egy olyan település, mint a miénk, amely minimális saját bevétellel rendelkezik, kiszolgáltatott a központi költségvetés által nyújtott hozzájárulásnak.
Önkormányzatunk az elmúlt években nem szorult működési folyószámlahitelre.
Feladatainkat igyekeztünk ellátni a lehetőségeink keretein belül. Az intézményvezetőkkel és a nemzetiségi önkormányzat vezetőjével jól együttműködtünk.
Önkormányzatunk támogatta:
Bursa Hungarica ösztöndíj programot
Arany János tehetséggondozó programot
Magyar Légimentő Nonprofit Kft-t
Medicopter Alapítványt
Segítő szívvel, jó szándékkal Alapítványt.
A támogatott szervezetekkel támogatási szerződést kötöttünk. A támogatott cél megvalósulásáról elszámoltattuk őket.
MARADVÁNYKIMUTATÁS
Alaptevékenység költségvetési bevételei 72.203.769
Alaptevékenység költségvetési kiadásai 56.509.435
Alaptevékenység költségvetési egyenlege 15.694.334
Alaptevékenység finanszírozási bevétele 19.991.151
Alaptevékenység finanszírozási kiadása 2.428.007
Alaptevékenység finanszírozási egyenlege 17.563.144
Alaptevékenység maradványa 33.257.478
EREDMÉNYKIMUTATÁS
Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele 3.859.370
Egyéb eredményszemléletű bevételek 68.665.172
Anyagjellegű ráfordítások 10.042.225
Személyi jellegű ráfordítások 12.334.871
Értékcsökkenési leírás 5.940.593
Egyéb ráfordítás 10.612.685
Tevékenységek eredménye 33.594.168
Pénzügyi műveletek eredménysz. bevétele 12
Mérleg szerinti eredmény 33.594.180
MÉRLEG
ESZKÖZÖK
immateriális javak 459.679
ingatlanok 140.229.173
gépek, berendezések, járművek 13.314.394
befejezetlen beruházás 1.866.389
tartós részesedések 162.400
nemzeti vagyonba tart. befekt. eszk. 156.032.035
pénztár 209.660
kv-i bankszámlák 32.999.339
pénzeszközök 33.999.339
követelések 561.478
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 189.802.512
FORRÁSOK
nemzeti vagyon induláskori értéke 96.405.780
nemzeti vagyon változásai 10.037.351
egyéb eszközök induláskori értéke 2.742.226
felhalmozott eredmény 44.807.594
mérleg szerinti eredmény 33.594.180
saját tőke 187.587.131
kv-i évet követő évben esedékes kötelez. 1.057.177
kapott előlegek 21.521
passzív időbeli elhatárolás 1.136.683
FORRÁSOK ÖSSZESEN: 189.802.512
A vezetői ellenőrzés biztosított volt. A Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján a Bocskay és Társa Betéti Társaság 2021. április 12 – június 30. között átfogó ellenőrzést végzett önkormányzatunknál. Az ellenőrzés tárgya a 2020. évi költségvetési beszámoló és zárszámadás, a gazdálkodással kapcsolatos szabályzatok, a főkönyvi és az analitikus nyilvántartások, alapbizonylatok, fordulónapi leltárak ellenőrzése volt. Az ellenőrzés kiterjedt továbbá a 2020. évi beruházások, felújítások előkészítésének, lebonyolításának, elszámolásának vizsgálatára is.
Önkormányzatunk 2021. évben a következő társulásoknak volt tagja:
- Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása 8500 Pápa, Csáky L.u.12.
Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 9021 Győr, Városház tér 1.
Pápateszér, Bakonyság és Bakonyszentiván Óvodafenntartó Társulása – 2013. július 1jétől
A felsorolt feladatok ellátása szakmai és pénzügyi hatékonyságának értékelése során megállapítható, hogy a feladatellátás színvonala megfelelő volt, így ezek ellátását továbbra is e társulások útján biztosítjuk.
Összegzésként megállapíthatjuk, hogy az önkormányzat 2021. évi gazdálkodása kiegyensúlyozott volt. Folyamatosan biztosítottuk a kötelező feladatok ellátását, az önként vállalt feladatokat teljesítettük, a pályázati lehetőségeket maximálisan kihasználtuk. Likviditási gondok 2021-ban nem jelentkeztek.
Továbbra is bizonyítottuk, hogy takarékos gazdálkodás mellett, következetes munkával és irányítással községünk jó úton halad.