Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete

Adásztevel Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 05. 31

Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2022. (III. 2.) önkormányzati rendelete

Adásztevel Község Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

2023.05.31.

Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének (továbbiakban: Képviselő-testület) a 2022. évi költségvetéséről szóló rendelete (továbbiakban: Rendelet) hatálya a Képviselő-testületre, annak bizottságaira, az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) és a Képviselő-testület irányítása alá tartozó költségvetési szervekre (intézményekre) terjed ki.

(2) A költségvetési rendelet elkülönítetten tartalmazza:

a) Adásztevel Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) önkormányzati szintre összesített költségvetését,

b) az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek költségvetését,

c) az Önkormányzat saját, az általa irányított költségvetési szervek költségvetésébe nem tartozó (továbbiakban: önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó) költségvetését.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti összesített költségvetés a (2) bekezdés b) és c) pont szerinti költségvetések összesítése.

2. Az Önkormányzat összesített 2022. évi költségvetése

2. § (1)1 A Képviselő-testület a 2022. évi költségvetését

a) 255 044 520,-Ft költségvetési és finanszírozási bevétellel

b) 255 044 520,-Ft költségvetési és finanszírozási kiadással

c) 0-Ft egyenleggel

állapítja meg.

(2) Az önkormányzati szinten összesített költségvetés fő számai:

a)2 a költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 249 502 547 forint,

b)3 a költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 249 502 547 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete -: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített bevételeit az 1. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

3. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 151.665.603 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 2.510.000 forint,

d) B4. Működési bevételek: 4.821.554 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 13.500.000 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 24.000 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 172.521.157 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 172.521.157 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport 159.021.157 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 13.500.000 forint.

(4) Az (1) bekezdés a)–b) pont szerinti kiemelt előirányzatok egységes rovatrend szerinti összetételét, így a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatásokat és az (1) bekezdés c) pontja szerinti kiemelt előirányzaton belül a helyi adó bevételeket a 3. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 68.635.509 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 9.173.829 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 33.106.020 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.267.952 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 58.489.369 forint,

f) K6. Beruházások: 21.828.248 forint,

g) K7. Felújítások: 21.082.837 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 219.583.764 forint.

(2) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 219.583.764 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 176.672.679 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 42.911.085 forint.

5. § Az Önkormányzat nevében végzett:

a) beruházási kiadások beruházásonként:

aa) Ingatlan vásárlása 8.000.000 forint,

ab) Járműbeszerzés 12.972.698 forint,

ac) Berendezés (könyvtár) beszerzése 567.500 forint,

ad) Raklapvilla 288.050 forint.

b) felújítási kiadások felújításonként:

ba) Járdák felújítása 17.983.102 forint,

bb) Templomkert felújítás 2.499.735 forint,

bc) Sportpályán az öltöző felújítása 600.000 forint.

6. § Az Önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások: 7.267.952 forint,

7. § Az Önkormányzat önkormányzati szinten összevont költségvetésében a K5. Egyéb működési célú kiadások kiemelt kiadási előirányzaton belül a Tartalékok összege 3.274.762 forint, melyből:

a) az általános tartalék 3.274.762 forint,

b) a céltartalék 0 forint.

8. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.

(2) Az Önkormányzat által közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó – átlaglétszám szerinti - létszám-előirányzata 6 fő.

3. A Hivatal összesített 2022. évi költségvetése

9. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat által irányított Hivatal 2022. évi költségvetési főösszegét 65.207.002 forintban állapítja meg.

(2) A Hivatal költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési és finanszírozási bevételek összege: 65.207.002 forint,

b) a költségvetési és finanszírozási kiadások összege: 65.207.002 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete - 0 ezer forint.

(3) A Hivatal költségvetési bevételeit a 4. melléklet tartalmazza.

(4) A Hivatal költségvetési kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.

10. § (1) A Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 0 forint,

d) B4. Működési bevételek: 2.701 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 0 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 2.701 forint.

(2) A Hivatal költségvetési bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 2.701 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) A Hivatal költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 2.701 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 0 forint.

11. § (1) A Hivatal 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 49.889.670 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó: 6.973.925 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 8.343.407 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 0 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 0 forint,

f) K6. Beruházások: 0 forint,

g) K7. Felújítások: 0 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 65.207.002 forint.

(2) A Hivatal költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai 65.207.002 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai 0 forint.

(3) A Hivatal költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 65.207.002 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 0 forint.

12. § A Képviselő-testület a Hivatal – közfoglalkoztatottak nélküli – 2022. évre vonatkozó létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 11 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 11 fő.

13. § (1) A Hivatal költségvetési bevételeinek és kiadásainak egyenlegén belül:

a) működési bevételek és működési kiadások költségvetési egyenlege (működési célú egyenleg) 65.204.301 forint hiány,

b) felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások költségvetési egyenlege (felhalmozási célú egyenleg) 0 ezer forint.

(2) A Hivatal - (1) bekezdés szerinti - 2022. évi hiányának finanszírozása az alábbiak szerint történik:

a) belső finanszírozással 321.192 forint,

b) külső finanszírozással 64.883.109 forint.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti belső finanszírozáson belül az előző évi maradvány 321.192 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 321.192 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerinti külső finanszírozáson belül az irányító szervi támogatás 64.883.109 forint, melyből:

a) működési célú finanszírozás 64.883.109 forint,

b) felhalmozási célú finanszírozás 0 forint.

4. Az Önkormányzat saját költségvetése

14. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi költségvetési főösszegét 224.811.691 forintban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésének fő számai:

a) a költségvetési bevételek összege: 172.518.456 forint,

b) a költségvetési kiadások összege: 154.376.762 forint,

c) a költségvetés egyenlege - a költségvetési bevételek és költségvetési kiadások különbözete –18.141.694 forint.

d) a finanszírozási bevételek összege: 52.293.235 forint,

e) a finanszírozási kiadások összege: 70.434.929 forint,

f) a költségvetés egyenlege - a finanszírozási bevételek és finanszírozási kiadások különbözete -18.141.694 forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési bevételeit a 6. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat költségvetési kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.

15. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési bevételi előirányzatai:

a) B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 151.665.603 forint,

b) B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 0 forint,

c) B3. Közhatalmi bevételek: 2.510.000 forint,

d) B4. Működési bevételek: 4.818.853 forint,

e) B5. Felhalmozási bevételek: 13.500.000 forint,

f) B6. Működési célú átvett pénzeszközök: 24.000 forint,

g) B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint,

h) Költségvetési bevételek összesen: 172.518.456 forint.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó bevételeiből:

a) a kötelező feladatok bevételei: 172.518.456 forint,

b) az önként vállalt feladatok bevételei: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok bevételei: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési bevételei előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés bevételi előirányzat csoport: 159.018.456 forint,

b) felhalmozási költségvetés bevételi előirányzat csoport: 13.500.000 forint.

(4)4 Az Önkormányzat 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzat módosítások nyilvántartását a 8. melléklet tartalmazza.

(5)5 A Hivatal 2022. évi költségvetése bevételi és kiadási előirányzat módosítások nyilvántartását a 9. melléklet tartalmazza.

16. § (1) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó 2022. évi kiemelt költségvetési kiadási előirányzatai:

a) K1. Személyi juttatások: 18.745.839 forint,

b) K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó: 2.199.904 forint,

c) K3. Dologi kiadások: 24.762.613 forint,

d) K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai: 7.267.952 forint,

e) K5. Egyéb működési célú kiadások: 58.489.369 forint,

f) K6. Beruházások: 21.828.248 forint,

g) K7. Felújítások: 21.082.837 forint,

h) K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások: 0 forint,

i) Költségvetési kiadások összesen: 154.376.762 forint.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásaiból:

a) a kötelező feladatok kiadásai: 154.376.762 forint,

b) az önként vállalt feladatok kiadásai: 0 forint,

c) az államigazgatási feladatok kiadásai: 0 forint.

(3) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetési kiadásai előirányzat csoportonként:

a) működési költségvetés kiadási előirányzat csoport: 111.465.677 forint,

b) felhalmozási költségvetés kiadási előirányzat csoport: 42.911.085 forint.

17. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát 2022. évre az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – : 2 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám: 2 fő.

(2) Az Önkormányzat költségvetési szervekhez nem tartozó költségvetésében közfoglalkoztatottként foglalkoztatottak 2022. évre vonatkozó átlag létszám-előirányzata 6 fő.

5. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

18. § A polgármester 500 ezer forint értékhatárig jogosult dönteni az előre nem látható, ezért a költségvetésben nem szereplő, év közben keletkezett forrás felhasználásról. A polgármester a forrás felhasználásra vonatkozó döntéséről a következő testületi ülésen tájékoztatja a képviselő-testületet.

19. § (1) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Amennyiben év közben az intézmény költségvetésében előre nem tervezett jelentős bevétel keletkezik az intézményvezető joga, hogy a keletkezett pénzügyi többletet a számlavezető pénzintézeténél betétként elhelyezze.

(2) A finanszírozási kiadásokkal kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási kiadások tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képez a szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése, melyre értékhatár nélkül jogosult a polgármester. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő képviselő-testületi ülésen a testületet tájékoztatni köteles.

20. § (1) A finanszírozási bevételeken belül a betét megszüntetésének jogkörét az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek tekintetében az intézményvezetők gyakorolják. Az intézményvezető az irányító szervi támogatást, mint finanszírozási bevételt a költségvetésében meghatározott kiadásokra jogosult felhasználni. Az intézményi maradvány igénybevételéről, a finanszírozási bevétellel kapcsolatos jogkör gyakorlása során a jogszabályokban meghatározott módon rendelkezhet.

(2) A finanszírozási bevételekkel kapcsolatos jogköröket az Önkormányzat összesített költségvetésében szereplő finanszírozási bevételek tekintetében a Képviselő-testület gyakorolja.

(3) A (2) bekezdés alól kivételt képeznek:

a) a likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozásoktól 500 ezer forint értékhatárig,

b) a betétek megszüntetése értékhatár nélkül.

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az a) és b) pontban meghatározott finanszírozási bevételekre vonatkozó döntés jogkörének gyakorlására.

21. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési kiadások kiemelt kiadási előirányzatai közötti, illetve kiemelt kiadási előirányzatokon belüli rovatok közötti átcsoportosításának jogát.

(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő kiemelt kiadási előirányzatait, illetve a kiemelt kiadási előirányzatokon belül a rovatok közötti kiadási előirányzatait saját hatáskörben átcsoportosíthatja. Az átcsoportosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

22. § (1) A Képviselő-testület fenntartja magának a költségvetési rendeletben meghatározott költségvetési bevételi és kiadási előirányzatok módosításának jogát.

(2) Az Önkormányzat által irányított költségvetési szerv a jelen költségvetési rendeletben szereplő költségvetési kiadási és bevételi előirányzatait saját hatáskörben módosíthatja. A módosításnál az intézmény köteles betartani a vonatkozó jogszabályi előírásokat.

23. § A Képviselő-testület a 21. § (2) bekezdés szerinti előirányzat átcsoportosítás és a 22. § (2) bekezdés szerinti előirányzat módosítás miatt:

a) az 1-6. hónapban bekövetkezett változások alapján augusztus 25-ig,

b) a 7-12. hónapban bekövetkezett változások alapján az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (és december 31-i hatállyal)

módosítja a költségvetési rendeletét.

24. § A Képviselő-testület 2022. évre az Önkormányzatnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az alábbiakat határozza meg:

a) Az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (1) bekezdésében meghatározottnál magasabb összegben kerül meghatározásra. Az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 46.380,- Ft.

b) a köztisztviselők cafetéria juttatás kerete a munkáltatót terhelő közterhekkel együtt - a költségvetési törvényben meghatározott maximális határ figyelembevételével – nettó 265 ezer Ft/év/fő.

6. Záró rendelkezés

25. § Ez a rendelet 2022. március 15-én lép hatályba.

1

A 2. § (1) bekezdése az Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdés a) pontja az Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (2) bekezdés b) pontja az Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 15. § (4) bekezdését az Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

5

A 15. § (5) bekezdését az Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

6

Az 1. melléklet az Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. melléklet az Adásztevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2023. (V. 30.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.