Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

Hatályos: 2021. 12. 01

Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelete

a helyi közművelődési feladatok ellátásáról

2021.12.01.

Homokbödöge Község Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:1

1.2

1. §

2. Az önkormányzat által biztosított közművelődési alapszolgáltatások

2. § (1) Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott közművelődési alapszolgáltatásokat biztosítja, a következők szerint:

a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési, vagy közösségi tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja,

b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőséget teremt,

c) fórumot szervez a művelődési közösségek vezetőinek részételével, ahol a művelődési közösségek megfogalmazhatják a feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.

(2)3 Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásait elsősorban az általa fenntartott és működtett Művelődési ház és Polgármesteri hivatal kisterme Közösségi Színtér helyszíneken valósítja meg.

3. A közművelődési feladatellátás formája, módja

3. § (1)4 Az Önkormányzat kötelező közművelődési feladatainak ellátása érdekében a következő Közösségi színtereket működteti:.

a) Művelődési ház címe: 8563 Homokbödöge, Kossuth u. 92.

b) Polgármesteri hivatal kisterme címe: 8563 Homokbödöge, Kossuth u. 47.

(2)5 A Művelődési ház és Polgármesteri hivatal kisterme Közösségi Színterek nem önálló jogi személyek, fenntartójuk az Önkormányzat.

(3) Az Önkormányzat a közművelődési feladatok ellátása érdekében közművelődési szakembert foglalkoztat.

(4)6 A Művelődési ház és Polgármesteri hivatal kisterme Közösségi Színterek nyitva tartását, bérleti- és használati díjait a HÁZIREND-ek és Homokbödöge Község Önkormányzata 22/2016.(III.24.) határozata tartalmazza.

(5) A Képviselő-testület a közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséhez készített szolgáltatási tervet a tárgyév március 1-ig fogadja el.

4. A közművelődési tevékenység finanszírozása

4. § Az Önkormányzat közművelődési feladatait és a Közösségi színtér működtetését költségvetéséből, az alábbi források felhasználásával finanszírozza:

a) a központi költségvetésből származó közművelődési támogatás

b) az önkormányzati saját bevétel,

c) önkormányzati támogatás,

d) pályázati forrás.

5. A közművelődési feladatellátásban együttműködő partnerek

5. § (1) Az Önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásainak megvalósításában együttműködik az alábbi intézményekkel és szervezetekkel:

a) Homokbödöge Óvoda

b) Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és AMI

c) Hátrányos Helyzetű Homokbödögei Gyermekekért Közalapítvány

d) Homokbödögéért Közalapítvány

e) Optikai csalódások Kulturális és Táncegyesület

f) Nemzeti Művelődési Intézet

(2) Az Önkormányzat a Rendeletet 5 évente felülvizsgálja.

6. Záró rendelkezések

6. § (1) A Rendelet 2021. március 15. napján lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a Képviselő-testület a helyi közművelődésről szóló 5/2000. (VI.12.) önkormányzati rendelete.

1

A bevezető a Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. alcímet (1. §) a Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 4. §-a hatályon kívül helyezte.

3

A 2. § (2) bekezdése a Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

4

A 3. § (1) bekezdése a Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 3. § (2) bekezdése a Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

6

A 3. § (4) bekezdése a Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (XI. 29.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.