Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V.27.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásról és az ellátásért fizetendő térítési díj megállapításáról

Hatályos: 2022. 07. 01- 2022. 12. 31

Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4/2021. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a személyes gondoskodást nyújtó ellátásról és az ellátásért fizetendő térítési díj megállapításáról

2022.07.01.

Homokbödöge Község Önkormányzat polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) - (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8.a pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) E rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hatálya kiterjed Homokbödöge község közigazgatási területén a szociális étkezőkre.

(2) Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) az étkeztetést Ugod Község Önkormányzata által üzemeltetett konyháról, vásárolt élelemként biztosítja.

(3) A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni, mely az általános forgalmi adót tartalmazza.

2. Szociális étkeztetés

2. §1 (1) A Képviselő-testület a szociális étkeztetés keretében a rászorulók számára hétfőtől-péntekig, napi egyszeri meleg ételt biztosít. Az étkeztetés intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és az önkormányzati és állami hozzájárulás különbözete.

(2) A térítési díj megfizetésére a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 114. § (2) bekezdésében meghatározott személyek kötelesek.

(3) Az ingyenes ellátásban részesülők körét az Szt. 114. § (3) bekezdése határozza meg.

(4) A szociális étkeztetés intézményi térítési díja 800,-Ft/nap.

(5) A szociális étkeztetésért fizetendő intézményi térítési díjak beszedéséről az Adászteveli Közös Önkormányzati Hivatal Homokbödögei Kirendeltsége (8563 Homokbödöge, Kossuth u. 47.) ügyintézője gondoskodik, a tárgyhót követő hónap 5. napjáig.

3. § (1) Amennyiben az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselője, vagy a térítési díjat megfizető más személy az általa fizetendő térítési díj (a továbbiakban: személyi térítési díj) összegét vitatja vagy annak csökkentését, illetve elengedését kéri, a fizetési kötelezettségről szóló értesítés kézhezvételétől számított nyolc napon belül írásbeli kérelemmel fordulhat a polgármesterhez, aki 8 napon belül dönt.

(2) A kötelezett kérelme alapján a polgármester a személyi térítési díj hátralék megfizetésére részletfizetést engedélyez, ha a kötelezett

a) egyedül él és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át,

b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át.

(3) Amennyiben a polgármester a személyi térítési díj hátralékra vonatkozóan a (2) bekezdés alapján részletfizetést engedélyez, úgy a hátralék összegét havi egyenlő részletekben, minden hónap 5. napjáig, legfeljebb 6 hónap alatt kell megfizetni.

(4) Amennyiben a kötelezett a személyi térítési díj hátralékot három hónapon keresztül nem fizeti meg, úgy a részletfizetési kedvezményt meg kell vonni és a be nem fizetett hátralékot harminc napon belül egy összegben kell megfizetni.

(5) A kötelezett kérelme alapján a polgármester a személyi térítési díj hátralék megfizetését elengedi, ha a kötelezett

a) egyedül él és havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át,

b) családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.

4. § (1) A polgármester a rendkívüli élethelyzetbe került kötelezett kérelmére a személyi térítési díjat

a) elengedi, ha a kötelezett

aa) bűncselekmény áldozatává vált,

ab) a részére megállapított rendszeres pénzellátásának kifizetése valamely ok miatt késik,

b) csökkenti, ha tartós betegsége, vagy rokkantsága miatt a kötelezettnek egyszeri, jelentős mértékű gyógyszerkiadása keletkezik.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott rendkívüli élethelyzet fennállását igazoló iratot a kérelemhez mellékelni kell.

(3) Az (1) bekezdés b) pontja alapján megállapított kedvezmény mértéke legfeljebb a megállapított személy térítési díj 50 %-a, időtartama legfeljebb 3 hónap.

5. § Ez a rendelet 2021. június 1-jén lép hatályba.

Hatályát veszti a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról és az ellátásokért fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló Homokbödöge Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2017 (IV.27.) önkormányzati rendelete.
1

A 2. § a Homokbödöge Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.