Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2019 (II.25.) önkormányzati rendelete

az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról

Hatályos: 2019. 02. 26- 2019. 03. 08

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

3/2019. (II.25.) önkormányzati rendelete

az első lakáshoz jutás helyi támogatásáról


Nagytevel Község Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.A támogatás feltételei

 1. § (1) Szociális lakástámogatás adható annak a családnak (személynek), akik házaspárok, vagy közjegyző által igazoltan bejegyzett élettársak, akik egyike 40 év alatti, vagy gyermeküket egyedül nevelő 40 év alatti szülő.

(2) A támogatás iránti kérelem benyújtására azok jogosultak, akik az ingatlant Nagytevel község belterületén vásárolják, vagy építik és vállalják, hogy a vásárlás, illetve a használatbavételt követő 5 napon belül lakcímet létesítenek.

(3) Az igénylő vállalja, hogy a támogatás kiutalását követő legalább öt (10) évig állandó lakóhely létesítési kötelezettséget Nagytevelen,

(4) Az igénylő vállalja, hogy az önkormányzattal támogatási szerződést kössön.


2.A támogatást kizáró feltételek

 1. § (1) Nem adható szociális lakástámogatás annak a családnak (személynek), aki a vele költöző személyeket is figyelembe véve a kérelem nyújtásakor, illetőleg azt megelőző 5 éven belül az Európai Unió területén bárhol üdülőtulajdonnal, vagy üdülőtelekkel rendelkezik, illetőleg rendelkezett.

(2) A kérelem nyújtása és a lakás vásárlása, vagy új építési lakás esetén a lakcím nyilvántartásba való bejelentkezés megszerzése óta 6 hónap, vagy annál több idő eltelt.

(3) Nem nyújtható támogatás annak a családnak, amelyik az e rendeletben meghatározott jogcímen az önkormányzattól vagy jogelődjétől már kapott vissza nem térítendő támogatást.

(4) Nem részesíthető támogatásban az a család, akinek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 10 éven belül a házastársak vagy élettársak valamelyikének saját tulajdonában, vagy szülőjének, gyermekének a tulajdonában volt a megvásárolni tervezett ingatlan.

(5) Nem adható támogatás olyan családnak, ahol a vásárlással nem 100 % tulajdonszerzés történi.

(6) El kell utasítani a támogatásra irányuló kérelmét a családnak, ha a házastársak, élettársak vagy azok valamelyike:

a) az önkormányzat fele lejárt fizetési kötelezettsége van,

b) az önkormányzat által meghatározott szerződési feltételeket nem vállalja, vagy hamis nyilatkozatot tesz.


3.A támogatás formája, mértéke

 1. § A támogatás vissza nem térítendő egyszeri támogatás, mértéke; használt lakás vásárlása esetén 150.000.-Ft, új lakásépítése esetén 300.000.-Ft.


4.A támogatási szerződéssel kapcsolatos szabályok


 1. § (1) A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:
 1. a szerződést kötő felek pontos megnevezését, azonosításra szolgáló adatait,
 2. a támogatás nyújtásáról szóló döntés számát, a döntéshozó megnevezését,
 3. a támogatással érintett ingatlan azonosító adatait,
 4. a támogatás összegét,
 5. a szerződésszegés jogkövetkezményeit,
 6. támogatott kötelezettségvállalási nyilatkozata arról, hogy a feltételek esetén kötelezettséget vállal a támogatás visszafizetésére, érintettek aláírását.

(2) A támogatási szerződést a polgármester és a jegyző, valamint a pénzügyi kötelezettség vállalás igazolására a pénzügyi előadó és a kedvezményezett írja alá.

(3) A támogatási igényt jelen rendelet 1. melléklete szerinti nyomtatványon az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani.

(4) A támogatásra való jogosultság elbírálásához az igénylő köteles maga és a családja személyi adatairól, valamint e rendeletben meghatározott feltételek fennállását bizonyitó okiratokat, dokumentumokat becsatolni.

(5) A bekezdésben foglalt feltételek fennállásának igazolására kizárólag az alábbi dokumentumok fogadhatók el:

a) személyi adatok igazolására: személyiazonosító igazolvány, lakcímkártya, születési és házassági anyakönyvi kivonat, közjegyzői okirat bejegyzett élettársi kapcsolatról,

b) ingatlan adás-vételi szerződése, vagy építés esetén igazolás a mindenkor hatályos jogszabályok szerinti építési engedélyezésről,

c) adótartozás igazolására az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatal által kiállított okirat.


5.A támogatás visszafizetésének szabályai


 1. § (1) A kifizetett támogatást azonnal és egy összegben vissza kell fizetni az önkormányzat részére amennyiben:
 1. valótlan adatok közlésével, megtévesztés útján azt jogosulatlanul vették igénybe,
 2. nem a támogatott célra használták fel,
 3. e rendelet 2. § (3) bekezdésében foglalt vállalást nem teljesítették,
 4. a támogatással érintett ingatlant a támogatási szerződés megkötéséről számított 10 éven belül elidegeníti, elcseréli vagy lebontja,
 5. az építkezés meghiúsul,

(2) Indokolt esetben, különösen:

a) saját vagy közeli hozzátartozó súlyos betegsége,

b) haláleset,

c) elemi kár

esetén a képviselő-testület a vissza nem térítendő támogatás visszafizetésének mértékét csökkentheti, részletfizetést engedélyezhet, vagy a visszafizetéstől eltekinthet.


6.Hatályba lépés


 1. §   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, mellyel egyidejűleg Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének a lakáscélú támogatásokról szóló 7/2011. (II.11.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.Orbán Sándor                           Horváth Mária

                                                               polgármester                             jegyző
A rendelet kihirdetésének időpontja: 2019. február 25.

                                                                                                        Horváth Mária

                                                                                                        jegyző


   


 1. melléklet a 3/2019. (II.25.) önkormányzati rendelethez

                                                                                                                     

Támogatási kérelem[1]

Letelepedési támogatás igényléséhez

    


Igénylő

Házastárs/élettárs

Neve:

…………………………………...

……………………………………

Születési neve:

……………………………………

……………………………………

Anyja neve:

…………………………………...

…………………………………...

Születési helye, ideje:

…………………………………...

…………………………………...

Személyi azonosító jele:

…………………………………...

…………………………………...

Személyazonosító igazolvány száma:

…………………………………...

…………………………………...

Adóazonosító jele:

…………………………………...

…………………………………...

Lakóhelye:

…………………………………...

…………………………………...

Tartózkodási helye:

…………………………………...

…………………………………...

Lakcím igazolvány száma:

…………………………………...

…………………………………...

Saját háztartásban eltartott gyermekek száma:

……………….. fő

Gyermek neve

Születési hely, idő

Anyja neve

1.……………………………….

……………………………….

……………………………….

2.……………………………….

……………………………….

……………………………….

3……….……………………….

……………………………….

……………………………….

4….…………………………….

……………………………….

……………………………….

5…….………………………….

……………………………….

……………………………….


Büntetőjogi felelősségünk tudatában kijelentjük, hogy az adatlapon aláhúzott, illetve beírt adatok a valóságnak megfelelnek, továbbá felhatalmazzuk az adatkezelőt arra, hogy adataink valódiságát szükség esetén ellenőrizze.

Hozzájárulunk az adatlapon szereplő adatoknak az eljárás során történő kezeléséhez.


Egyéb közlendők:


……………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………


……………………………………………………………………………………………………………
Kelt: Nagytevel, ………… év …………………………… hó ………… nap                                                                                             

                                                                                       ……………………………………………

                                                                                                              igénylő
 ……………………………………………

                                                                                                             házastárs/élettárs


[1]

A kérelem nyomtatott nagybetűkkel/számítógéppel kitöltendő