Nagytevel Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2020 (V.12.) önkormányzati rendelete

a közművelődés helyi szabályairól

Hatályos: 2020. 05. 13

Nagytevel Község Önkormányzat Polgármesterének 3/2020.(V.12.)

önkormányzati rendelete a közművelődés helyi szabályairólNagytevel Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet 1. §-ában kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében, testülete a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. §-ában kapott felhatalmazás alapján és a Nagyteveli Német Nemzetiségi Önkormányzattal folytatott egyeztetést követően Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.

A rendelet hatálya


  1. §  A rendelet hatálya kiterjed Nagytevel Község Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat) közigazgatási területén a közösségi szintérre, működtetőire és alkalmazottaira, valamint a közművelődési tevékenység megvalósulásában résztvevőkre.

Az önkormányzat közművelődési alapszolgáltatásai


  1. § (1) Az önkormányzat a település minden lakosának biztosítja a kultúrához való hozzáférés jogát és lehetőségét.

(2) Az önkormányzat a helyi közművelődési tevékenység során az alábbi közművelődési alapszolgáltatások megszervezéséről gondoskodik:

a) a művelődő közösségek létrejöttének elősegítése, működésük támogatása, fejlődésük segítése, a közművelődési tevékenységek és a művelődő közösség számára helyszín biztosítása,

b) a közösségi és társadalmi részvételfejlesztése,

c) a hagyományos közösségi kulturális értékek átörökítésének feltételeinek biztosítása.

(3) Az önkormányzat a 2. § (2) bekezdésében foglalt közművelődési alapszolgáltatás keretében:

                a) a művelődő közösségnek rendszeres és alkalomszerű művelődési vagy közösségi 

                   tevékenysége végzésének helyszínét biztosítja,

                b) a művelődő közösség számára bemutatkozási lehetőségeket teremt,

    c) fórumot szervez, ahol a művelődő közösségek megfogalmazhatják a     feladatellátással kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat.3.

A közművelődési feladatellátás formája, módja és mértéke


3.§ (1) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátásáról nem intézményi formában gondoskodik. Az önkormányzat a közművelődési alapszolgáltatásokat a saját fenntartású Közösségi szintér keretében valósítja meg a 8562 Nagytevel, Kossuth Lajos u. 45. szám alatti közösségi ház ingatlanban. A közösségi színtér nem jogi személy, fenntartója az önkormányzat.
(2) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében további közösségi színtereket hozhat létre, más szervezetekkel közművelődési megállapodásokat köthet.

(3) A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló törvény és a rendelet által meghatározott közművelődési fenntartói felügyeleti és egyéb jogköröket a képviselő-testület gyakorolja.

 (4) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása során együttműködik:

  1. a településen működő társadalmi és civil szervezetekkel, magánszemélyekkel, a művészeti, hagyományőrző, kulturális tevékenységet is végző helyi közösségekkel, személyekkel, civil szervezetekkel
  2. a településen működő köznevelési intézményekkel,
  3. egyházakkal,
  4. közművelődési feladatot ellátó országos, megyei és térségi szervekkel, szervezetekkel, intézményekkel, gazdasági társaságokkal és más személyekkel.


4. § (1) A közösségi szintér:

          a) segíti a közösségi tevékenységeket, a művelődő közösségek működését, ösztönzi a társadalmi összetartozást és a közösségek kulturális értékteremtésben való aktív részvételét,

          b) működése a közösségek öntevékenységén alapul, és azt ösztönzi, tevékenységét a közösségek érdeklődése, igényei és szükségletei alapján végzi, tevékenységének tervezésébe, értékelésébe a közösségeket bevonja,

          c) mindenki számára nyitott, mindenki számára hozzáférhető,

          d) együttműködik a civil, gazdasági és egyéb szervezetekkel, kulturális intézményekkel, más szakterületekhez tartozó intézményekkel,

          e) alaptevékenysége körében nem gazdasági haszonszerzés céljából jön létre,

          f) a közösségi szintér használata díjmentes,

          g) részt vesz a kulturális alapellátás kiterjesztésében.


4.

A közművelődési feladatellátás finanszírozása


5. § (1) Az önkormányzat a közművelődéssel kapcsolatos feladatai ellátásának pénzügyi fedezetét az éves költségvetésben meghatározott keretek között biztosítja.

(2) A közművelődési feladatok ellátásának forrásai:

a) a központi költségvetésből származó állami feladatfinanszírozás és

b) a pályázati úton elnyert támogatás és

c) önkormányzati saját költségvetési bevétel és

d) az államháztartáson kívüli forrásból származó egyéb támogatás.

(3) Az önkormányzat a közművelődési feladatainak ellátása érdekében biztosítja a közművelődési intézmények fenntartásához, illetve a közművelődési feladatainak teljesítéséhez szükséges jogszabályban előírt minimális személyi és tárgyi feltételeket.


5.

Záró rendelkezések


6.§ (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

 (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló 5/2000. (V.26.) számú önkormányzati rendelete.
                             Orbán Sándor                                       Horváth Mária

                              polgármester                                              jegyzőA rendelet kihirdetve: 2020. május 12.
                                                                                          Horváth Mária

                                                                                                jegyző