Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a Nagytevel községben biztosítható személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjáról, és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról

Hatályos: 2024. 05. 30

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a Nagytevel községben biztosítható személyes gondoskodás körébe tartozó szociális ellátások térítési díjáról, és gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjáról

2024.05.30.

Nagytevel Önkormányzatának Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében, a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8. és 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Nagytevel község közigazgatási területén lakó a gyermekek napközbeni ellátását biztosító költségvetési szervbe – Közös Fenntartású Ugodi Óvoda és Mini Bölcsőde Nagyteveli Német Nemzetiségi Tagóvodája (8562 Nagytevel, Kossuth u. 56.) szám alá – járó gyermekekre és a szociális étkezőkre.

2. § Az 1. § szerinti személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért térítési díjat kell fizetni.

2. Szociális étkeztetés térítési díja

3. § (1) Az önkormányzat a szociális étkeztetés keretében a rászorulók számára napi egyszeri meleg ételt biztosít hétfőtől-péntekig.

(2) Az étkeztetés intézményi térítési díja a szolgáltatási önköltség és az állami hozzájárulás különbözete.

(3) A szociális étkeztetés intézményi térítési díjait az 1. melléklete tartalmazza.

(4)1 A térítési díj megfizetésére köteles személyek körét:

a) szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. (továbbiakban: Szt.) 114. §. (2) bekezdése, továbbá

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 44/B. § (1) bekezdés e) pontja határozza meg.

(5) Az ingyenes ellátásban részesülők körét az Szt. 114. §. (3) bekezdése határozza meg

(6) A szociális étkeztetésért fizetendő térítési díjak beszedéséről a konyha élelmezésvezetője gondoskodik a tárgyhót követő hónap 10. napjáig.

3. gyermekétkeztetés térítési díja

4. § (1) A gyermekek napközbeni ellátása /továbbiakban: gyermekétkeztetés/ intézményi térítési díjának alapja az élelmezés nyersanyagköltségének egy ellátottra jutó napi összege. A gyermekétkeztetéséért térítési díjat kell fizetni, melyet e rendelet 2. melléklete tartalmaz.

(2) A fizetendő intézményi térítési díjat az intézményvezető a (1) bekezdés szerinti napi összegben közli, figyelembe véve, ha az igénybe vevő jogosult a gyermekvédelmi törvény szerinti normatíva kedvezményekre, illetve az önkormányzat rendelete szerinti önkormányzati, árat befolyásoló támogatás összegére. Ez utóbbiak összegével a közölt térítési díjat csökkenteni kell.

(3) A kötelezett által fizetendő intézményi térítési díj beszedéséről, egységes óvoda és mini bölcsőde esetében az óvodavezető, iskolások esetében az önkormányzat konyhájának élelmezésvezetője gondoskodik a tárgyhót megelőző hó 10. napjáig.

(4) A mini bölcsődében a gondozás térítésmentes.

3/A. 4. Záró rendelkezések

5. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális és gyermekjóléti ellátásokról 1/2015. (XII.28.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet2

Szociális étkezés intézményi térítési díja

A

B

1


Étkezés fajtája

Ft/fő/ellátási nap

2

szociális étkeztetés

9253

2. melléklet4

1

A 3. § (4) bekezdése a Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1. melléklet a Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

Az 1. mellékletben foglalt táblázat B:2 mezője a Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (III. 22.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2. melléklet a Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (VI. 28.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 2. mellékletet a Nagytevel Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (X. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-a hatályon kívül helyezte.