Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról

Hatályos: 2021. 05. 29- 2022. 03. 03

Csögle Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról1

2021.05.29.

Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Csögle Község Önkormányzata Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021.(I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület Csögle Község Önkormányzata 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló alapján elfogadott zárszámadásként az Önkormányzat a 2020. évi 191.619.533 forint eredeti bevételi és kiadási, és 187.204.718 forint összegű módosított bevételi és kiadási főösszeggel szemben a 2020. évi bevételének teljesített főösszegét 187.204.718 forintban, kiadásának teljesített főösszegét 161.932.106 forintban állapítja meg.

2. § (1) Az Önkormányzat 2020. évi egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 291.228.074 Ft összegben.

(2) Az Önkormányzat 2020. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat 2020. évi teljesített kiadások kormányzati funkciók szerinti megbontását a 4. melléklet, a teljesített bevételek kormányzati funkciók szerinti megbontását az 5. melléklet tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat 2020. évi maradvány-kimutatását a 6. melléklet szerinti tartalommal fogadja el, 25.272.612 Ft összegben.

(6) Az Önkormányzat 2020. évi eredmény kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 8. mellékletben részletezett adatok alapján fogadja el 291.228.074 Ft összegben.

(8) Az Önkormányzat 2020. évi részesedéseinek kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti, és feladatonkénti teljesítését a 10. melléklet tartalmazza.

(10) Az immateriális javak és a tárgyi eszközök állományában 2020. évben bekövetkezett változásokat a 11. melléklet részletezi.

(11) Az Önkormányzat 2020. évi követeléseinek állományát a 12. melléklet tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat 2020. évi kötelezettségeinek kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

(13) Az Önkormányzat által 2020. évben adott közvetlen támogatások (átadott pénzeszközök) részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

(14) Az Önkormányzat által 2020. évben adott közvetett támogatások részletezését a 15. melléklet tartalmazza.

(15) A kölcsönök állományát és az adott kölcsönök alakulását a 16. melléklet tartalmazza.

(16) Az Önkormányzat 2020. évi hitelállományának változását a 17. melléklet mutatja be. Az Önkormányzatnak nincsenek hitelei.

(17) Az Önkormányzat 2020. évi normatív támogatások elszámolásának bemutatását a 18. melléklet tartalmazza.

(18) A többéves kihatású döntések, kötelezettségvállalások bemutatását a 19. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzatnak nincs többéves kihatású döntése.

(19) Az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség bemutatását a 20. melléklet tartalmazza.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (III. 3.) önkormányzati rendelete 32. §-a hatályon kívül helyezte 2022. március 4. napjával.