Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01

Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2022. (XI. 26.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.01.01.

Csögle Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) Csögle község Önkormányzata határozatlan időre

a) magánszemélyek kommunális adóját,

b) helyi iparűzési adót vezet be.

(2) Az e rendeletben megállapított adót, mely az Önkormányzat bevétele, az alábbi számlákra kell megfizetni:

a) 73600118-16108145 Magánszemélyek kommunális adója

b) 50420661-10002900 Iparűzési adó

2. Magánszemély kommunális adója

2. § (1) Az évi adó mértéke adótárgyanként, illetve lakásbérleti jogonként 15. 000 Ft.

(2) Adókedvezmény illeti meg az adóalanyt azon ingatlana után, amely bejelentett állandó lakóhelyéül szolgál és abban életvitelszerűen él. A kedvezmény évi mértéke 7.000 Ft.

(3) E rendelet alkalmazásában az életvitelszerűen a lakcímen történő ottlakás: egy magánszemély számára az a lakóingatlan szolgál ténylegesen, életvitelszerűen lakóhelyéül, illetve tartózkodási helyéül, ahonnan életét szervezi (pl. rendszeresen innen indul munkába vagy oktatási intézménybe, illetve ide tér haza), ahol a magánszemély az életviteléhez szükséges tevékenységeket – úgymint étkezés, főzés, mosás stb. – legjellemzőbben folytatja, amely családi élete helyszínéül szolgál, amely vonatkozásában közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe, illetve amely elsődleges elérhetőségi címeként (levelezési címeként) jelenik meg a hatóságoknál, közműszolgáltatóknál.

3. Helyi iparűzési adó

3. § (1) Iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 1 %-a.

(2) A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C. § (3) bekezdése alapján adómentességre jogosult a háziorvos, védőnő vállalkozó, feltéve, ha vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.

4. Záró rendelkezések

4. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.

5. § Hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 6/2014 (X.1.) önkormányzati rendelet.