Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Oroszi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

Hatályos: 2022. 02. 25- 2023. 12. 30

Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 23.) önkormányzati rendelete

Oroszi Község Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről

2022.02.25.

Oroszi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Oroszi Község Önkormányzata Képviselő-testületére.

(2) A rendeletben foglaltak végrehajtását az önkormányzat képviselő-testülete, polgármestere, jegyzője a gazdálkodás folyamatainak belső ellenőrzésével ellenőrzi.

2. A költségvetés bevételeinek és kiadásainak főösszege

2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetésének

a) bevételi főösszegét 45.732.113.- forintban,
b) kiadási főösszegét 43.732.113.- forintban
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetési főösszesítőjét az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A költségvetési bevételek előirányzata 35.277.221.- forint, a finanszírozási műveletek bevétele 10.454.892.- forint, mely a működésű célú pénzmaradvány.

4. § A költségvetési kiadások előirányzata 44.943.475.- forint, a finanszírozási műveletek kiadása 788.638.- forint, mely államháztartási megelőlegezés összegének visszafizetési kötelezettsége.

5. § Az önkormányzat sem működési célú, sem felhalmozási célú hitel felvételt nem tervez.

6. § (1) A 2. § a) pontban meghatározott bevételi főösszeg rovatrend szerinti részletezését az 1. melléklet, a költségvetési bevételek részletezését a 2. melléklet, a finanszírozási bevételek részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A 2. § b) pontban megállapított kiadási főösszeg rovatrend szerinti részletezését az 1. melléklet, a költségvetési kiadások részletezését a 3. melléklet, a kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok kiadásainak részletezését a 4. melléklet, a finanszírozási kiadások részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A működési célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A felhalmozási célú bevételek és kiadások 3 éves alakulását a 8. melléklet tartalmazza.

(5) A működési célú általános tartalékot a 9. melléklet mutatja be.

(6) Az éves likviditási és előirányzat-felhasználási ütemtervet a 10. melléklet tartalmazza.

(7) A képviselő-testület az intézmények létszámkeretét a 11. melléklet szerint határozza meg.

3. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok

7. § (1) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a költségvetésben előírt bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(2) A kiadási előirányzatok, amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be, nem teljesíthetők.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a központi költségvetésből meghatározott célra engedélyezett pótelőirányzatot, a pályázat útján elnyert összegeket előirányzat-átcsoportosítás címén engedélyezze.

4. Az önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása

8. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetését a költségvetési rendelet módosításával megváltoztathatja.

(2) Az önkormányzat a kiemelt előirányzatait csak a képviselő-testület költségvetési rendeletet módosító rendelete alapján módosíthatja.

(3) Az előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a polgármester a képviselő-testületet 30 napon belül tájékoztatja. A képviselő-testület emiatt az első negyedév kivételével, havonta, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

5. A személyi juttatásokkal és a munkaerővel való gazdálkodás

9. § (1) Az önkormányzat a személyi juttatások és a létszám előirányzatával önállóan gazdálkodik.

(2) A jóváhagyott létszám előirányzat nem léphető túl, annak növeléséhez a képviselő-testület jóváhagyása szükséges.

6. A költségvetés előre nem tervezhető bevételeivel és kiadásaival kapcsolatos szabályok

10. § A jóváhagyott éves költségvetésen belül a nemzeti közbeszerzési értékhatár 25%-a alatti és nettó 500.000.-Ft feletti beszerzések esetében a polgármester minimum három átlátható gazdasági szereplőtől árajánlatot kér be. A polgármester és az alpolgármester jogosult dönteni a beszerzéssel kapcsolatban.

7. Pénzmaradvány megállapításának, elszámolásának és felhasználásának szabályai

11. § (1) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit, amennyiben a számlát vezető hitelintézetnél jobb feltételeket tud elérni, bármely hitelintézetnél betétként elhelyezze.

(2) Az önkormányzat javára vezetett bankszámla egyenleg banki betétként történő rövid távú elhelyezésére a kötelezettségvállalásra, utalványozásra felhatalmazott személyek jogosultak.

(3) Átmenetileg szabadon felhasználható költségvetési pénzeszközök terhére történő államilag garantált értékpapír vásárlással kapcsolatos jogügyletre a polgármester jogosult.

8. Költségvetési gazdálkodásra vonatkozó további szabályok

12. § Felújítás, beruházás csak akkor indítható, ha a szükséges fedezet rendelkezésre áll.

13. § (1) A képviselő-testület egyesületek, civil szervezetek, alapítványok részére támogatást nyújthat.

(2) Az alapítványok részére pénzeszközt átadni kizárólag a képviselő-testület döntése alapján lehet, csak abban az esetben, ha a költségvetésben a támogatás fedezete rendelkezésre áll, és nem jár hitelfelvétellel.

(3) Csak azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2022. évi támogatás feltétele, hogy a 2021. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig. A támogatás megállapításánál figyelembe kell venni, hogy a támogatott szervezet az önkormányzat költségvetésében szereplő más előirányzatokból milyen nagyságrendben és milyen célzattal kapott már támogatást.

(4) A különböző civil szervezetek, alapítványok és egyesületek részére nyújtott támogatások felhasználását a feladattal megbízott ügyintéző köteles dokumentáltan ellenőrizni. A nem szerződésszerű felhasználás esetére jogkövetkezményt kell kikötni.

14. § (1) A polgármester az önkormányzatot megillető pénzkövetelésre fizetési halasztást, részletfizetést engedélyezhet, azonban ez nem veszélyeztetheti az önkormányzat gazdálkodását.

(2) Pénzkövetelés behajtásánál legalább a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamat érvényesítése kötelező, ha jogszabály vagy szerződés ettől eltérően nem rendelkezik.

9. Záró rendelkezések

15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2023. december 31-én hatályát veszti.

16. §1

17. §2

18. §3

19. §4

20. §5

1. melléklet

Mérleg

Sor-
szám

A

B

C

D

E

F

BEVÉTELEK

KIADÁSOK

Rovat
szám

Rovat megnevezése

Eredeti
Előirányzat Ft

Rovat
szám

Rovat megnevezése

Előirányzat Ft

1

B111

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

10 143 426

K1

Személyi juttatások

19 432 000

2

B1131

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

3 242 000

K2

Munkaad.terh.járulékok és szoc.hoz.jár.adó

2 188 000

3

B1132

Szociális étkeztetés támogatása

295 240

K3

Dologi kiadások

8 875 550

4

B1132

Falugondnoki szolgáltatás támogatása

5 142 300

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 442 000

5

B114

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

K5

Egyéb működési célú kiadások

5 318 901

B115

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

3 443 155

K6

Beruházások

1 460 500

6

B16

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

8 005 100

K7

Felújítások

5 159 524

7

B22

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

K9

Finanszírozási kiadások

788 638

8

B34

Vagyoni tipusú adók

166 000

9

B35

Termékek és szolgáltatások adói

2 200 000

10

B4

Működési bevételek

370 000

11

B5

Felhalmozási bevételek

0

12

B8

Finanszírozási bevételek

10 454 892

13

B 1-8

BEVÉTELEK ÖSSZSEN

45 732 113

K 1-9

KIADÁSOK ÖSSZESEN

45 665 113

2. melléklet

Költségvetési bevételek

A

B

C

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat Ft

01

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

B111

10 143 426

02

Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása

B1131

3 242 000

03

Szociális étkeztetés támogatása

B1132

295 240

04

Falugondnoki szolgáltatás támogatása

B1132

5 142 300

05

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

B114

2 270 000

06

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

B115

3 443 155

07

Elszámolásból származó bevételek

B116

08

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06)

B11

24 536 121

09

Elvonások és befizetések bevételei

B12

10

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B13

11

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B14

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B15

13

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B16

8 005 100

14

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+…+12)

B1

32 541 221

15

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

B21

16

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

B22

17

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

B23

18

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

B24

19

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

B25

20

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+…+18)

B2

0

21

Magánszemélyek jövedelemadói

B311

22

Társaságok jövedelemadói

B312

23

Jövedelemadók (=20+21)

B31

0

24

Szociális hozzájárulási adó és járulékok

B32

25

Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók

B33

26

Vagyoni tipusú adók

B34

166 000

27

Értékesítési és forgalmi adók

B351

2 200 000

28

Fogyasztási adók

B352

29

Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók

B353

30

Gépjárműadók

B354

31

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

B355

32

Termékek és szolgáltatások adói (=26+…+30)

B35

2 200 000

33

Egyéb közhatalmi bevételek

B36

34

Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)

B3

2 366 000

35

Készletértékesítés ellenértéke

B401

36

Szolgáltatások ellenértéke

B402

37

Közvetített szolgáltatások ellenértéke

B403

38

Tulajdonosi bevételek

B404

39

Ellátási díjak

B405

370 000

40

Kiszámlázott általános forgalmi adó

B406

41

Általános forgalmi adó visszatérítése

B407

42

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek

B4081

43

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek

B4082

44

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42)

B408

0

45

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei

B4091

46

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei

B4092

47

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=44+45)

B409

0

48

Biztosító által fizetett kártérítés

B410

49

Egyéb működési bevételek

B411

50

Működési bevételek (=34+…+40+43+46+...+48)

B4

370 000

51

Immateriális javak értékesítése

B51

52

Ingatlanok értékesítése

B52

53

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

B53

54

Részesedések értékesítése

B54

55

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

B55

56

Felhalmozási bevételek (=50+…+54)

B5

0

57

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B61

58

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B62

59

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B63

60

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B64

61

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

B65

62

Működési célú átvett pénzeszközök (=56+…+60)

B6

0

63

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

B71

64

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

B72

65

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől

B73

66

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

B74

67

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

B75

68

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+…+66)

B7

0

69

Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67)

B1-B7

35 277 221

3. melléklet

Költségvetési kiadások

A

B

C

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat

01

Törvény szerinti illetmények, munkabérek

K1101

10 234 000

02

Normatív jutalmak

K1102

-

03

Céljuttatás, projektprémium

K1103

260 000

04

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat

K1104

-

05

Végkielégítés

K1105

-

06

Jubileumi jutalom

K1106

-

07

Béren kívüli juttatások

K1107

150 000

08

Ruházati költségtérítés

K1108

-

09

Közlekedési költségtérítés

K1109

-

10

Egyéb költségtérítések

K1110

-

11

Lakhatási támogatások

K1111

-

12

Szociális támogatások

K1112

-

13

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

K1113

600 000

14

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13)

K11

11 244 000

15

Választott tisztségviselők juttatásai

K121

8 188 000

16

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások

K122

-

17

Egyéb külső személyi juttatások

K123

18

Külső személyi juttatások (=15+16+17)

K12

8 188 000

19

Személyi juttatások (=14+18)

K1

19 432 000

20

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

K2

2 188 000

21

Szakmai anyagok beszerzése

K311

120 000

22

Üzemeltetési anyagok beszerzése

K312

2 570 000

23

Árubeszerzés

K313

-

24

Készletbeszerzés (=21+22+23)

K31

2 690 000

25

Informatikai szolgáltatások igénybevétele

K321

340 000

26

Egyéb kommunikációs szolgáltatások

K322

175 000

27

Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)

K32

515 000

28

Közüzemi díjak

K331

910 000

29

Vásárolt élelmezés

K332

970 000

30

Bérleti és lízing díjak

K333

-

31

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

K334

370 000

32

Közvetített szolgáltatások

K335

-

33

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások

K336

400 000

34

Egyéb szolgáltatások

K337

1 110 000

35

Szolgáltatási kiadások (=28+…+34)

K33

3 760 000

36

Kiküldetések kiadásai

K341

20 000

37

Reklám- és propagandakiadások

K342

-

38

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)

K34

20 000

39

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K351

1 880 550

40

Fizetendő általános forgalmi adó

K352

-

41

Kamatkiadások

K353

-

42

Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai

K354

-

43

Egyéb dologi kiadások

K355

10 000

44

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+…+43)

K35

1 890 550

45

Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)

K3

8 875 550

46

Társadalombiztosítási ellátások

K41

47

Családi támogatások

K42

48

Pénzbeli kárpótlások, kártérítések

K43

49

Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások

K44

50

Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások

K45

51

Lakhatással kapcsolatos ellátások

K46

52

Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai

K47

53

Egyéb nem intézményi ellátások

K48

2 442 000

54

Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)

K4

2 442 000

55

Nemzetközi kötelezettségek

K501

56

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások

K5021

57

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései

K5022

58

Egyéb elvonások, befizetések

K5023

59

Elvonások és befizetések (=56+57+58)

K502

-

60

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K503

61

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K504

62

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K505

63

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre

K506

1 400 000

64

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K507

65

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K508

66

Árkiegészítések, ártámogatások

K509

67

Kamattámogatások

K510

68

Működési célú támogatások az Európai Uniónak

K511

69

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

K512

-

70

Tartalékok

K513

3 918 901

71

Egyéb működési célú kiadások (=55+59+…+70)

K5

5 318 901

72

Immateriális javak beszerzése, létesítése

K61

73

Ingatlanok beszerzése, létesítése

K62

74

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése

K63

75

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése

K64

1 150 000

76

Részesedések beszerzése

K65

77

Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások

K66

78

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K67

310 500

79

Beruházások (=72+…+78)

K6

1 460 500

80

Ingatlanok felújítása

K71

4 591 350

81

Informatikai eszközök felújítása

K72

82

Egyéb tárgyi eszközök felújítása

K73

83

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó

K74

568 174

84

Felújítások (=80+...+83)

K7

5 159 524

85

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre

K81

86

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

K82

87

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre

K83

88

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

K84

89

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre

K85

90

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre

K86

91

Lakástámogatás

K87

92

Felhalmozási célú támogatások az Európai Uniónak

K88

93

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

K89

94

Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+…+93)

K8

-

95

Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)

K1-K8

44 876 475

5. melléklet

Finanszírozási bevételek

A

B

C

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat Ft

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

B8113

04

Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03)

B811

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8121

06

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8122

07

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B8123

08

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

B8124

09

Belföldi értékpapírok bevételei (=05+..+08)

B812

-

10

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

B8131

10 454 892

11

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

B8132

12

Maradvány igénybevétele (=10+11)

B813

10 454 892

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések

B814

14

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

B815

15

Központi, irányító szervi támogatás

B816

16

Lekötött bankbetétek megszüntetése

B817

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei

B818

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök bevételei

B8192

20

Tulajdonosi kölcsönök bevételei (=18+19)

B819

-

21

Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+…+17+20)

B81

10 454 892

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B821

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

B822

24

Külföldi értékpapírok kibocsátása

B823

25

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

B824

26

Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

B825

27

Külföldi finanszírozás bevételei (=22+…+26)

B82

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

B83

29

Váltóbevételek

B84

30

Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)

B8

10 454 892

6. melléklet

Finanszírozási kiadások

A

B

C

Sor-
szám

Rovat megnevezése

Rovat
száma

Előirányzat Ft

01

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9111

02

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9112

03

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

K9113

04

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03)

K911

-

05

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9121

06

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

K9122

07

Kincstárjegyek beváltása

K9123

08

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9124

09

Belföldi kötvények beváltása

K9125

10

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

K9126

11

Belföldi értékpapírok kiadásai (=05+…+10)

K912

-

12

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

K913

13

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

K914

788 638

14

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása

K915

15

Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése

K916

16

Pénzügyi lízing kiadásai

K917

17

Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai

K918

18

Hosszú lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9191

19

Rövid lejáratú tulajdonosi kölcsönök kiadásai

K9192

20

Tulajdonosi kölcsönök kiadásai (=18+19)

K919

-

21

Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+…+17+20)

K91

788 638

22

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

K921

23

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

K922

24

Külföldi értékpapírok beváltása

K923

25

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek

K924

26

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

K925

27

Külföldi finanszírozás kiadásai (=22+…+26)

K92

-

28

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai

K93

29

Váltókiadások

K94

30

Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29)

K9

788 638

7. melléklet

Működési célú bevételek és kiadások

A

B

C

D

M E G N E V E Z É S

2022. évi számított Ft

2023. évi számított Ft

2024. évi számított Ft

1

Önkormányzatok működési támogatásai

24 536 121

25 000 000

25 000 000

2

Közhatalmi bevételek

2 366 000

2 400 000

2 400 000

3

Működési bevételek

370 000

370 000

370 000

4

Működési célú átvett pénzeszközök

6 390 010

6 400 000

6 400 000

5

Előző évi pénzbmaradványból

4 594 320

4 650 000

4 650 000

6

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

38 256 451

38 820 000

38 820 000

7

Személyi juttatások

19 432 000

19 460 000

19 460 000

8

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 188 000

2 190 000

2 190 000

9

Dologi kiadás

8 875 550

8 150 000

8 150 000

10

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 442 000

2 450 000

2 450 000

11

Egyéb működési célú kiadások

5 318 901

6 570 000

6 570 000

12

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

38 256 451

38 820 000

38 820 000

8. melléklet

Felhalmozási célú bevételek és kiadások

A

B

C

D

M E G N E V E Z É S

2022. évi számított Ft

2023. évi számított Ft

2024. évi számított Ft

1

B E V É T E L E K

2

Elkülönített állami pénzalapok

444 500

0

0

3

Könyvtári, köz.műv.normatív támogatás

567 690

0

0

4

Előző évi pénzmaradványból
Köz.műv.pályázati támogatás 2021.

448 310

5

Előző évi pénzmaradványból
MFP program támogatás

5 159 524

0

0

6

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

6 620 024

0

0

7

K I A D Á S O K

8

Beruházások

1 460 500

0

0

9

Közfogl.eszk.beszerzés
(fűkasza, kompresszor)

444 500

10

Eszköz beszerzés Műv.Ház.

1 016 000

11

Felújítások

5 159 524

0

0

12

Faluház felújítás_MFP program

5 194 524

0

0

13

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:

6 620 024

0

0

9. melléklet

Tartalék

A

B

Sorszám

Megnevezés

forintban

1.

Előre nem látható feladatok finanszírozás

3 918 901

10. melléklet

Likviditási ütemterv

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

Sor-
szám

Bevételek megnevezése

össz.

2022. évi várható bevételek havi forgalma

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

1

Pénzmaradvány

10 454 892

10 454 892

2

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

32 541 221

2 711 768

2 711 768

2 711 768

2 711 768

2 711 768

2 711 768

2 711 768

2 711 768

2 711 768

2 711 768

2 711 768

2 711 768

3

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

0

4

Közhatalmi bevételek

2 366 000

1 183 000

1 183 000

5

Működési bevételek

370 000

30 833

30 833

30 833

30 833

30 833

30 833

30 833

30 833

30 833

30 833

30 833

30 833

6

Felhalmozási bevételek

0

7

Működési célú átvett pénzeszközök

8

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

9

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

10

Összes bevétel

45 732 113

13 197 494

2 742 602

3 925 602

2 742 602

2 742 602

2 742 602

2 742 602

2 742 602

3 925 602

2 742 602

2 742 602

2 742 602

11

Kiadások megnevezése

össz.

2022. évi várható kiadások havi forgalma

12

I. hó

II. hó

III. hó

IV. hó

V. hó

VI. hó

VII. hó

VIII. hó

IX. hó

X. hó

XI. hó

XII. hó

13

Személyi juttatások

19 432 000

1 619 333

1 619 333

1 619 333

1 619 333

1 619 333

1 619 333

1 619 333

1 619 333

1 619 333

1 619 333

1 619 333

1 619 333

14

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

2 188 000

182 333

182 333

182 333

182 333

182 333

182 333

182 333

182 333

182 333

182 333

182 333

182 333

15

Dologi kiadások

8 875 550

739 629

739 629

739 629

739 629

739 629

739 629

739 629

739 629

739 629

739 629

739 629

739 629

16

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 442 000

203 500

203 500

203 500

203 500

203 500

203 500

203 500

203 500

203 500

203 500

203 500

203 500

17

Egyéb működési célú kiadások

5 318 901

443 242

443 242

443 242

443 242

443 242

443 242

443 242

443 242

443 242

443 242

443 242

443 242

18

Beruházások

1 460 500

121 708

121 708

121 708

121 708

121 708

121 708

121 708

121 708

121 708

121 708

121 708

121 708

19

Felújítások

5 159 524

429 960

429 960

429 960

429 960

429 960

429 960

429 960

429 960

429 960

429 960

429 960

429 960

20

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

21

Finanszírozási kiadások

788 638

65 720

65 720

65 720

65 720

65 720

65 720

65 720

65 720

65 720

65 720

65 720

65 720

22

Összes kiadás

45 665 113

3 805 426

3 805 426

3 805 426

3 805 426

3 805 426

3 805 426

3 805 426

3 805 426

3 805 426

3 805 426

3 805 426

3 805 426

23

Többlet/hiány

67 000

9 392 068

8 329 243

8 449 419

7 386 595

6 323 770

5 260 946

4 198 122

3 135 297

3 255 473

2 192 649

1 129 824

67 000

11. melléklet

Létszámkeret

Sorszám

A

B

C

Megnevezés

létszámkeret (fő)

teljes munkaidőben

részmunkaidőben

1

Polgármester

1

2

Könyvtáros

1

3

Falugondnok

1

4

Közfoglalkoztatott

5

5

Összesen

7

1

1

A 16. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

A 17. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 18. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 19. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 20. § a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.