Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

Hatályos: 2021. 06. 02

Rigács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

A szociális és gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról

2021.06.02.

A katasztrófavédelemről és a hozzákapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében eljáró Rigács Község polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.19.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésben , a 10. § (1) bekezdésében , a 25. § (3) bekezdés b) pontjában , a 26. § , a 32. § (3) bekezdésében , a 62. § (2) bekezdésében , és a 92. § (2) bekezdésében , továbbá a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § (2) bekezdésében , a 29. § és a 151. § (2a) bekezdésében , továbbá a Magyarország helyi önkormányzatairól szól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a pontjában meghatározott feladatkörben eljárva a települési támogatásról, a gyermekvédelemről és az egyéb szociális ellátásokról a következőket rendelem el:

I. Fejezet

A rendelet célja, az ellátások fedezete

1. § (1) A rendelet célja, hogy a szociális biztonság megteremtése és megőrzése érdekében a Képviselő-testület meghatározza az általa biztosított szociális és gyermekvédelmi ellátások formáit, szervezetét, a szociális és gyermekvédelmi ellátásokra való jogosultság feltételeit.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó pénzbeli és természetbeni szociális ellátások fedezetét Rigács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat éves költségvetésében betervezi.

2. § (1) Az eljárást:

1. Kérelemre
a) írásban,
b) szóban előterjesztve,
c) hivatali kapun,
d) Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül,
2. Hivatalból
lehet megindítani.
(2) Kérelmet az 1. melléklet szerinti „Kérelem települési támogatás megállapításához” megnevezésű, illetve az elektronikus felületén lévő nyomtatványon a jogszabályokban, illetve e rendeletben meghatározott dokumentumokkal – igazolásokkal, nyilatkozatokkal – együtt kell benyújtani a Gógánfai Közös Önkormányzati Hivatalnál, a kirendeltségeken, és Bazsi állandó ügyfélfogadási helyen (a továbbiakban: Hivatal)
(3) A rendeletben szabályozott ellátás kérelemre és hivatalból is megállapítható az Szt. 45. § (5) bekezdésében meghatározottak szerint, így különösen:
a) a települési képviselő,
b) a polgármester,
c) a jegyző, az aljegyző,
d) egészségügyi szerv, háziorvos, védőnő,
e) nevelési-oktatási intézmény,
f) társadalmi szervezet és
g) szociális, gyermekjóléti intézmény kezdeményezésére.

3. § (1) A kérelmező – figyelemmel az Szt. 4. (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott jövedelemre és vagyonra – a 2. §. (2) bekezdés szerinti kérelemben köteles saját maga, családja és háztartása jövedelmi, és meghatározott támogatások esetén vagyoni viszonyairól igazolást csatolni vagy amennyiben ez nem alkalmazható, akkor büntetőjogi felelőssége tudatában nyilatkozatot tenni. Az eljáró hatóság ha a nyilatkozatban foglaltakat vitatja, annak valódiságát ellenőrizheti.

(2) Az eljáró hatóság szociális ellátásokra vonatkozó kérelmet és a hivatalból indult eljárást – környezettanulmány felvételével támaszthatja alá. A környezettanulmány készítésére az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (a továbbiakban: Ákr.) szemlére vonatkozó szabályai az irányadók. Az igénylő köteles együttműködni a szociális helyzetének feltárásában.

(3) Nem kell környezettanulmányt készíteni, ha az igénylőnél a kérelem benyújtását megelőző egy évben belül már készült környezettanulmány.

(4) A kérelmező köteles a jogosultság megállapítása érdekében a jövedelemnyilatkozatában feltüntetett jövedelmekről, azok tartalmának megfelelő igazolást benyújtani, az alábbiak szerint:

a) a keresőtevékenységből származó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelméről munkáltatói igazolást, bérjegyzék/fizetési jegyzék másolatát;

b) rendszeres pénzellátás esetén a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan a folyósító szerv igazolását, pénzintézeti számlakivonatot, postai kézbesítési szelvényt;

c) az illetékes Kormányhivatal igazolását a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény alapján folyósított pénzbeli ellátásról a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó jövedelmére vonatkozóan;

d) a nyugdíjakról és egyéb járadékokról a folyósító szerv igazolását a havi teljes összegről, a tárgyhavi vagy előző havi igazolószelvény, illetve átutalási folyószámlára utalás esetén pénzintézeti számlakivonatot;

e) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból, őstermelői tevékenységből származó jövedelemről az Szt. 10. § (2) bekezdés b) pontja és a (3) bekezdés szerinti nyilatkozatot;

f) az alkalmi munkából származó jövedelem esetében a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónap jövedelmére vonatkozó nyilatkozatot és az alkalmi munkavállalói könyv másolatát, egyszerűsített foglalkoztatásból származó jövedelem esetében az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény mellékletét képező munkaszerződés másolatát;

g) a tartásdíjról a kérelem benyújtását megelőző havi összeg átvételéről szóló iratot vagy elismervényt, postai feladóvevényt, pénzintézeti számlakivonatot vagy a szülők közötti egyezséget tartalmazó közokiratot vagy a teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy a tartásdíj megállapításáról szóló jogerős bírói ítéletet, ennek hiányában nyilatkozatot;

h) az állam által megelőlegezett gyermektartásdíjról a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan a postai kézbesítési szelvényt, átutalási folyószámlára utalás esetén a pénzintézeti számlakivonatot;

i) az ösztöndíj összegéről a kérelem benyújtását megelőző hónapra vonatkozóan a folyósító szerv igazolását.

(5) Rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a kérelemhez csatolni kell a kérelem alapját szolgáló tények igazolására:

a) hat hónapnál nem régebben történt elemi kárról a katasztrófavédelmi feladatokat ellátó szerv által kiadott „Műszaki/mentési jelentés” másolatát, ennek hiányában az ügyfél nyilatkozatát;

b) betegségről vagy fekvőbeteg szakellátást nyújtó intézményi ellátásáról hat hónapnál nem régebbi háziorvosi, vagy szakorvosi igazolást;

c) hat hónapnál nem régebben történt bűncselekmény elkövetéséről a rendőrségi feljelentés másolatát;

d) gyermekszületéssel kapcsolatos támogatás esetén a születési anyakönyvi kivonatot;

e) a temetéshez kapcsolódó rendkívüli települési támogatás igénylése esetén a kérelemhez csatolni kell a temetési költségről a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozó nevére - a temetési szolgáltatást végző szerv által - kiállított számla eredeti példányát;

f) az iskolakezdési és óvodáztatási települési támogatáshoz a tanulói vagy hallgatói jogviszony igazolására iskolalátogatási bizonyítványt mellékelni kell.

(6) A pénzbeli ellátás kifizetése a kérelmen feltűntetett nyilatkozat szerint folyószámlára történő utalással, vagy postai úton történik. A házipénztárból történő kifizetésre csak rendkívüli esetben van lehetőség, amennyiben az azonnali támogatás nyújtásának késedelme életét és testi épségét veszélyezteti.

(7) A települési támogatás kifizetése, támogatások nyújtása, a hatáskörrel rendelkező szerv döntését követően 8 napon belül történik.

4. § Rigács Község Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a települési támogatás felhasználását ellenőrizheti, vagy ellenőriztetheti

5. § A jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítésével kapcsolatban az Szt. 17. §-a az irányadó.

6. § (1) A szociális és gyermekvédelmi ellátásokra vonatkozó adatkezelés és adatvédelem az Szt. 18-24. §-a és a vonatkozó további jogszabályok szerint illeti meg az igénylőt, melyről adatkezelési tájékoztatásban részesül az 1.1. melléklet szerint.

(2) Egyebekben e rendelet szerinti adatkezelésre, az Ákr. adatkezelésre vonatkozó rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

1. A rendeletben szabályozott ellátási formák

7. § (1) A képviselő-testület e rendeletben szabályozza az alábbi pénzbeli és természetbeni települési támogatásokat, valamint személyes gondoskodás keretében nyújtható szociális és gyermekvédelmi ellátásokat:

(2) Pénzbeli és természetbeni települési támogatások:

a) általános települési támogatás,

b) rendkívüli települési támogatás,

c) születési települési támogatás,

d) iskolakezdési és óvodáztatási települési támogatás,

e) temetési települési támogatás,

f) köztemetés,

g) tüzelőanyag települési támogatás,

(3) Személyes gondoskodás keretében nyújtott természetbeni szociális és gyermekvédelmi ellátások:

a) étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) családsegítés,

d) gyermekjóléti szolgáltatás,

e) gyermekétkeztetés,

f) falugondnoki szolgáltatás

2. Hatáskörök gyakorlása

8. § A képviselő-testülettől átruházott hatáskörben Rigács község polgármestere (a továbbiakban: polgármester) dönt az:

a) általános és rendkívüli települési támogatásról, a 9. § (5) bekezdésben meghatározott támogatás kivételével,

b) születési települési támogatásról,

c) iskolakezdési és óvodáztatási települési támogatásról,

d) temetési települési támogatásról,

e) köztemetésről,

f) tüzelőanyag települési támogatásról.

II. Fejezet

Pénzbeli és természetbeni települési támogatások

3. Általános és rendkívüli települési támogatás

9. § (1) Általános települési támogatásban azt a személyt indokolt részesíteni, aki önmaga, és családja létfenntartásáról más módon nem tud gondoskodni, vagy alkalmanként jelentkező nem várt többletkiadások miatt, - így különösen betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához anyagi segítségre szorul.

(2) Általános települési támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élőnél 250 %-át, 65 év feletti egyedül élő személy esetén 400 %-át.

(3) Az igénylőnek a kérelemben indokolnia kell a támogatásra való jogosultságát.

(4) A kérelemhez mellékelni kell a létfenntartást veszélyeztető többletkiadás igazolására szolgáló számlákat, iratokat.

(5) Az általános települési támogatás összege alkalmanként nem haladhatja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét.

(6) Rendkívüli települési támogatást kell megállapítani annak a személynek, aki a létfenntartását veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, feltéve, hogy a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedül élő esetén 600 %-át nem haladja meg.

(7) A létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetnek kell tekinteni, ha az igénylőnek olyan többletkiadása keletkezik, amely létfenntartását veszélyezteti, így különösen, betegséghez, halálesethez, elemi kár elhárításához, felhalmozódott közüzemi díj hátralék csökkentéséhez, a válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, iskoláztatáshoz, a gyermek fogadásának előkészítéséhez, a nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, a gyermek családba való visszakerüléséhez vagy az alapvető létfenntartáshoz szükséges költségek viseléséhez szükséges kiadások.

(8) A rendkívüli települési támogatás összege egy alkalommal legfeljebb az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-a.

10. § (1) E rendelet 9-11. §-ban szabályozott általános és rendkívüli települési támogatás természetbeni települési támogatásként is megállapítható.

(2) A természetbeni települési támogatás nyújtható

a) vásárlási utalvány

b) önkormányzati vásárlási utalvány formájában.

(3) A vásárlási utalvány a rajta lévő kereskedelmi egységekben váltható be és az azon szereplő termékek vásárlására használható fel.

(4) A vásárlási utalvány előre sorszámozott, amely alapján kerül kiadásra és nyilvántartásra.

(5) Az önkormányzat által kiállított vásárlási utalvány tartalmazza:

a) az önkormányzat megnevezését, címét, címerét,

b) a „Vásárlási utalvány” elnevezést,

c) sorszámát,

d) névértékét,

e) felhasználását és korlátozásokat,

f) érvényességi idejét,

g) felhasználásának helyét,

h) kiállításának keltét,

i) a kiállító aláírását és bélyegző lenyomatát.

(6) Az önkormányzati vásárlási utalvány a helyi vegyesboltban váltható be, amellyel az önkormányzat külön megállapodást köt.

(7) Az önkormányzati vásárlási utalvány 3.000,- Ft-os címletekben készül, előre sorszámozott szigorú számadású nyomtatványként kezelendő.

(8) Az önkormányzati vásárlási utalvány biankó mintáit az 1. függelék tartalmazza, amely közokiratnak minősül, ellenértékének megtérítésére az önkormányzat anyagi-pénzügyi felelősséget vállal.

(9) A (2) bekezdésben szabályozott utalvány a rajta lévő termékeken kívül egyéb célra nem használható fel, készpénzre nem váltható át, másra át nem ruházható.

4. Születési települési támogatás

11. § (1) Gyermekszületéshez kapcsolódó költségek viseléséhez települési születési támogatásra jogosult az a rigácsi állandó lakosú szülő, aki a gyermek születését megelőzően legalább 1 éve a településen állandó lakóhellyel rendelkezett, vagy igazolhatóan életvitelszerűen a településen élt, és a háztartásában az egy főre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum mindenkori összegének 400 %-át, egyedül élő esetén 600 %-át.

(2) A születési települési támogatás mértéke gyermekenként 35.000,-Ft.

(3) A jogosultság megállapítása iránti kérelemhez mellékelni kell a gyermek születési anyakönyvi kivonatát.

(4) A születési települési támogatás a gyermek születését követő 90 napon belül igényelhető.

5. Iskolakezdési és óvodáztatási települési támogatás

12. § (1) Tanévkezdés alkalmával települési iskolakezdési és óvodáztatási települési támogatás nyújtható annak az önkormányzat közigazgatási területén lakó- vagy tartózkodási hellyel rendelkező és életvitelszerűen a településen élő szülőnek, akinek gyermeke rendszeresen óvodába jár, valamint általános és középiskolás nappali tagozatán, illetve nappali tagozaton felsőfokú tanulmányokat folytat és, akinek családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 600 %-át.

(2) A tanulói vagy felsőoktatási jogviszonyt iskolalátogatási igazolással, illetve hallgatói jogviszony igazolással kell igazolni. A kérelem beadására tárgyév július 1. és augusztus 31. napja között, az igazolás benyújtására szeptember 30. napjáig van lehetőség. A beadási határidő elmulasztása jogvesztő.

(3) Az iskolakezdési és óvodáztatási települési támogatáshoz nyújtott támogatás összegéről a költségvetésben rendelkezésre álló előirányzat figyelembe vételével a képviselő-testület dönt.

6. Temetési települési támogatás

13. § (1) Temetési költségekre tekintettel egyszeri települési temetési támogatás nyújtható annak a Rigács településen állandó lakóhellyel rendelkező igénylőnek, aki rigácsi állandó lakóhelyű elhunyt hozzátartozója eltemettetéséről gondoskodott, és a haláleset időpontját megelőzően legalább 1 éve a településen állandó lakóhellyel rendelkezik és akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át, egyedül élő esetén 600 %-át.

(2) Az (1) bekezdésben biztosított települési támogatás összege 35.000,-Ft.

(3) A temetési települési támogatás iránti kérelmet az elhalálozás napjától számított 60 napon belül lehet igényelni. A kérelemhez csatolni kell a kérelmező vagy a vele azonos lakcímen élő közeli hozzátartozója nevére kiállított temetési számla és a halotti anyakönyvi kivonat másolatát.

7. Köztemetés

14. § (1) Az önkormányzat gondoskodik a Szt. 48. §-ában, valamint a külön jogszabályban meghatározott rendelkezések figyelembevételével az elhunyt személy közköltségen való eltemettetéséről.

(2) Köztemetésként csak a helyben szokásos legolcsóbb temetés rendelhető el.

(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés összege: 200.000,- Ft.

(4) A köztemetés költségének megtérítésére a polgármester méltányosságból részletfizetést engedélyezhet legfeljebb 12 hónapra, illetve indokolt esetben a megtérítéstől részben vagy egészben eltekinthet, ha az a kötelezett vagy családja megélhetését veszélyezteti, vagy számára aránytalanul nagy terhet jelent.

(5) Megélhetést veszélyeztető vagy aránytalanul nagy terhet jelentő élethelyzetnek kell tekinteni, ha a visszafizetésre kötelezett személy családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíjminimum 150 %-át, egyedül élő esetében 200 %-át nem haladja meg, és az Szt-ben meghatározott értékű vagyonnal nem rendelkeznek.

8. Tüzelőanyag települési támogatás

15. § (1) Az önkormányzat természetbeni ellátásként a szociálisan rászoruló kérelmező részére a téli fűtés kiegészítéseként tüzelőanyagot biztosíthat, amennyiben az önkormányzatnak rendelkezésére áll.

(2) Tüzelőanyagot biztosíthat annak a személynek, akinek a családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élő esetében 250 %-át és lakásában a fűtést fával biztosítja.

(3) A tüzelőanyag települési támogatás megítélt mennyisége a 2 m3-t nem haladhatja meg, de legalább 0,5 m3 mennyiség.

(4) A közös háztartásban élők közül csak egy kérelmező jogosult a természetbeni juttatásra.

III. Fejezet

Szociális és gyermekjóléti szolgáltatások

16. § (1) A önkormányzat személyes gondoskodás keretében a következő szociális és gyermekvédelmi alapszolgáltatásokat biztosítja:

a) étkeztetés,

b) házi segítségnyújtás,

c) családsegítés,

d) gyermekjóléti szolgáltatás,

e) gyermekétkeztetés,

f) falugondnoki szolgáltatás.

(2) Az (1) bekezdés a) - d) pontjai szerinti szociális alapszolgáltatások biztosítása a Marcal Vidéki Önkormányzatok Szociális Társulása által fenntartott intézmény Marcal Vidéki Önkormányzatok Szociális, Család és Gyermekjóléti Intézmény (a továbbiakban: MVÖSZCSGYI) útján történik, az alapszolgáltatás igénybevétele iránti kérelmet az Intézmény Vezetőjéhez (8347 Ukk, Kossuth u. 39.) előterjeszteni szóban, írásban vagy elektronikus úton.

(3) Külön eljárás nélkül akkor biztosítható az a)-d) pontban szereplő alapszolgáltatás, ha indokolt az igénylő azonnali ellátása. Az írásos kérelmet és a jövedelemigazolást ebben az esetben is mellékelni kell.

(4) Az (1) bekezdés f) pontja szerinti falugondnoki szolgáltatások igénybevétele iránti kérelmet a falugondnoknál, vagy a polgármesternél lehet írásban vagy szóban előterjeszteni oly módon, hogy a településen belüli szolgáltatási igényt minimum 2 munkanappal, a településen kívüli szolgáltatási igényt pedig minimum 3 munkanappal előbb kell bejelenteni.

9. Étkeztetés

17. § (1) Az önkormányzat az étkeztetés keretében legalább napi egyszeri meleg étkeztetéséről gondoskodik azoknak - az Szt. 62. §-ában meghatározott - szociálisan rászorult személyeknek, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani.

(2) Szociálisan rászorultak azok a személyek, akik az étkeztetést

a) koruk,

b) egészségi állapotuk,

c) fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük,

d) szenvedélybetegségük, vagy

e) hajléktalanságuk miatt kívánják igénybe venni.

(3) A (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben életkora miatt rászoruló az a személy, aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény alapján a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte.

(4) A (2) bekezdés b) pontja szerint egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgáskorlátozottsága, krónikus, akut, vagy egyéb betegsége miatt a háziorvosi vagy szakorvosi igazolás alapján önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – gondoskodni nem tud.

(5) A (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján fogyatékossági támogatásban, vakok személyi járadékában vagy magasabb összegű családi pótlékban részesül. Pszichiátriai betegsége, szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes.

(6) A § (2) bekezdés e) pontja szerinti esetben hajléktalansága miatt rászorulónak kell tekinteni, aki az Szt. alapján hajléktalannak minősül.

(7) A (2) bekezdés a)-d) pontja alapján kérelmezett étkeztetés esetében a rászorultságot a nyugellátást megállapító határozat másolatával, orvos szakértői vélemény másolatával, háziorvosi igazolással kell igazolni.

(8) Az étkeztetés nyújtásának módjáról az önkormányzat és az igénybe vevővel kötött megállapodás (ellátási szerződés) rendelkezik.

(9) Az ellátás megállapításáról szóló értesítést a falugondnoknak is meg kell küldeni.

(10) Az étkeztetés történhet:

a) a jogosult általi elvitellel,

b) házhoz szállítással.

(11) Az étel házhoz szállítása a falugondnok közreműködésével történik.

(12) Az étkeztetésért az igénybe vevő térítési díjat fizet. A térítési díj megállapítására az Szt. 116.-117. §-aiban foglalt rendelkezések az irányadók.

(13) A személyi térítési díjat az ellátást igénybe vevő, vagy a jogosult tartására, gondozására köteles és képes személy köteles egy összegben megfizetni havonta utólag, minden hónap 5. napjáig.

(14) A jogosultság további feltétele, hogy az igénylő a településen állandó lakóhellyel rendelkezzen.

10. Házi segítségnyújtás

18. § (1) A házi segítségnyújtás feladatellátása során az Szt 63. §-a és az 1/2000. (I.7.) SzCsM. rendelet 25. §-ában foglaltak az irányadók.

(2) Az önkormányzat az ellátást MVÖSZCSGYI útján biztosítja.

11. Családsegítés

19. § (1) Az önkormányzat a családsegítést az Szt. 64. §-ában meghatározottak szerint MVÖSZCSGYI útján biztosítja.

(2) A családsegítés térítésmentes.

12. Gyermekjóléti szolgáltatás

20. § (1) A gyermekjóléti szolgáltatást a Gyvt. 14. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel biztosítja az önkormányzat.

(2) Az önkormányzat a gyermekjóléti szolgáltatást az MVÖSZCSGYI útján biztosítja.

(3) A gyermekjóléti szolgáltatás térítésmentes.

(4) A szolgáltatás igénybevételére a Gyvt. az irányadó.

13. Gyermekétkeztetés

21. § Az önkormányzat a gyermekétkeztetést a Gyvt. előírásai alapján természetbeni ellátásként biztosítja a településen.

14. Falugondnoki szolgáltatás

22. § (1) Rigács Község Önkormányzat Képviselő-testülete Rigács község közigazgatási területén a szociális alapellátási feladatok megoldására Falugondnoki szolgálatot (a továbbiakban: Szolgálat) működtet.

(2) A Szolgálat célja az, hogy Rigács község területén élők intézmény hiányából eredő hátrányainak enyhítése, az alapvető szükségletek kielégítését segítő szolgáltatásokhoz, közszolgálatáshoz, valamint egyes alapellátásokhoz való hozzájutás biztosítása, továbbá az egyéni, közösségi szintű szükségletek teljesítésének segítése. E rendelet alkalmazása során mindenkor figyelembe kell venni az egyes szociális ellátásokra vonatkozó jogszabályokat.

(3) A falugondnoki szolgáltatás

a) szállítás,

b) megkeresés és

c) közösségi fejlesztés

szolgáltatási elemeket biztosít.

(4) A falugondnoki szolgáltatás keretében ellátandó feladatok:

a) A falugondnoki szolgáltatás közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó alapfeladatai: közreműködés

aa) az étkeztetésben,

ab) a házi segítségnyújtásban,

ac) a közösségi és szociális információk szolgáltatásában.

b) Az egészségügyi ellátáshoz való hozzájutás biztosítása, így

ba) a háziorvosi rendelésre szállítás,

bb) az egyéb egészségügyi intézménybe szállítás, személyenként legfeljebb havi 3 alkalommal,

bc) a gyógyszerkiváltás és a gyógyászati segédeszközökhöz való hozzájutás biztosítása;

c) A bölcsődés, óvodáskorú, iskoláskorú gyermekek szállítása, így

ca) az óvodába, iskolába szállítás,

cb) az egyéb gyermekszállítás.

(5) A falugondnoki szolgáltatás közvetlen, személyes szolgáltatások körébe tartozó kiegészítő feladatai a lakossági szolgáltatások, így:

a) a közösségi, művelődési, sport- és szabadidős tevékenységek segítése,

b) az egyéni hivatalos ügyek intézésének segítése, lakossági igények továbbítása,

c) az egyéb lakossági szolgáltatások, illetve az (4) bekezdés a) pontjában meghatározottakon kívüli egyéb alapszolgáltatások biztosításában való közreműködés.

d) Az önkormányzati feladatok megoldását segítő, közvetett szolgáltatások, így:

e) az önkormányzati információk közvetítése a lakosság részére,

f) a falugondnoki szolgálat működtetésével kapcsolatos teendők ellátása,

g) bevásárló utakat szervez,

h) részt vesz az önkormányzati, illetőleg helyi rendezvények lebonyolításában.

(6) A falugondnoki szolgálat igénybevételét a kérelmező előzetes bejelentése alapján a polgármester engedélyezi.

(7) A falugondnok munkakörét a képviselő-testület által jóváhagyott Rigács Község Önkormányzata Falugondnoki Szolgálatának szakmai programjában meghatározottak, a működési engedélyben foglaltak szerint, és a munkaköri leírás alapján köteles ellátni.

(8) A falugondnok távolléte esetén annak helyettesítéséről a munkáltatói jogkört gyakorló személy gondoskodik.

(9) A falugondnoki szolgáltatás igénybevétele térítésmentes.

(10) A falugondnoki szolgálat feladatellátásához szükséges gépjármű igénybevételét Gépjármű Üzemeltetési Szabályzat rögzíti.

(11) A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működési feltételeiről szóló 1/2000. (I.7.) SzCsM rendelet 8. számú melléklete szerinti tevékenységi napló 9. oszlopában a szolgáltatás igénybevételét az igénylőnek nem kell aláírásával igazolni.

15. A személyi térítési díjak megfizetése

23. § (1) A személyi térítési díjat havonta utólag kell megfizetni.

(2) A szolgáltatások, illetve ellátások igénybevételének szüneteltetését alapszolgáltatás esetében a szüneteltetés első napját megelőző két munkanappal korábban írásban kell bejelenteni az intézményvezetőnél.

16. Az intézményvezető és az ellátást igénybe vevő között kötendő megállapodás

24. § Az intézményvezető az intézményi ellátás igénybevételekor írásban megállapodást köt a szolgáltatásban részesülő személlyel, illetve törvényes képviselőjével. A megállapodásban ki kell térni az Szt. 94/B és 94/D. §-ában foglaltakon túl az alábbiakra is:

a) étkeztetés esetén az étkeztetés módjára;

b) házi segítségnyújtás esetén a segítségnyújtás tartamára, időpontjára;

c) a személyi térítési díj összegére és a megfizetés időpontjára, módjára;

d) az ellátástól való távolmaradás esetén (pl. betegség, kórházi ápolás, elutazás) az előzetes bejelentési kötelezettség szabályaira;

e) az ellátás megkezdésének időpontjára

f) az ellátás megszüntetésének eseteire vonatkozó figyelmeztetésre;

g) a döntések elleni jogorvoslat módjára.

17. A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnésének, megszüntetésének esetei

25. § (1) A személyes gondoskodást nyújtó ellátás megszűnik:

a) az ellátást igénybe vevő halálával,

b) annak megállapításával, hogy az ellátás igénybevételének feltételei már nem állnak fenn.

(2) A személyes gondoskodást nyújtó ellátást meg kell szüntetni

a) az ellátást igénybe vevő, illetve törvényes képviselőjének az ellátás megszűntetésére vonatkozó bejelentését követően.

b) amennyiben az ellátást igénybe vevőnek hat hónapon át folyamatos térítési díj tartozása áll fenn és ennek összege a két havi térítési díj összegét meghaladja.

IV. Fejezet

Záró rendelkezések

26. § (1) A rendelet 2021. június 1. napján lép hatályba.

(2)1

1. melléklet

K É R E L E M
Települési támogatás megállapításához
I. A kérelmező személyre vonatkozó adatok:


Neve: ………………………………………………………………………………………………..

Születési neve: ………………………………………………………………………………………

Anyja neve:………………………………………………………………………………………….

Születés helye, ideje:………………………………………………………………………………..

Lakóhely:…….irányítószám,………………………település…………………..utca…………házszám

Tartózkodási hely:……... irányítószám…………………település………………….utca……….hsz.

(A lakóhely és a tartózkodási hely megadásakor a lakcímnyilvántartásba bejelentett lakóhelyet, tartózkodási helyet kell feltüntetni)

Társadalombiztosítási Azonosító Jele (TAJ):  -  -

Adóazonosító jel:        

Telefonszám (nem kötelező megadni): ..................................................................................................

E-mail cím (nem kötelező megadni): ……………………………………………………………….....

Folyószámlaszám (ha a támogatást átutalással kéri): …………………………………………
A számlát vezető pénzintézet neve………………………………………….............................
II. Kérjük jelölje be az igényelt támogatást:
Általános települési támogatás
Rendkívüli települési támogatás
Születési települési támogatás
Iskolakezdési és óvodáztatási települési támogatás
Temetési települési támogatás
Köztemetés
Tűzifa települési támogatás
III. 1. A kérelmezővel a kérelem benyújtásának időpontjában közös háztartásban élő közeli hozzátartozók száma: …………… fő
III. 2. A kérelem benyújtásának időpontjában a kérelmezővel közös háztartásban élő, az egy főre jutó jövedelem számítása szempontjából figyelembe vehető közeli hozzátartozók adatai:
III.3/A. táblázat:

Név

Szül hely, idő

Anyja neve

TAJ szám

házastárs/
élettárs

gyermekei

III.3/B. Kizárólag iskolakezdési és óvodáztatási támogatás igénylésénél töltendő ki!
Kérelmező igényjogosult gyermeke(i):

Név (születési hely, idő)

TAJ-szám

Oktatási intézmény

Évfolyam

a)

b)

c)

d)

Nyilatkozom, hogy fenti gyermekeim után gyermekvédelmi kedvezmény van/nincs megállapítva. *
IV. A kérelem rövid indoklása (létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzet, időszakosan vagy tartósan létfenntartási gond, többletkiadás bemutatása):
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
V. Jövedelmi adatok

A jövedelmek típusai

A kérelmező jövedelme
A kérelmezővel közös háztartásban élő házastárs (élettárs) jövedelme
A kérelmezővel közös háztartásban élő egyéb rokon jövedelme


Összesen

1. Munkaviszonyból, munkavégzésre/foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyból származó jövedelem és táppénz

2. Társas és egyéni vállalkozásból, őstermelői, illetve szellemi és más önálló tevékenységből származó jövedelem

3. Nyugellátás, megváltozott munkaképességű személyek ellátásai (például rokkantsági ellátás, rehabilitációs ellátás), egyéb nyugdíjszerű rendszeres szociális ellátások

4. A gyermek ellátásához és gondozásához kapcsolódó támogatások (különösen: GYED, GYES, GYET, családi pótlék, gyermektartásdíj, árvaellátás)

5. Önkormányzat, járási hivatal és munkaügyi szervek által folyósított rendszeres pénzbeli ellátások

6. Egyéb jövedelem (különösen: kapott tartás-, ösztöndíj, értékpapírból származó jövedelem, kis összegű kifizetések stb.)

7. A család összes nettó jövedelme

8. A család összes nettó jövedelmét csökkentő tényezők (fizetett tartásdíj összege)

Egy főre jutó havi családi nettó jövedelem (ügyintéző tölti ki!): .............................. Ft/hó.
Megjegyzés: A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemnyilatkozat 1–6. pontjában feltüntetett jövedelmek valódiságának igazolására szolgáló iratokat, kivéve a családi pótlék és a GYES igazolását, amennyiben azt nem munkáltatói kifizetőhely folyósítja, valamint a GYET és a fogyatékossági támogatás (FOT) igazolását.
VI. Nyilatkozatok:
a) Tudomásul veszem, hogy a kérelemben közölt jövedelmi adatok valódiságát a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, illetve a 4/2021(V.26.) önkormányzati rendelet alapján az ellátást megállapító szerv ellenőrizheti.
b) Tudomásul veszem, hogy személyes adataim kezelése az EU 2016/679.számú Általános Adatvédelmi Rendelete („GDPR”) 6.cikk 1.) bekezdés a) pontja szerinti önkéntes hozzájárulás alapján történik, egyúttal hozzájárulok a kérelemben szereplő adatoknak a szociális ellátásra való jogosultság megállapítása, biztosítása, fenntartása és megszüntetése céljából történő felhasználásához, illetőleg azok kezeléséhez, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján.
c) életvitelszerűen a lakóhelyemen vagy a tartózkodási helyemen élek.
(a megfelelő rész aláhúzandó, ezt a nyilatkozatot csak abban az esetben kell megtenni, ha bejelentett lakó- és tartózkodási hellyel is rendelkezik),
d) Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
e) Tudomásul veszem, hogy valótlan adatközlés esetén a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybe vett ellátást az ellátást megállapító szerv kamattal megemelt összegben visszaköveteli.
f) Kijelentem, hogy a támogatás megállapítása iránti kérelmemnek teljes egészében helyt adó döntés elleni fellebbezési jogomról lemondok.
(Nemleges válasz esetén kérjük a szövegrészt áthúzással törölni!)
g) Az eljárás megindításáról értesítést kérek / nem kérek.
(A megfelelő szövegrész aláhúzandó!)
Kelt: ……………………………………………..
……………………………….
aláírás
Vagyonnyilatkozat
I. A kérelmező személyes adatai
Neve: ............................................................................................................................
Születési neve: .............................................................................................................
Anyja neve: ..................................................................................................................
Születési hely, év, hó, nap: ..........................................................................................
Lakóhely: .....................................................................................................................
Tartózkodási hely: .......................................................................................................
Társadalombiztosítási Azonosító Jele: .......................................................................
II. A kérelmező és a vele együtt élő közeli hozzátartozójának vagyona
A. Ingatlanok
1. Lakástulajdon és lakótelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
- címe: ........................................ város/község ........................... út/utca .......... hsz.,
- alapterülete: ........... m2,
- tulajdoni hányad: ...........................,
- a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).
2. Üdülőtulajdon és üdülőtelek-tulajdon (vagy állandó, illetve tartós használat):
- címe: ........................................ város/község ........................... út/utca ............. hsz.,
- alapterülete: ........... m2,
- tulajdoni hányad: ...........................,
- a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).
3. Egyéb, nem lakás céljára szolgáló épület- vagy épületrész-tulajdon (vagy állandó használat):
- megnevezése .................................... (pl. zártkerti építmény, műhely, üzlet, műterem, rendelő, garázs),
- címe: ........................................... város/község ......................... út/utca ............. hsz.,
- alapterülete: ........... m2,
- tulajdoni hányad: ...........................,
- a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).
4. Termőföldtulajdon (vagy állandó használat):
- megnevezése: ......................................................................................................................
- címe: ........................................... város/község ....................... út/utca ............ hsz., (pontos cím hiányában: ...................... helyrajzi szám),
- alapterülete: ........... m2,
- tulajdoni hányad: ...........................,
- a szerzés ideje: ................ év.
Becsült forgalmi érték:* .......................................... Ft
Az ingatlan-nyilvántartásba az ingatlanra vonatkozóan bejegyzett terhek, korlátolt dologi jogok, vagyoni értékű jogok vagy feljegyzett tények:
................................ (pl. haszonélvezet, jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom, használati jogok, szolgalom).
B. Egyéb vagyontárgyak
Gépjármű adatai:
a) személygépkocsi: ................................................................ típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ...............................................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:
................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog). A gépjárművet mozgáskorlátozottságra tekintettel tartják fenn:
igen nem
(a megfelelő aláhúzandó).
b) tehergépjármű, autóbusz, motorkerékpár, vízi- vagy egyéb jármű:
................................................................................................. típus .................. rendszám
a szerzés ideje, valamint a gyártás éve: ..............................................................................
Becsült forgalmi érték:** .......................................... Ft
Gépjárműre bejegyzett terhek, gépjárművet terhelő vagyoni értékű jogok:
................................................................................. (pl. elidegenítési és terhelési tilalom, bejegyzett üzemben tartói jog).
III. Nyilatkozatok
1. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy
a) fizetési számlával nem rendelkezem vagy
b) az alábbi fizetési számlával rendelkezem (valamennyi megjelölendő):
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................
fizetési számla száma: ..............................................................................................................
fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................
fizetési számla száma: ..............................................................................................................
fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................
fizetési számla száma: ..............................................................................................................
fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................
fizetési számla száma: ..............................................................................................................
fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................
2. Felelősségem tudatában kijelentem [a megfelelő aláhúzandó, és a b) pont szerinti esetben kitöltendő], hogy a velem együttélő közeli hozzátartozóm
a) fizetési számlával nem rendelkezik vagy
b) az alábbi fizetési számlával rendelkezik (valamennyi megjelölendő):
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................
fizetési számla száma: ..............................................................................................................
fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................
fizetési számla száma: ..............................................................................................................
fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................
fizetési számla száma: ..............................................................................................................
fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................
- Pénzforgalmi szolgáltató neve: ................................................................................................
fizetési számla száma: ..............................................................................................................
fizetési számlán kezelt összeg ..................................................................................................
3. Tudomásul veszem, hogy az ellátásra való jogosultság feltételeinek megállapítása érdekében a hatóság a fentiekben megjelölt pénzforgalmi szolgáltató felé megkereséssel élhet a fizetési számlán kezelt összeg tekintetében.
4. Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. Hozzájárulok a nyilatkozatban szereplő adatoknak a szociális igazgatási eljárásban történő felhasználásához, kezeléséhez.
Kelt: .......... év .............................. hó ............ nap
................................................
aláírás
Megjegyzés:
A vagyoni helyzet vizsgálatakor nem kell figyelembe venni az életvitelszerűen lakott ingatlan eladása, valamint az életvitelszerűen lakott ingatlanon fennálló vagyoni értékű jog átruházása esetén az eladott ingatlan, illetve átruházott vagyoni értékű jog ellenértékeként a fizetési számlára befizetett összeget.
Ha a kérelmező vagy vele együttélő közeli hozzátartozója bármely vagyontárgyból egynél többel rendelkezik, a vagyonnyilatkozat megfelelő pontját a vagyontárgyak számával egyezően kell kitölteni. Ha a vagyonnyilatkozatban feltüntetett vagyon nem Magyarország területén van, a forgalmi értéket a vagyon helye szerinti állam hivatalos pénznemében is fel kell tüntetni.
* Becsült forgalmi értékként az ingatlannak a településen szokásos forgalmi értékét kell feltüntetni.
** Becsült forgalmi értékként a gépjármű kora és állapota szerinti értéket kell feltüntetni.
ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Az adatkezelő megnevezése:
GÓGÁNFAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Székhelye: 8346 Gógánfa, Deák Ferenc utca 23.
Telefonszáma: 06 87/457-122
E-mail címe: titkarsag@goganfaikoh.hu
Adatvédelmi probléma vagy joggyakorlás kapcsán kihez fordulhat az érintett?
Adatvédelmi tisztviselő: aljegyző
Elérhetősége: 06 87/457-122
Szervezési és technikai intézkedések a kezelt adatok védelme érdekében:
Az adatkezelő a személyes adatokat védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatkezelési műveleteit úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét.
A személyes adatok papíralapon, és elektronikusan tárolásra kerülhetnek, a releváns megoldás a tájékoztatókban kerül konkrétan meghatározásra. A személyes adatok tárolásának helye az adatkezelő jelen tájékoztatóban is megjelölt székhelye, mely épület riasztóval védett. Papír alapú tárolás esetén annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá az adataihoz az adatok zárható, vagyonvédelemmel ellátott helyiségben elhelyezett szekrényben kerülnek tárolásra. A helyiségbe történő belépés és ott tartózkodás az adatkezelő személyes felügyelete mellett történik. Elektronikus tárolás esetén annak érdekében, hogy illetéktelen személyek ne férjenek hozzá adataihoz, az adatkezelő biztosítja a személyes adatok megőrzését és akadályozza az illetéktelen hozzáférést, a számítógéphez történő hozzáférés jelszóval védett, a számítógép használata korlátozott, csak az arra jogosult használhatja. A „sétáló adatok” védelme érdekében az adatkezelő titkosított hordozható eszközt, és PIN kóddal védett mobiltelefonokat használ.
Adatkezelés tárgya: Szociális ellátások adatkezelése
1. Adatkezelés jogalapja: A GDPR 6. cikke (1) bekezdésének e) pontja alapján az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges a személyes adatok kezelése. A tagállami jogban a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben és Rigács község képviselő-testületének a a szociális és gyermekvédelmi ellátásoik helyi szabályozásáról szóló 4/2021. (V.26.) önkormányzati rendeletében jelenik meg.
2. Adatok származása: Az ellátást igénylőtől származik az adat. Az adatok származhatnak közhiteles nyilvántartásokból történő lekérdezés útján is.
3. Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az adatkezelőhöz települési támogatás, rendkívüli települési támogatás, az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulás címén temetési segély, szülési segély, gyermekek beiskolázási segélye, természetbeni ellátásként köztemetés, tüzelőanyag biztosítása céljából szociális ellátás iránt kérelmet nyújt be.
4. Kezelt adatok kategóriái:
Az 1993. évi III. törvény 18. §-ában meghatározottak szerint:
a) a jogosult és az adott ellátás megállapítása során e törvény rendelkezései, illetve a települési önkormányzat rendelete alapján figyelembe vett más személyek
aa) természetes személyazonosító adatait,
ab) belföldi lakó- vagy tartózkodási helyét,
ac) Társadalombiztosítási Azonosító Jelét;
b) a jogosult állampolgárságát, illetve bevándorolt, letelepedett, menekült, oltalmazott vagy hontalan jogállását;
c) a jogosultsági feltételekre és az azokban bekövetkezett változásokra vonatkozó adatokat;
d) a szociális ellátás
da) megnevezését,
db) jogcímét,
dc) összegét,
dd) megállapítására, megváltoztatására, megszűnésére vagy megszüntetésére vonatkozó adatokat,
de) megszűnésének vagy megszüntetésének jogcímét;
e) a szociális ellátásra való jogosultsággal összefüggő érdemi döntés véglegessé válásának időpontját;
f) a szociális ellátás megállapítása során figyelembe vett, egy főre vagy egy fogyasztási egységre jutó jövedelem összegét;
g) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy esetében a Magyarországon tartózkodás jogcímét, hozzátartozói jogcímen történő tartózkodás esetén a rokoni kapcsolatot;
h) az ellátás jogosulatlan és rosszhiszemű igénybevételét megállapító végleges döntés esetén az érintett ellátás megnevezését és az ellátás megtérítendő összegét;
i) a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás természetbeni szociális ellátás formájában történő nyújtása esetén
j) a támogatott szolgáltatást szolgáltatási vagy közszolgáltatási szerződés alapján szerződőként igénybe vevő fogyasztónak és a fogyasztási helynek a szolgáltató általi azonosításához szükséges adatot,
k) a lakáscélú kölcsönszerződés adósának és adóstársának a kölcsönt nyújtó pénzintézet általi azonosításához szükséges adatot.
A kérelemben foglaltak igazolására becsatolt dokumentumokat, és az azokban foglalt személyes adatokat a jogosultság megállapításával, az ellátások biztosításával, fenntartásával és megszűntetésével összefüggésben kezeljük.
A szociális ellátásban részesülő személy a jogosultság feltételeit érintő lényeges tények, körülmények megváltozásáról 15 napon belül köteles értesíteni az ellátást megállapító szervet. (az 1993. évi III. törvény 9. §)
5. Adatkezelés célja: A személyes adatok kezelésének célja a szociális ellátásokra való jogosultság megállapítása, az ellátások biztosítása, fenntartása és megszüntetése.
6. Adatkezelés időtartama: Az adatkezelő az adatokat a jogviszony fennállása alatt kezeli, és a jogosultság megszűnésétől, számított 5 év elteltével – törölni kell az adott személyre vonatkozó adatokat a Szoc.tv. 23. § (1) bekezdésében foglaltak alapján.
Az ellátás folyósításával kapcsolatos számviteli bizonylatok kezelésének ideje a kiállítását követő 8. év december 31. napja, 2007. évi CXXVII. törvény 159. §-a, 169. §-a, 2000. évi C. törvény 166-169. §-ai.
7. Adatkezelés módja: Az adatkezelő az adatokat elektronikusan és papíralapon is kezeli.
8. Adattovábbítás, címzettek: Az adatok a kincstár által vezetett országos nyilvántartásban rögzítésre kerülnek. (Szoc.tv. 18/B. §)
Amennyiben az igénybevett szolgáltatást az adatkezelő szerződéses szolgáltatóval biztosítja, a név és cím adatok az együttműködési megállapodásban foglaltak szerint a szerződéses szolgáltató részére átadásra kerülnek. (15/1998. (IV.30.) NM rendelet 8. § (3) bekezdés)
A nyilvántartásban kezelt adatokat természetes személyazonosító adatok nélkül statisztikai célra felhasználhatjuk, illetőleg azokból statisztikai célra adatot szolgáltathatunk.
9. Harmadik országba történő adattovábbítás: Harmadik országba történő adattovábbítás nem történik.
10. Automatizált döntéshozatal, profilalkotás ténye: Automatizált döntéshozatal és profilalkotás nem történik.
11. Köteles-e megadni a személyes adatokat: Az adatokat köteles megadni, azonban ha nem adja meg, a szolgáltatás iránti kérelmet az adatkezelő elutasítja, továbbá jogosulatlanul igénybe vett ellátás megtérítése iránt is intézkedhet.
12. Adatkezelések tekintetében igénybe vett adatkezelő adatfeldolgozó: A kincstár által vezetett országos nyilvántartási és egyéb rendszerekhez, valamint a szolgáltatói nyilvántartás informatikai rendszeréhez kapcsolódó elektronikus adatfeldolgozást a Kormány által kijelölt szerv végzi, aki a szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ellátásokkal kapcsolatos adatok gyűjtése, rendszerezése és közzététele, valamint a széles körű tájékoztatás érdekében – Szociális Ágazati Portál elnevezéssel – honlapot működtet, a rá vonatkozó jogi előírások szerint.
Milyen jogok illetik meg az érintettet a fenti adatkezelések kapcsán?
1. Hozzáférés: Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőnél érdeklődjön, és tőle visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy az alábbiakról tájékoztatást kapjon:
- az adatkezelés céljai;
- az érintett személyes adatok kategóriái;
- azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
- adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
- az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
- a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
- ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
- a GDPR 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Amennyiben az érintett saját személyes adatairól másolatot kér, az adatkezelő azt ingyenesen az érintett rendelkezésére bocsátja.
Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat az Intézmény elektronikus formátumban bocsátja rendelkezésére, kivéve, ha azokat más formátumban kéri.
A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait, így például mások személyes adata nem igényelhető, az iratokat vagy a szöveges fájlokat az adatkezelő az érintett személyes adatait ide nem értve anonimizálva bocsátja az érintett rendelkezésére, kivéve a telefonon történő bejelentésről készült hanganyag esetét, mert az teljes egészében kikérhető, továbbá, ha az érintett felhatalmazással rendelkezik az adatok megismerésére.
Mely adatkezelések esetén gyakorolható?
a) A hozzáféréshez való jog a tájékoztatáskérés tekintetében valamennyi adatkezelési cél tekintetében gyakorolható, az erre irányuló kérelmet minden esetben az adatvédelmi tisztviselőnek kell címezni. A kérelmet az adatkezelő elektronikus levélcímre lehet benyújtani. A kérelem benyújtásakor kérjük, hogy ügyeljen a pontos címzésre. A kérelemben kérjük feltüntetni, hogy az a hozzáférési jog, azon belül a tájékoztatáshoz való jog gyakorlására irányul.
b) A hozzáféréshez való jog a másolatkérés tekintetében valamennyi adatkezelési cél tekintetében gyakorolható. A kérelemben kérjük feltüntetni, hogy az a hozzáférési jog, azon belül a másolatkéréshez való jog gyakorlására irányul.
2. Helyesbítéshez való jog:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat, továbbá jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését. Az adatváltozást, amennyiben azok azonosító adatok, igazolni kell.
Kérjük, a személyes adataiban bekövetkezett változást mielőbb jelentse be, ezzel is megkönnyítve a jogszerű adatkezelést, valamint a jogainak érvényesülését.
3. Törléshez való jog: 
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben a GDPR 17.cikk (1) bekezdésében felsorolt indokok valamelyike fennáll.
A személyes adatok törléséhez való jog a tájékoztatóban szereplő adatok tekintetében a GDPR 17. cikke (3) bekezdésének:
- a) pontja alapján nem alkalmazandó, amennyiben a személyes adat megőrzése szükséges a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékoztatáshoz való jog gyakorlása céljából, így pl. közérdekből nyilvános személyes adat az adatkezelési idő alatt nem törölhető,
- b) pontja alapján a jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelések tekintetében nem alkalmazandó,
- e) pontja alapján nem gyakorolható, amennyiben az adatkezelés jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges, pl. a szerződéses partnerek igényérvényesítéshez szükséges személyes adatai a szerződésből fakadó igények érvényesíthetőségének elévüléséig.
Mely adatkezelések tekintetében gyakorolható?
Az érintett hozzájárulásán alapuló adatkezelés esetén az alábbi indokok relevánsak:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték, pl. a telefonon történt bejelentés nyilvánvalóan téves volt
- az érintett visszavonta a hozzájárulását, és az adatkezelés más jogalap hiányában nem folytatható, pl. ha a bejelentést követően eseménykezelésre nem kerül sor. Más jogalapnak minősül az eseménykezelésen túl pl., amennyiben a jelzés szándékosan valótlan volt, és az adatkezelő ennek következtében feljelentést tesz
- a személyes adatok kezelése jogellenes
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Az érintettel kötött szerződésen alapuló adatkezelések tekintetében az alábbi indokok relevánsak:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
- a személyes adatok kezelése jogellenes
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
Az adatkezelő vagy harmadik fél jogos érdekén alapuló adatkezelések tekintetében az alábbi indokok relevánsak:
- a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték
- a személyes adatok kezelése jogellenes
- az érintett a GDPR 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
- a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.
4. Elfeledtetéshez való jog:
Ha az Intézmény a személyes adatot nyilvánosságra hozta, és az adatot a törléshez való jogra vonatkozó rendelkezések alapján azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az ésszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.
5. Adatkezelés korlátozása:
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.
Az érintett az alábbi esetekben jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést:
Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:
a) vitatja a személyes adatok pontosságát; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát;
b) az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
c) az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) az érintett tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.
6. Adatkezelés elleni tiltakozás:
A tiltakozáshoz való jog gyakorlása esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.
Az érintett hozzájárulásán és a jogi kötelezettségen alapuló adatkezeléseknél a GDPR 21. cikk (1) bekezdésében foglaltak alapján nem gyakorolható.
A tiltakozáshoz való jog gyakorlására irányuló kérelmet minden esetben az adatvédelmi tisztviselőnek kell címezni. A kérelmet az adatkezelő elektronikus levélcímére lehet benyújtani. A kérelem benyújtásakor kérjük, hogy ügyeljen a pontos címzésre. A kérelemben kérjük feltüntetni, hogy az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog gyakorlására irányul.
7. Adathordozhatósághoz való jog:
Az érintett jogosult az általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott adatait megkapni
- tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban
- jogosult más adatkezelőhöz továbbítani
- kérheti az adatok közvetlen továbbítását a másik adatkezelőhöz – ha ez
technikailag megvalósítható
- kivéve: közérdekű, vagy közhatalmú jog gyakorlása céljából végzett adatkezelés
Ez az érintetti jog akkor gyakorolható, ha automatizált módon történik az adatkezelés, és az adatkezelő az adatokat az érintett hozzájárulása vagy a szerződéses jogalap alapján kezeli.
Az adathordozhatósághoz való jog a tájékoztatóban szereplő adatok tekintetében nem gyakorolható, mert nem történik automatizált módon történő adatkezelés.
8. Felügyeleti hatósághoz fordulás - és bírósághoz fordulás joga
Ha az érintett úgy érzi, hogy az adatkezelés során sérelem érte, annak tényét a helyzet rendezése érdekében az adatkezelő adatvédelmi tisztviselője felé jelezheti.
Amennyiben a megkeresés nem vezetett eredményre, az érintett Infotv. 52. § alapján a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál bejelentést tehet, továbbá az Infotv. 22. § szerint, valamint a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény Második Könyvének III. része alapján bírósághoz fordulhat.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36 (1) 391-1400
Elektronikus postacím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: www.naih.hu
Mennyi idő az 1-7. pontban foglalt kérelmek vizsgálata és megválaszolása?
A kérelmek ügyintézési határideje 25 nap, a tiltakozási jog esetén 15 nap. A kérelem elbírálásának eredményéről az érintettet az adatkezelő tájékoztatja. Amennyiben a jogok gyakorlása során kétség merül fel az adatkezelőben, hogy a kérelem valóban az érintettől származik, saját jogszerű adatkezelése és az érintett védelme érdekében további információkat kérhet.
Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.
Az adatkezelő az adatok helyesbítése, törlése, az adatkezelés korlátozása esetén mindenkit tájékoztat, akihez az érintett adatait továbbította.
Amennyiben az nem történik meg, lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel, az adatkezelő ennek tényéről, és okáról az érintettet a kérelemre adott válaszában tájékoztatja.
a) Ha az érintett úgy érzi, hogy az adatkezelés során a Gyvt. 6-10. §-aiban megillető gyermeki jogainak gyakorlásában sérelem érte, annak tényét a helyzet rendezése érdekében az adatkezelő gyermekjogi képviselője felé jelezheti.
Gyermekjogi képviselő: Bánházi Ágnes telefon: +3620/4899-621 email: agnes.banhazi@ijb.emmi.gov.hu
Mennyi idő a kérelmek vizsgálata és megválaszolása?
Amennyiben a Gyermekjogi képviselő javaslattal él, úgy a gyermekjóléti intézmények vezetője tizenöt napon belül, a fenntartó harminc napon belül, illetve a képviselő-testület a következő testületi ülésén érdemben megtárgyalja a gyermekjogi képviselő észrevételeit, és az ezzel kapcsolatos állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja őt.
b) Ha az érintett úgy érzi, hogy az adatkezelés során a Szoc.tv. 94/E. §-ában, a 94/F. §-ában megillető ellátotti jogainak gyakorlásában sérelem érte, annak tényét a helyzet rendezése érdekében az adatkezelő ellátottjogi képviselője felé jelezheti.
Ellátottjogi képviselő: Csetényi-Guba Mária telefon: +3620/4899-662 email: maria.csetenyi@ijb.emmi.gov.hu
Mennyi idő a kérelmek vizsgálata és megválaszolása?
Amennyiben az ellátottjogi képviselő javaslattal él, úgy a szociális intézmények vezetője tizenöt napon belül, a fenntartó harminc napon belül, illetve a képviselő-testület a következő testületi ülésén érdemben megtárgyalja az ellátottjogi képviselő észrevételeit, és az ezzel kapcsolatos állásfoglalásáról, intézkedéséről tájékoztatja őt.
Kelt, ………………….év, ……………….hó,……….nap
PH
……………………………………..
aláírás/ügyintéző
Tudomásul veszem, hogy a megjelölt személyes adatok megadása a jogszabályban meghatározott jogok érvényesítéséhez szükségesek, anélkül a jogszabályban meghatározott jogok nem illethetnek meg, az ellátásban nem részesülhetek, a szociális hatáskört gyakorló szerv előtti eljárásban nem vehetek részt.
Az adatkezelési tájékoztató 1 (egy) példányát átvettem, tájékoztatásban részesültem.
Kelt, ……………..……év,………………….hó,………nap
………………………………………….
Tájékoztatásban részesült személy aláírása
1

A 26. § (2) bekezdése a 2010. évi CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.