Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017 (II.23.) önkormányzati rendelete

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017.(II.23.) önkormányzati rendelete Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről

Hatályos: 2017. 09. 01- 2017. 11. 30

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.


Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetése


2.§  Hajmáskér Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képviselnek:

  1. Hajmáskér Község Önkormányzata
  2. Hajmáskér Közön Önkormányzati Hivatal
  3. Lurkó Óvoda


3.§(1)[1] Hajmáskér Község Önkormányzata 2017. évi költségvetése:


a) költségvetési bevételi főösszege:285.501.952 Ft előirányzat

b) költségvetési kiadási főösszege:342.782.891 Ft előirányzat

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlege:-57.280.939 Ft,

        melyből: ca) működési célú hiány:                                  14.023.116 Ft

   cb) felhalmozási célú hiány:                         43.257.823 Ft

d) finanszírozási bevétele:564.340.132 Ft előirányzattal

e) finanszírozási kiadása:507.059.193 Ft előirányzattal

f) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege:57.280.939 Ft

melyből: fa) működési célú többlet:                                57.280.939 Ft

  fb) felhalmozási célú többlet:                                 0 Ft


(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozására az előző évi felhalmozási és működési célú maradványból származó finanszírozási célú többlet felhasználását rendeli el .


(3)[2] A Képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét 849.842.084 Ft-ban, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 849.842.084 Ft bevételi előirányzattal, és 849.842.084 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.


4.§ (1)[3] A Képviselő-testület a 3.§.(1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok:

- személyi juttatások: 102.856.666 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz.adó:22.473.470 Ft

- dologi kiadások:141.621.870 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai:11.540.000 Ft

- egyéb működési célú kiadások:20.668.062 Ft


b) Felhalmozási célú kiadási előirányzatok

beruházások:                                                                    15.607.990 Ft

felújítások:                                                                       28.014.833 Ft


c) Finanszírozási kiadások:

- befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása:399.820.000 Ft

- államháztartási megelőlegezések visszafizetése6.914.193 Ft

- központi, irányító szervi támogatás folyósítása:100.325.000 Ft


d) Az önkormányzat által engedélyezett létszám:31,5 fő

ebből:

da) az önkormányzatnál foglalkoztatottak: 10 fő

db) Hajmáskér Közös Önkormányzati Hivatal: 11 fő

dc) Lurkó Óvoda: 10,5 fő


(2)[4] Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében a tartalék összege 8.233.185 Ft, melyből működési célú általános tartalék 8.233.185 Ft.


(3)[5] A 3.§.(1) bekezdésben megállapított bevételek címenként és forrásonként e rendelet tervezet 1-30. számú mellékletek tartalmazzák.


(4)[6] A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 31-32. számú melléklet tartalmazza.


(5)[7] A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 33. számú melléklet tartalmazza.


(6) Az önkormányzat nyújtott hitel és kölcsön állománnyal nem rendelkezik, így a képviselő-testület a 2017. évi költségvetésben erről nem rendelkezik .


(7)  A több éves kihatással járó kötelezettségek (feladatok) előirányzatait az adott évi költségvetés tartalmazza.


A költségvetés végrehajtásáról szóló szabályok


5.§ (1) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközeit tartós betétbe helyezze el.


(2) A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiemelt kiadási előirányzatok és a kormányzati funkciók kiadási előirányzatai között legfeljebb 500.000 forint értékhatárig átcsoportosítson.


6.§(1) A bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítása során dönt.


(2) A költségvetés évközben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.


7.§ (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek támogatását szükség szerint, a költségvetési szervek várható kiadásaira és a nettó finanszírozásra tekintettel biztosítja.


(2) A költségvetési szervek a kiemelt kiadási és bevételi előirányzataikat saját hatáskörben nem módosíthatják. A többletbevételekhez kapcsolódó előirányzatok módosításának szándékát a költségvetési szerv vezetője a bevételek és kiadások megjelölésével együtt köteles írásban kellő alátámasztással és indokkal bejelenteni.


8.§ Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felhasználásáról a képviselő-testület negyedévente, első alkalommal a II. negyedév végéig dönt a polgármester előterjesztése alapján, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.


9.§ Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásának szabályszerűségéért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.


Záró rendelkezések


10.§ E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

Köbli Miklós

Kovács János György

polgármester

jegyzőZáradék:

Ezen rendelet 2017. február 23-án lett kihirdetve.


Hajmáskér, 2017. február 23.                                                 Kovács János György

                                                                                                          jegyző

[1]

A rendelet szövegét a 12/2017. (VIII.31.) önkormányzati rendelet 1 §-a módosította. Hatályos: 2017.09.01.-től

[2]

A rendelet szövegét a 12/2013 (VIII.31.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2017.09.01.-től

[3]

A rendelet szövegét a 12/2013 (VIII.31.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017.09.01.-től

[4]

A rendelet szövegét a 12/2013 (VIII.31.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017.09.01.-től

[5]

A rendelet szövegét a 12/2013 (VIII.31.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017.09.01.-től

[6]

A rendelet szövegét a 12/2013 (VIII.31.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017.09.01.-től

[7]

A rendelet szövegét a 12/2013 (VIII.31.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 2017.09.01.-től