Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2020 (VI.16.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2019. évi költségvetési beszámolójáról

Hatályos: 2020. 06. 16

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

                                                                        

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §                     

(1)  Magyarpolány Község Polgármestere (a továbbiakban: polgármester) Magyarpolány Község Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) 2019. évi költségvetésének végrehajtását 459.762.507 forint teljesített bevétellel elfogadja.

(2) Az Önkormányzat teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 9. melléklete tartalmazza.


2. §

(1)  A polgármester a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2019. évi költségvetésének végrehajtását 61.612.699 forint teljesített bevétellel elfogadja.

(2) A Hivatal teljesített bevételeit forrásonként összevontan e rendelet 15. melléklete tartalmazza.


3. §

(1) A polgármester az Önkormányzat 2019. évi költségvetését 244.133.915 forint teljesített kiadással elfogadja.

(2) Az Önkormányzat teljesített kiadásait cofog kódonként összevontan e rendelet 10. melléklete tartalmazza.


4. §

(1)  A polgármester az Önkormányzat 2019. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 208.957.045 forinttal a következők szerint jóváhagyja (forintban):

a)  személyi juttatások                                37.878.135

b)  munkaadókat terhelő járulékok              6.295.508

c)  dologi kiadások                                     86.558.234

d) ellátottak pénzbeli juttatásai                   3.345.905

e)  egyéb működés célú kiadások              11.267.500

f) finanszírozási kiadások                          63.611.763

(2) A polgármester az önkormányzat 2019. évben teljesített felhalmozási kiadásait összesen 35.176.870 forinttal jóváhagyja (13. melléklet) az alábbiak szerint (forintban):

a) beruházások                                           18.616.069

b) felújítások                                              16.060.801

c) egyéb felhalmozási kiadások                      500.000


5. §

(1) A polgármester a Hivatal 2019. évben teljesített működési, fenntartási kiadásait 60.714.051 forinttal a következők szerint jóváhagyja (forintban):

a)    személyi juttatások                             41.072.555

b)    munkaadókat terhelő járulékok           7.573.504

c)    dologi kiadások                                  12.067.992

(2) A polgármester a Hivatal 2018. évben teljesített beruházási kiadásait összesen 311.498 forinttal jóváhagyja:


6. §

A polgármester az Önkormányzat és a Közös Hivatal 2019. évi mérlegszerinti eredményét -13.013.749 forinttal jóváhagyja az alábbiak szerint (forintban):

a)  Önkormányzat mérleg szerinti eredménye                                -11.035.486

b)  Hivatal mérleg szerinti eredménye                                              -1.978.263


7. §

A polgármester az Önkormányzat és intézménye létszám-előirányzatát 23 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlaglétszámmal) és 21 fő, az év utolsó napján költségvetési engedélyezett létszámkerettel jóváhagyja.


8. §

(1) Az Önkormányzat és intézménye konszolidált mérlegét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Az Önkormányzat és intézménye konszolidált eredmény kimutatását e rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat pénzeszköz változásának bemutatását a 7. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak alakulásának bemutatását mérlegszerűen e rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(5) Az Önkormányzat bevételeinek forrásonkénti kimutatását e rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(6) Az Önkormányzat kiadásainak cofog kódonkénti bemutatását e rendelet 10. melléklete tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat mérlegét az 4. melléklet mutatja be.

(8) Az Önkormányzat maradvány kimutatását a 5. melléklet tartalmazza.

(9) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 6. melléklet tartalmazza.

(10) A Hivatal bevételeinek és kiadásainak alakulását cofog kódonként, illetve finanszírozásának elszámolását e rendelet 15-19. melléklete tartalmazza.

(11) Az Önkormányzat közvetett támogatásainak elszámolását e rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(12) Az Önkormányzat és intézménye összevont vagyonkimutatását e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


9. §


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


                     Grőber József                                                            Dobosi Gergely

                      polgármester                                                                     jegyzőZáradék:

A rendeletet a mai napon kihirdettem.

Az önkormányzat rendelete  európai uniós jogszabállyal ellentétes rendelkezést nem  tartalmaz.


Magyarpolány, 2020. június 16.


                                                                                                         Dobosi Gergely

                                                                                                                 jegyző

Mellékletek