Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól

Hatályos: 2023. 10. 18

Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről, és az éves gazdálkodás egyes szabályairól

2023.10.18.

Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 2023. évi költségvetéséről és az éves gazdálkodásának egyes szabályairól a következőket rendeli el:

1. § (1) A rendelet hatálya Magyarpolány Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat) és költségvetési szervére terjed ki.

(2) Az önkormányzat költségvetése egy költségvetési címet alkot.

2. § (1)1 Magyarpolány Község Önkormányzat Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az önkormányzat 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 388.782.196 forintban állapítja meg.

(2)2 A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évi költségvetésének kiadási főösszegét 388.782.196 forintban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési bevételeinek forrásonkénti részletezését a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(4)3 Az önkormányzat összesített 2023. évi kiemelt kiadási előirányzatait a képviselő-testület az alábbiak szerint állapítja meg:

a) K1 személyi juttatások 40.652.157 forint

b) K2 munkaadót terh. járulékok 4.288.836 forint

c) K3 dologi kiadások 103.005.768 forint

d) K4 ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 forint

e) K5 egyéb műk. kiadások és tartalék 23.995.732 forint

f) K6 beruházások 94.484.755 forint

g) K7 felújítások 1.250.950 forint

h) K8 egyéb felhalm.célú támogatás áhb 38.730.752 forint

i) K9 finanszírozási kiadások 79.373.246 forint

(5) Az önkormányzat összesített 2023. évi költségvetési kiadásainak kiemelt előirányzatonkénti a rendelet 3. melléklete tartalmazza.

(6) Az önkormányzat kiadásait kormányzati funkciónként a rendelet 4. és 5. mellékletek tartalmazzák.

(7)4 Az önkormányzat tartalék előirányzata 11.081.636 forint, amelyből általános tartalék 11.081.636 forint. A tartalék előirányzat kimutatását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási előirányzatait célonként a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(9) Az önkormányzati szintre összesített, működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 1. melléklet rögzíti.

(10) Az önkormányzati szintre összesített, a 2023. év várható bevételi és kiadási előirányzatai teljesülésének előirányzat-felhasználási ütemtervét a rendelet 8. melléklete tartalmazza.

(11) Az önkormányzat közvetett támogatásait a rendelet 9. melléklete tartalmazza.

(12) Az önkormányzat saját bevételeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét a 10. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2023. évre összesített – költségvetési szervek és közfoglalkoztatottak nélküli – létszám-előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszám - átlaglétszám 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 9 fő.

(2) A közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzata várhatóan 4 fő a benyújtott támogatási kérelem alapján.

4. § (1) Az önkormányzat költségvetési szerve a Magyarpolányi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal).

(2)5 A képviselő-testület a Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi főösszegét 78.377.305 forintban, kiadási főösszegét 78.377.305 forintban állapítja meg.

(3) A Hivatal 2023. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatainak mérlegszerű bemutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

(4) A Hivatal 2023. évi kiadásait előirányzatonkénti bontásban a rendelet 12. és a 13. melléklete tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a Hivatal létszámát az alábbiak szerint határozza meg:

a) átlagos statisztikai állományi létszáma – átlaglétszáma – 8 fő,

b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 8 fő,

c) 1 fő megbízási szerződéssel.

5. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) A képviselő-testület a gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet köteles hasznosítani, amely történhet értékpapír vásárlással, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerve bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(4) Ha évközben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatni köteles.

(5) A képviselő-testület a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól – az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak figyelembevételével – előirányzat-módosítás nélkül is eltérhet.

(6) A polgármester rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő esetben (például az önkormányzat ellen benyújtott inkasszó) a pénzbeli kötelezettség azonnali teljesítéséről, illetve az azonnali kifizetésről azok összegére tekintet nélkül gondoskodik. Rendkívüli, illetve azonnali intézkedést igénylő eset, amelyben a képviselő-testület soron következő ülésének és döntésének kivárása a fennálló pénzbeli kötelezettség növekedését (például kamatterhekkel) vagy a határidőhöz kötött teljesítés elmulasztása hatósági vagy bírósági eljárás megindítását vonja maga után.

(7) A (6) bekezdés szerinti intézkedéséről a polgármester a képviselő-testület soron következő ülésén beszámol. A képviselő-testület a polgármester intézkedését – amennyiben azt kellőképpen indokoltnak tartja – határozatával jóváhagyja.

6. § Ez a rendelet 2023. február 23-án lép hatályba.

1

A 2. § (1) bekezdése a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 2. § (2) bekezdése a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 2. § (4) bekezdése a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

4

A 2. § (7) bekezdése a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 17.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

5

A 4. § (2) bekezdése a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 17.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

6

Az 1. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 3. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

A 4. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 5. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 6. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 7. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 8. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 9. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 10. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

16

A 11. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.

17

A 12. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

18

A 13. melléklet a Magyarpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2023. (X. 17.) önkormányzati rendelete 3. § (13) bekezdésével megállapított szöveg.