Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2020. 12. 09- 2022. 12. 31

Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2020.12.09.

Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Bánd Község Önkormányzat képviselő-testülete határozatlan időtartamra az alábbi helyi adókat vezeti be:

2. § (1) A magánszemélyek kommunális adójának éves mértéke: 4000,- Ft.

(2) Mentes az adó alól a:

a) közművesítetlen telek,

b) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkező személy.

2/A. § (1) Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300,- Ft.

(2) Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(3) Az adó beszedésére kötelezett a vendégéjszakák számról és a vendégéjszakát igénybe vevők számáról vendégkönyvet köteles vezetni. A vendégkönyv formájára kötelező alakiságot nem állapít meg e rendelet, azonban azt a megnyitáskor a jegyzőnél hitelesíteni kell.

(4) A vendégkönyv a következőket tartalmazza:

a) a vendég vezeték- és utóneve, születési helye és ideje, állampolgársága, hontalan státusa

b) a vendég lakcíme, személyi igazolványának száma, külföldi illetve hontalan vendég esetén útlevelének száma, vízum vagy tartózkodási engedély száma,

c) szállás helyen való tartózkodás kezdő és befejező időpontja

d) a vendég aláírása

(5) A vendégkönyvben és az adóbevallásban foglalt adatok valódiságát az adóhatóság vagy az általa megbízottak ellenőrizni jogosultak.

3. § (1) A helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 1,4%-a.

(2) Hatályon kívül helyezve.

(3) Az adózó a bevallást az önkormányzat által rendszeresített nyomtatványon vagy az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló pénzügyminiszteri rendelet szerinti nyomtatványon teljesítheti.

(4) Adókedvezmény illeti meg a vállalkozó háziorvost. Az adókedvezmény mértéke az (1) bekezdésben meghatározott adómérték 50%-a.

(5) (5)-(14) Hatályon kívül helyezve.

4. § A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló törvény és az adózás rendjéről törvény rendelkezései az irányadók.

5. § Ezen rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

5/A. § E rendeletnek a - a helyi adókról szóló 8/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított - 3. § (4) - (14) bekezdéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

6. § Hatályát veszti: Bánd Község Önkormányzat 8/2003. (XI.24.) Ök. sz. rendelete a helyi adókról, és Bánd Község Önkormányzat képviselő testületének 12/2012. (XI.27.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról.