Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01

Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.01.01.

Bánd Község Önkormányzat képviselő testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §1 Bánd Község Önkormányzat képviselő-testülete határozatlan időtartamra az alábbi helyi adókat vezeti be: telekadó, magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó.

1/A. §2 (1) A telekadó esetén az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

(2) Az adó mértéke: 60,- Ft./m2/év

(3) A vállalkozó üzleti célt szolgáló telke kivátelével mentes az adó alól:

a) a magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas telektulajdon 3 évig, ha az ingatlan tulajdonosa az építés egyszerű bejelentése vagy jogerős építési engedély alapján nyilatkozatban vállalja, hogy a telket az építés egyszerű bejelentése napjától vagy az építési engedély jogerőre emelkedését követő január 1-től számított 3 éven belül beépíti. E pontban biztosított mentesség esetén az adózó a mentességi idő lejártáig a lakóépület megépítését igazoló tanúsító hatósági bizonyítvánnyal vagy jogerős használatbavételi engedéllyel köteles igazolni a beépítési kötelezettség teljesítését. Ennek elmulasztása esetén az adót visszamenőleg köteles megfizetni az adóhatóság kivetése alapján. Amennyiben ezen mentesség alatt a telek értékesítésre kerül, a telekadót visszamenőlegesen, a mentesség első napjától az értékesítés évének utolsó napjáig meg kell fizetni.

b) a belterületi telek 2000 m2 felett

c) külterületi telek

(4) A vállalkozó üzleti célt szolgáló telke kivételével kedvezmény illeti meg az életvitelszerűen Bándon lakót, melynek mértéke 60,- Ft./m2/év.

(5) Életvitelszerű lakóhely: magánszemély számára az a lakóingatlan szolgál ténylegesen, életvitelszerűen lakóhelyéül, ahonnan az életét szervezi munkavégzés esetén rendszeresen innen indul munkába vagy ide tér haza és ahol a magánszemély az életviteléhez szükséges tevékenységeket – úgymint étkezés, főzés, mosás – legjellemzőbben folytatja, amely a családi élete helyszínéül szolgál, amely vonatkozásában közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe.

2. § (1)3 A magánszemélyek kommunális adójának éves mértéke: 15 000,- Ft.

(2) Mentes az adó alól a:

a) közművesítetlen telek,

b) nem magánszemély tulajdonában álló lakás bérleti jogával rendelkező személy.

2/A. § (1) Az idegenforgalmi adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300,- Ft.

(2) Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(3)4

(4)5

(5)6

3. § (1)7 A helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 1,8%-a.

(2) Hatályon kívül helyezve.

(3) Az adózó a bevallást az önkormányzat által rendszeresített nyomtatványon vagy az önkormányzati adóhatóságok által rendszeresíthető bevallási, bejelentési nyomtatványok tartalmáról szóló pénzügyminiszteri rendelet szerinti nyomtatványon teljesítheti.

(4) Adókedvezmény illeti meg a vállalkozó háziorvost. Az adókedvezmény mértéke az (1) bekezdésben meghatározott adómérték 50%-a.

(5) (5)-(14) Hatályon kívül helyezve.

4. § A rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló törvény és az adózás rendjéről törvény rendelkezései az irányadók.

5. § Ezen rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba.

5/A. § E rendeletnek a - a helyi adókról szóló 8/2014. (IX.30.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 1/2016. (I.22.) önkormányzati rendelet 1. §-ával megállapított - 3. § (4) - (14) bekezdéseit 2016. január 1-jétől kell alkalmazni.

6. § Hatályát veszti: Bánd Község Önkormányzat 8/2003. (XI.24.) Ök. sz. rendelete a helyi adókról, és Bánd Község Önkormányzat képviselő testületének 12/2012. (XI.27.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról.

1

Az 1. § a Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

2

Az 1/A. §-t a Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 2. §-a iktatta be.

3

A 2. § (1) bekezdése a Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A 2/A. § (3) bekezdését a Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte.

5

A 2/A. § (4) bekezdését a Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte.

6

A 2/A. § (5) bekezdését a Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte.

7

A 3. § (1) bekezdése a Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.