Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 01. 02

Bánd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (XI. 18.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról szóló rendelet módosításáról

2023.01.01.

Bánd Község Önkormányzatának képviselő-testülete a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § A helyi adókról szóló 8/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„1. § Bánd Község Önkormányzat képviselő-testülete határozatlan időtartamra az alábbi helyi adókat vezeti be: telekadó, magánszemélyek kommunális adója, idegenforgalmi adó, helyi iparűzési adó.”

2. § A helyi adókról szóló 8/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelet a következő 1/A. §-sal egészül ki:

„1/A. § (1) A telekadó esetén az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

(2) Az adó mértéke: 60,- Ft./m2/év

(3) A vállalkozó üzleti célt szolgáló telke kivátelével mentes az adó alól:

a) a magánszemély tulajdonában lévő lakóház építésére alkalmas telektulajdon 3 évig, ha az ingatlan tulajdonosa az építés egyszerű bejelentése vagy jogerős építési engedély alapján nyilatkozatban vállalja, hogy a telket az építés egyszerű bejelentése napjától vagy az építési engedély jogerőre emelkedését követő január 1-től számított 3 éven belül beépíti. E pontban biztosított mentesség esetén az adózó a mentességi idő lejártáig a lakóépület megépítését igazoló tanúsító hatósági bizonyítvánnyal vagy jogerős használatbavételi engedéllyel köteles igazolni a beépítési kötelezettség teljesítését. Ennek elmulasztása esetén az adót visszamenőleg köteles megfizetni az adóhatóság kivetése alapján. Amennyiben ezen mentesség alatt a telek értékesítésre kerül, a telekadót visszamenőlegesen, a mentesség első napjától az értékesítés évének utolsó napjáig meg kell fizetni.

b) a belterületi telek 2000 m2 felett

c) külterületi telek

(4) A vállalkozó üzleti célt szolgáló telke kivételével kedvezmény illeti meg az életvitelszerűen Bándon lakót, melynek mértéke 60,- Ft./m2/év.

(5) Életvitelszerű lakóhely: magánszemély számára az a lakóingatlan szolgál ténylegesen, életvitelszerűen lakóhelyéül, ahonnan az életét szervezi munkavégzés esetén rendszeresen innen indul munkába vagy ide tér haza és ahol a magánszemély az életviteléhez szükséges tevékenységeket – úgymint étkezés, főzés, mosás – legjellemzőbben folytatja, amely a családi élete helyszínéül szolgál, amely vonatkozásában közüzemi szolgáltatásokat vesz igénybe.”

3. § A helyi adókról szóló 8/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A magánszemélyek kommunális adójának éves mértéke: 15 000,- Ft.”

4. § A helyi adókról szóló 8/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A helyi iparűzési adó mértéke az adóalap 1,8%-a.”

5. § Hatályát veszti a helyi adókról szóló 8/2014.(IX.30.) önkormányzati rendelet 2/A. § (3)–(5) bekezdése.

6. § Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba.