Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2020.(II.28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat tulajdonában lévő lakás célú ingatlan bérletének feltételeiről

Hatályos: 2020. 03. 01

Mencshely Község Önkormányzat Képviselő-testülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló többször módosított 1993. évi LXXVIII. törvény  3.§ (1) bekezdése, 4.§ (3) bekezdése, 19.§, 20.§ (3) bekezdése, 21.§ (6) bekezdése, 27.§ (2) bekezdése, 33.§ (3) bekezdése, 34.§  (továbbiakban: lakástörvény) felhatalmazása alapján, Mencshely Község Önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő lakás célú ingatlanának bérletére, valamint a lakbér mértékére az alábbiakat rendeli el:


A rendelet hatálya


1.§

(1) E rendelet hatálya a Mencshely Község Önkormányzatának tulajdonában álló lakás célú ingatlanára terjed ki. Az önkormányzati tulajdonú lakást elsősorban a községért tevékenykedő személy részére kell bérbe adni.


(2) A rendelet rendelkezéseit az önkormányzat vagyongyarapodásával önkormányzati tulajdonba kerülő, teljes egészében önkormányzati tulajdoni illetőségű azon lakásokra kell alkalmazni, amelyek ténylegesen lakáscélú felhasználásra kerülnek bérbeadásra.


(3) A Mencshely Község Önkormányzat tulajdonában lévő, lakásbérlet céljából rendelkezésre álló lakások:


            a.) Mencshely, Petőfi u. 9. (393 hrsz.)           alapterülete: 83m².A bérlő lakbérfizetési kötelezettsége


2.§

(1) Lakásbérleti jogviszony fennállása esetén a lakás használatáért a bérlő az e rendeletben meghatározottak szerint lakbért köteles fizetni. A bérbeadás során a lakbért a képviselő-testület felhatalmazásával a bérbeadó önkormányzat nevében eljáró polgármester a bérleti szerződés megkötésekor az e rendeletben foglaltak alapján állapítja meg.


(2) Az önkormányzati lakás bérlője a lakbért minden hónap 15-ig köteles megfizetni.


3.§

A bérlő a lakbéren felül köteles a közüzemi szolgáltató felé megfizetni a lakáshoz tartozó szolgáltatásokért fizetendő díjat. Ezen szolgáltatások: a vízellátás, a szennyvíz, az egyedi gázfűtés, az áram használata, és a szemétszállítás után fizetendő díjak.Az önkormányzati lakás bérbeadásának általános feltételei


4.§

(1) Ahol a lakástörvény a felek megállapodására utal, ott a megállapodás tartalmát bérbeadói részről Mencshely Község Polgármestere (a továbbiakban: polgármester) határozza meg.


(2) Az önkormányzati lakás bérbeadása iránti kérelmet az 1. melléklet szerinti formanyomtatványon, az ott meghatározott mellékletekkel a polgármesterhez kell benyújtani.Önkormányzati lakás bérbeadása szolgálati jelleggel


5.§

(1) Szolgálati jelleggel önkormányzati lakás annak adható bérbe, aki az önkormányzat hivatalával, az önkormányzat intézményeivel köztisztviselői, közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban áll, illetve amennyiben ennek a feltételnek nem felel meg, az önkormányzat feladatellátásában segítséget nyújt.


(2) Az önkormányzati lakás szolgálati jelleggel határozatlan időre, de legfeljebb a közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszony, illetve a munkaviszony, ezek hiányában az önkormányzati feladatellátás fennállásának időtartamára adható bérbe.


(3) A kérelem teljesítésénél előnyt jelent, ha:

 • a munkavállaló jelenleg súlyos lakáskörülmények között él,
 • a munkavállaló felújításra szoruló önkormányzati lakást is elfogad és vállalja annak saját költségen történő helyrehozatalát, a bérbeadóval e tárgyban kötött megállapodás keretei között,
 • a munkavállaló hosszabb ideje áll közszolgálati vagy közalkalmazotti jogviszonyban, illetve munkaviszonyban,
 • a munkavállaló községben való letelepedése a település érdekét szolgálja.A felek jogai és kötelezettségei


6.§

(1) A bérlő a lakbért a szerződésben meghatározott összegben és időpontban köteles a bérbeadó részére megfizetni. A lakbér sorozatos nem fizetése esetén a bérbeadó letiltást kezdeményezhet, s amennyiben ez nem vezet eredményre, a bérleti szerződést legfeljebb 30 napos határidővel írásban felmondhatja.


(2) Bérlő az önkormányzati bérlakásba a bérbeadó írásos hozzájárulása nélkül befogadhatja házastársát, gyermekét (örökbefogadott, mostoha, illetve nevelt gyermekét), jogszerűen befogadott gyermekétől született unokáját, valamint szülőjét (örökbefogadó, mostoha-, illetve nevelőszülőjét). Bérlő – függetlenül attól, hogy a bérbeadó írásos hozzájárulása nem szükséges – a bérleti szerződésben meghatározott hozzátartozón felül befogadott hozzátartozójáról és a hozzáfűződő rokoni viszonyáról a bérbeadót köteles írásban tájékoztatni.


(3) A (2) bekezdésbe nem tartozó személy bérleménybe költözésére a bérbeadónál előzetesen benyújtott írásbeli kérelem alapján engedélyezett bérbeadói írásos hozzájárulás megadása után van lehetőség. A kérelemhez csatolni kell a bérlő nyilatkozatát, hogy a befogadott személyt az önkormányzati lakásba 3 napon belül bejelenti és ezt a bérbeadó felé igazolja, tovább a befogadott személy nyilatkozatát, hogy a bérleti szerződés megszűnésekor az önkormányzati lakást 3 napon belül elhagyja.


(4) A bérlő a bérleményt albérletbe nem adhatja ki.


(5) A bérlő a lakás műszaki állapotát veszélyeztető rendellenességekről köteles a bérbeadót haladéktalanul írásban tájékoztatni. Amennyiben ezt nem teszi meg és a lakás műszaki állapotának romlása bizonyíthatóan a bérlő mulasztásának következménye, bérbeadó kötelezheti a bérlőt a keletkezett kár megtérítésére, vagy a lakásbérleti díjat a helyreállítás költségeinek arányában megemelheti.


7.§

(1) A bérbeadóval kötött megállapodás alapján a bérlő a bérbeadót terhelő kötelezettségeket a lakbér elengedése, vagy mérséklése ellenében részben, vagy egészben magára vállalhatja. Ebben az esetben a lakbérfizetési kötelezettség a megállapodásnak megfelelően alakul.


(2) A bérbeadó a lakbért köteles elengedni, ha kötelezettségét a bérlő felszólítása ellenére sem teljesítette és a bérlő emiatt a lakást, vagy a lakás alapterületének legalább 50%-át 30 napot meghaladó ideig rendeltetésszerűen nem használhatja. A lakbér a rendeltetésszerű használat ismételt biztosításáig engedhető el.


(3) A bérbeadó a lakbért mérsékelheti arra az időre időarányosan, amíg a bérlőt a rendeltetésszerű használatában más módon akadályozza, vagy jelentősebb mértékben korlátozza.


(4) Ha a bérbeadó a lakbér elengedésére, illetőleg mérséklésére irányuló igényt nem ismeri el, a bérlő a bírósághoz fordulhat.A bérleti szerződés tartalmi elemei


8.§

A bérleti szerződésnek tartalmaznia kell:


 • a bérleményre vonatkozó adatokat
 • a bérlő személyes adatait
 • a bérlővel a bérleti szerződés megkötésekor költöző családtagokat
 • az önkormányzati rendeletben meghatározott bérleti díjat, a csökkentés mértékét, és ennek megfelelően a ténylegesen megfizetendő bérleti díjat
 • a bérleti szerződés időtartamát
 • a bérbeadó és a bérlő jogait és kötelezettségeit
 • a lakásbérleti szerződés felmondásának az esetei, jogkövetkezményei
 • a lakásba történő befogadás feltételei
 • hivatkozást a lakástörvényre (1993. évi LXXVIII. törvény), hogy a rendeletben, illetve a szerződésben nem szabályozott esetekben a törvényben foglaltakat kell alkalmazni
A lakásbérlet megszűnése


9.§

(1) A lakásbérlet megszűnésének esetei:

a) a lakásbérleti szerződésben foglalt szerződési időtartam lejárta, amennyiben a felek a szerződést nem kívánják meghosszabbítani;

b) a bérbeadó és a bérlő a szerződést közös megegyezéssel megszüntetik;

c) az arra jogosult felmond;

d) a bérlő, vagy a vele együtt élő hozzátartozójának kötelezettségszegése, különös tekintettel az e rendelet 5.§-ában foglaltakra;

e) a bérlő lakásbérleti jogviszonyát a bíróság megszünteti;

f) a lakásnak a bérlő általi szándékos rongálása, nem rendeltetésszerű használata;

g) a bérlő által vállalt kötelezettségek nem teljesítése;

h) a bérlő meghal;

i) a lakás megsemmisül.


(2) Bérbeadó a lakásbérleti szerződés megszűnése esetén a bérlő részére 30 napos felmondási határidőt biztosít. Ez idő alatt – legkésőbb a 30. nap lejártát követő napon – a bérlő köteles a lakásból a saját tulajdonú ingóságait elszállítani, és a lakást kitakarított állapotban a bérlőnek rendeltetésszerű állapotban visszaadni.


A lakbér mértéke


10.§

(1) Az e rendelet 1.§. (3) bekezdésében foglalt komfortos önkormányzati lakás után fizetendő lakbér mértéke 361,40Ft/m2/hó.


(2) A lakbér mértékét az önkormányzat évente, minden év december 31.-ig felülvizsgálhatja, és a felülvizsgálat alapján határozza meg a következő évi lakbér összegét.


(3) A lakbért a lakás m²-ben számított teljes alapterülete alapján kell meghatározni úgy, hogy az így számított összeget 100Ft-ra kell kerekíteni. A lakbér mértékét 49Ft-ig lefelé, 50Ft felett felfelé kell kerekíteni.Lakbértámogatás


11.§

(1) Aki az e rendeletben meghatározott lakbér megfizetésére nem képes, az önkormányzattól települési lakhatási támogatás megállapítását kérheti.


(2) A települési lakhatási támogatást az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló helyi rendelete alapján kell megállapítani és folyósítani.Az önkormányzati lakásban jogcím nélkül tartózkodó személyek elhelyezése


12.§

(1) Ha az önkormányzati lakásban olyan személy marad vissza, aki sem a lakástörvény, sem a jelen rendelet előírásai alapján nem tarthat igényt elhelyezésre, az önkormányzati lakást köteles 15 napon belül elhagyni.


(2) Ha a lakást jogcím nélkül használó lakáselhagyási kötelezettségének nem tesz eleget, az önkormányzati lakás elhagyásának megtörténtéig az önkormányzati lakás használatának első 2 hónapjában az önkormányzati lakásra megállapított lakbér mértékét, 2-6 hónap között a lakbér kétszeres összegének megfelelő, azt követően a lakbér háromszoros összegének megfelelő használati díjat köteles fizetni.Az adatvédelemre vonatkozó rendelkezések


13.§

A bérbeadó – jogszabály keretei között – jogosult nyilvántartani és kezelni mindazokat a személyes adatokat, amelyek e rendelet alapján a bérbeadás feltételeinek megállapítása, megtagadása, a bérbeadói hozzájárulásról való döntés érdekében a tudomására jutottak.Záró rendelkezések


14.§

(1) E rendelet 2020. március 1-től lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(3) Az e rendeletben nem szabályozott viszonyokra a lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló, módosított 1993. évi LXXVIII. törvény megfelelő rendelkezéseit kell alkalmazni.                                    Szabó Zoltán László                                                   Szinesi Erna Eszter

                                         polgármester                                                                   jegyző

Mellékletek